Gå til innhold
Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen.
Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen.

Lederne for Akvaveterinærenes forening og Den norske veterinærforening retter i et innlegg flengende kritikk til Mattilsynet. De to hevder de ikke kjenner seg igjen i tilsynets fremstilling, og kaller styringen for kritikkverdig. De etterspør en mer ydmyk holdning, og ber Mattilsynet holde seg til faglige argumenter og avstå i fremtiden fra det de to lederne kaller hersketeknikk.

Teksten under er forfattet av David Persson, leder Akvaveterinærenes forening og Torill Moseng som er president i Den norske veterinærforening. Uthevinger er gjort av Kyst.no:

- Svak veiledning

Flere fagfolk har reist kritikk mot Mattilsynets legemiddelkampanje i oppdrettsnæringen. I et svar på deler av kritikken forsøker Elisabeth Wilmann i tilsynet å låne troverdighet fra veterinærforeningen, når hun hevder at Mattilsynet historisk ikke har vært passive.

Wilmann skriver «[Nygaards] egen fagforening kan bekrefte at vi har jobbet aktivt med veiledning siden legemiddelkampanjen ble bestilt i 2014. Kampanjen innledet med en lang fase der målet var aktiv veiledning i mange kanaler».

Les også: Kritiserer Mattilsynets kompetanse på legemiddelbruk i havbruk

Det bildet Wilmann her tegner av tilsynets aktivitet er et bilde vi dessverre ikke kjenner oss igjen i.

Det stemmer at det ble drevet noe informasjons- og veiledningsarbeid ved oppstarten av kampanjen. Mye av informasjonen bar preg av å være orientering om kampanjen: Statsrådens bestilling, intensjonen med kampanjen, organisering og prosjektplan etc.

Det er også riktig at det ble sendt ut noe informasjon som var ment veiledende med tanke på forsvarlig legemiddelbruk. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at denne informasjonen hovedsakelig inneholdt allerede godt kjent informasjon. Den bidro i liten grad til ny oppklaring eller veiledning med tanke på de dilemmaene som oppstår når veterinærer skal balansere hensyn til fiskehelse, fiskevelferd og lokalmiljø rundt oppdrettsanleggene – hensyn som ofte kan være internt motstridende.

Våre medlemmer har over tid rapportert om en frustrasjon over at Mattilsynet har nektet å svare på konkrete spørsmål om legemiddelbruk i blant annet lusebekjempelse. Heller ikke i sin «veiledning» tidlig i kampanjen klarte tilsynet altså å svare på spørsmål som har blitt stilt gjentatte ganger over flere år.

I tillegg kom Mattilsynet først med sin veileder om legemiddelbruk høsten 2016, mens flere forhold de nå har ført tilsyn med skriver seg fra lengre tid tilbake.

Tonen i saksfremstillingen fra Mattilsynet etter gjennomført tilsyn oppfattes av våre medlemmer som unødig byråkratisk og «streng» og bidrar ikke til en målsetting om i fellesskap å finne gode løsninger på de utfordringene norsk oppdrettsnæringen står overfor.

Mattilsynet har til nå styrt dette feltet gjennom fragmenterte enkeltvedtak heller enn gjennom forutsigbar styring basert på faglige avveininger der ting ses i sammenheng. Det er kritikkverdig.

Tilsynet antyder i sitt tilsvar at det er uklokt av fagfolk å ta initiativ til debatt i offentligheten.

Vi vil påpeke at Mattilsynet på tross av løfter om det motsatte selv lot seg intervjue av media om foreløpige resultater fra kampanjen tidligere i år og håper Mattilsynet i den avsluttende fasen av tilsynskampanjen vil avstå fra hersketeknikk, holde seg til faglige argumenter og vise en mer ydmyk innstilling overfor de som arbeider aktivt med å holde fisken frisk hver dag.

Har du en sak du
vil tipse oss om?