Gå til innhold

Korona og vintersår fikk inntjeningen til å blø for Lerøy i første kvartal

- Vi har hatt utfordringer med vintersår i Lerøy Aurora i første kvartal og starten av andre kvartal. Dette påvirker prisoppnåelsen betydelig negativt i første kvartal, og vil påvirke konsernets prisoppnåelse også i andre kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad. Foto: Lerøy
- Vi har hatt utfordringer med vintersår i Lerøy Aurora i første kvartal og starten av andre kvartal. Dette påvirker prisoppnåelsen betydelig negativt i første kvartal, og vil påvirke konsernets prisoppnåelse også i andre kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad. Foto: Lerøy

Det var ikke bare korona som skapte trøbbel for Lerøy i første kvartal. Også lavere kvalitet som følge av sår, ga redusert prisoppnåelse.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 4.925 i første kvartal 2021, sammenlignet med MNOK 5.305 i samme periode i 2020. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 455 i første kvartal 2021, sammenlignet med MNOK 816 i første kvartal 2020.

Den globale pandemien Covid-19 påvirker etterspørselen negativt og har gitt lavere priser både for rødfisk og hvitfisk. Svakere prisoppnåelse er den viktigste årsaken til lavere inntjening i første kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig opplever konsernet at underliggende etterspørsel etter sjømat er god.

- I første kvartal 2021 har trenden vi så i fjor fortsatt, der en stadig større del av sjømatkonsumet skjer i dagligvarehandelen. Prisrealiseringen er svakere enn i samme periode i fjor, men vi opplever sterk underliggende etterspørsel, sier konsernleder Henning Beltestad.

Aurora drar ned

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble MNOK 251 i første kvartal 2021 sammenlignet med MNOK 562 i samme periode i 2020.

I perioden er det slaktet 42 tusen tonn sammenlignet med 39 tusen tonn i første kvartal 2020.

I første kvartal 2021 leverer underselskapene følgende EBIT/kg

  • Lerøy Aurora 1,7 kr,
  • Lerøy Midt 8,2 kr
  • Lerøy Sjøtroll 6,0 kr

I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 14,3 i første kvartal 2020 til NOK 6,0 i første kvartal 2021.

- Sammenlignet med samme kvartal i fjor er kostnad per kilo omtrent uendret, det er redusert prisoppnåelse som er årsaken til lavere inntjening, melder selskapet.

- Vi har hatt utfordringer med vintersår i Lerøy Aurora i første kvartal og starten av andre kvartal. Dette påvirker prisoppnåelsen betydelig negativt i første kvartal, og vil påvirke konsernets prisoppnåelse også i andre kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad

- I 2021 forventer vi at senere års tiltak og investeringer skal gi en betydelig vekst i volum, at dette vil skalere kostnadsbasen, og gi oss lavere kostnader, fortsetter han.

- Grunn til optimisme

Selskapet påpeker at prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i starten av 2021, og betydelig påvirket av ringvirkninger av pandemien Covid-19.

- Det er ikke mulig for ledelsen og styret å si noe presist om hverken varigheten eller følgende av pandemien, men opplever at volumveksten gjennom dagligvaremarkedet gir god grunn til optimisme. Det synes som om sjømat stadig bedrer sin posisjon hos forbrukerne og vi er derfor optimister med tanke på den underliggende fremtidige utviklingen i etterspørselen etter sjømat og derved for konsernets aktiviteter og verdiskaping.

Lerøy har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/post-smoltkapasitet i alle konsernets regioner.

- I Lerøy Sjøtroll er Kjærelva ferdigstilt med en årlig biomasse produksjon på om lag 4 000 tonn. I fjerde kvartal 2020 har Lerøy Aurora ferdigstilt siste byggetrinn ved sitt smoltanlegg i Laksefjord, anlegget forventes å være fullt utnyttet i løpet av 2021.

I Lerøy Midt går andre trinn i utbyggingen av Belsvik-anlegget i henhold til plan. Anlegget er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2021/22, anlegget vil gi om lag 5 000 tonn biomasseproduksjon.

- Konsernets investeringer i forbedret smoltproduksjon og postsmolt-produksjon, vil sammen med en rekke andre tiltak, underbygge konsernets ambisjon om videre volumvekst og bedret konkurransekraft gjennom lavere produksjonskostnader.

Betydelig læring innen RAS

Ifølge selskapet selv har konsernets betydelige investeringer i post-smolt anlegg, foruten å øke konsernets årlige slakte-volum gjennom bedre utnyttelse av eksisterende eiendeler, gitt betydelig læring innen RAS–teknologi.

- Dette er langt på vei den samme teknologien som brukes i fullskala produksjon av laks på land. Konsernet er i forhandlinger om eventuell videre utbygging av et nytt RAS anlegg i Vestland fylke. Dette anlegget er initielt tenkt utbygget i tre steg. Første og andre steg er videre økning i konsernets produksjon av post-smolt. Siste steg vil også kunne nyttes til postsmolt, men kan eventuelt bli brukt til å produsere laks frem til slaktestørrelse. Det nyervervede industriområdet, herunder koblingen til konsernets havbruksvirksomhet på Vestlandet, vil kunne gi gode samspill-effekter mellom sjø og land.

- Denne læringen kan potensielt i fremtiden kunne nyttes til realisering av landbaserte prosjekt i andre regioner, påpeker de.

Utbyggingen vil skje stegvis, men initielle estimat tilsier at de første stegene vil ha et kostnadsestimat på om lag NOK 1 milliard. Utbyggingen er beregnet å gi en årlig økt produksjon i sjø på 8-10 000GWT. Byggingen er forventet å kunne ferdigstilles i løpet av 2023.

Kald sjø demper vekst og har gitt sår

Konsernets produksjon i sjø i 2020 viste betydelig bedring. Slaktet volum økte fra om lag 158 tusen tonn i 2019 til 171 tusen tonn i 2020.

Videre økte stående biomasse fra 111 tusen tonn ved utgangen av 2019 til 119 tusen tonn ved utgangen av 2020.

- Starten av 2021 var kald, noe som har påvirket vekstvilkårene negativt, men konsernet opprettholder sin forventning om at slaktet volum i 2021, inkludert tilknyttede selskap, vil bli mellom 205 000-210 000 tonn. Investeringer som gjennomføres, og ytterligere forbedringstiltak, vil gi ytterligere vekst i årene som kommer.

- Det er konsernets klare ambisjon at denne veksten, sammen med øvrige forbedringstiltak, vil redusere konsernets uttakskostnad for laks og ørret i 2021 og fremover.

Den kalde vinteren har også hatt innvirkning på utvikling av vintersår, dette vil påvirke konsernets prisoppnåelse i andre kvartal, melder de.

Selskapet forventer at inntjeningen i andre kvartal blir bedre enn tilsvarende i første kvartal.

Har du en sak du
vil tipse oss om?