Gå til innhold
Forskrivningshyppighet lakselusemidler
Forskrivningshyppighet lakselusemidler

De lokalitetene som behandlet med legemidler mot lus i fjor gjorde det i gjennomsnitt fem ganger. Minst et anlegg kan knapt ha gjort annet i fjor. Men det var også en god del som ikke behandlet, selv om den andelen var betydelig høyere i 2013.

Pål Mugaas Jensen

I rapporten fra overvåkningsprogrammet Veterinærinstituttet kjører for Mattilsynet på utviklingen av lakselusens resistens mot legemidler, fremkommer det at det i 2014 ble foreskrevet 3440 behandlinger av ulike lakselusmidler. Disse ble forskrevet til 679 ulike lokaliteter.

Last ned rapporten her

Dermed får man et gjennomsnittsantall på 5,05 forskrivinger per lokalitet (gjennomsnitt av dem som hadde en eller flere forskrivninger).

Tilsvarende tall for 2013 var 1654 forskrivninger til 560 lokaliteter, et gjennomsnitt på 2,95.

Kyst.no har i denne saken noen ganger valgt å sette likhetstegn mellom forskriving og behandling. Det kan selvsagt diskuteres hvor riktig det er, men vi mener det forteller en situasjon som er svært nær virkeligheten.

- Når vi har skrevet rapporten har vi tatt utgangspunkt i data fra registeret Vetreg som Mattilsynet administrerer. I dataene derfra fremkommer det ikke om resepten er skrevet på merdnivå eller anleggsnivå eller om det er skrevet ut supplerende resepter til den enkelte behandling. Vi vet at noen, spesielt når det gjelder bruk av hydrogenperoksid har hatt en strategi å behandle enkeltmerder. Da vil det gjerne bli skrevet flere resepter for å behandle hele anlegget. Kombinasjonsbehandlinger vil også medføre to forskrivninger, men være en behandling, sier førsteforfatter på rapporten, Randi N. Grøntvedt fra Veterinærinstituttet .

Hun maner derfor til at må være litt varsom når man behandler detaljene i forskrivningsstaistikken, men mener de store linjene er ganske korrekte.

- Trenden som fremkommer er helt klart riktig og negativ. Gjennomsnittstallet på ca fem forskrivninger per anlegg er nok også svært nære sannheten, sier hun.

Ubehandlet

Kyst.no har fått Fiskeridirektoratet til å beregne hvor mange lokaliteter det var fisk innom i løpet av 2014. Totalt var det 806.

Dermed var det ifølge våre beregninger ca 16 prosent av lokalitetene som ikke behandlet i 2014. I 2013 var det 31 prosent som ikke behandlet.

Stor spredning

Rapporten oppgir ikke fordelingen av forskrivningshyppighet (hvor mange som fikk legemidler forskrevet en gang, to ganger, tre ganger osv.), men opplyser at minst ett anlegg fikk lakslusmidler forskrevet hele  23 ganger.

I 2013 var tilsvarende 16.

Fylker med hyppigst behandling

I rapporten er det også laget et kart som viser hvor i landet det ble forskrevet/behandlet mest. I 2013 var det Trøndelag og Norland opp til Lofoten som pekte seg ut, mens det i 2014 ble forskrevet lusemidler i snitt mer enn 6 ganger per lokalitet både i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 Saken fortsetter under bildet

Foreskrivningshyppighet lakselusemidler
Foreskrivningshyppighet lakselusemidler

Forskrivningshyppighet av lakselusemidler i 2013 og 2014. Rødt angir mer enn seks forskrivninger per år. Kilde: Overvåkningsprogramet for resistens mot kjemoterapeutika hos lakselus.

14 ganger oftere bruk av hydrogenperoksid

Av stoffgruppene som ble brukt var det hydrogenperoksid, emamektin og flubenzuroner som stod for den største veksten i forskrivninger (behandlinger).

Hydrogenperoksid ble forskrevet 977 ganger (14 ganger mer enn i 2013), emamektin 481 ganger (10 ganger mer enn i 2013), og flubenzuroner 193 (7 ganger mer enn i 2013). For sistnevnte stoff må det legges til at selv om forskrivngshyppigheten var 7 ganger større var økningen i kilo virkestoff på "bare" 1,5 ganger

Azametifos ble forskrevet 747 ganger, ikke fullt en dobling fra året før. Dette stoffet ble først og fremt brukt i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Pyretroidene ble forskrevet 1042 ganger, praktisk talt like ofte som i 2013.

Antall forskrivinger av ulike legemiddelkategorier
Antall forskrivinger av ulike legemiddelkategorier

Antall forskrivninger av ulike legemiddelkategorier. Kilde: Overvåkningsprogramet for resistens mot kjemoterapeutika hos lakselus.

Har du en sak du
vil tipse oss om?