Gå til innhold
Annonse
Torfinn Evensen direktør i Norske Lakseelver mener at bekjempelsen av lakselusparasitten har vært en sukess, og at politikerne må ta ansvar for å pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever. Foto: Norske Lakseelver.
Torfinn Evensen direktør i Norske Lakseelver mener at bekjempelsen av lakselusparasitten har vært en sukess, og at politikerne må ta ansvar for å pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever. Foto: Norske Lakseelver.

Miljødirektoratet anbefaler lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks i sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av atlantisk laks, skriver Norske lakseelver i en pressemelding.

Annonse

De forteller videre at Ola Elvestuen er i Åndalsnes 1. november for å feire friskmeldingen av lakseelvene i Rauma-regionen fra Gyrodactylus salaris. Den fryktede lakseparasitten, som har infisert 50 norske elver siden den ble innført med oppdrettslaks på tidlig 70-tallet, er nå utryddet i 38 elver. Fem elver er fortsatt under overvåking og syv venter på behandling.

-Bekjempelsen har vært en suksess og det er all grunn til å berømme nåværende og tidligere ministre for denne storstilte satsingen. Dette, sammen med kalking av sure elver på Sør- og Vestlandet, har virkelig vært et krafttak for laksen, sier en fornøyd generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, som feirer dagen sammen med ildsjeler fra Rauma og de andre elvene i området.

Må stille krav til oppdretterne

Evensen håper at Elvestuen nå vil benytte anledningen til å gripe fatt i de viktigste utfordringene for villaksen framover, først og fremst den ukontrollerte påvirkningen fra oppdrettsindustrien.

- Handlingsplanen er oversendt ministeren. Miljødirektoratet understreker at de to største problemene må løses gjennom funksjonskrav til oppdrettsindustrien. Bare denne uke har det kommet mange nye meldinger om lakserømminger på Sunnmøre, og lakselusa tar livet av store deler av de ulike ville lakseungene som er på vei ut fjordene om forsommeren, understreker Evensen.

- Lakselusa tar livet av store deler av de ulike ville lakseungene som er på vei ut fjordene om forsommeren, er noe av det Evensen understreker i pressemeldingen fra Norske Lakseelver.
- Lakselusa tar livet av store deler av de ulike ville lakseungene som er på vei ut fjordene om forsommeren, er noe av det Evensen understreker i pressemeldingen fra Norske Lakseelver.

Klar analyse

Videre forteller Norske Lakseelver at i forslaget til handlingsplan som er oversendt Klima- og miljødepartementet, går direktoratet gjennom trusselbildet mot villaksen slik det er definert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Miljødirektoratet er tydelige på at det ikke er samsvar mellom villaksnormen og trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien. Grenseverdien for akseptabel dødelighet på utvandrende laksesmolt på grunn av lakselus, er opp mot 30%. «Dette umuliggjør oppnåelse av laksenormens mål om maksimale avvik fra normalt høstbart overskudd, grunnet samlet påvirkning», heter det i utkastet til handlingsplanen.

Må få betydning

Problemet, slik direktoratet skriver det, er at «det (er) vanskelig for oss å foreslå tiltak, når reduksjon i påvirkning fra lakselus er nødvendig for å bidra til å bedre måloppnåelsen i tråd med villaksnormen, uten å bevege oss inn på andre sektorers ansvarsområder og regelverk.»

-Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever. Jo lengere man venter med fornuftige krav, desto dyrere blir det å snu. Det er ingen tjent med, understreker Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver har tidligere påpekt at Vestlandet neppe noensinne vil få mer vekst i oppdrettsindustrien, med mindre de stopper utslippene av lakselus (LINK).

Miljødirektoratet foreslår følgende når det gjelder lakselus

 • Ny teknologi som for eksempel lukket oppdrettsteknologi
 • Justering av oppdrettsvolumet utover det trafikklyssystemet legger opp til
 • Utvidelse Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

Når det gjelder problemet med rømt oppdrettslaks, kommer direktoratet med følgende forslag

 • Innføre krav om merking og sporing av oppdrettslaks med hjemmel i
  akvakulturloven §10
 • Innføre krav om bruk av steril oppdrettslaks med hjemmel i
  akvakulturloven §10
 • Utvidelse av Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

Når det gjelder negativ påvirkning fra vannkraft, foreslår direktoratet

 • Økt framdrift i å gjennomføre revisjoner, og innføring av konsesjonsvilkår som muliggjør lakseproduksjon mot nivået før regulering.
 • Mer aktiv bruk av §66 i vannressursloven til å kreve konsesjonsbehandling av anlegg uten konsesjon, i tråd med Naturmeldingen (Meld. St. 14 (2015-2016).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse