Gå til innhold
Annonse

Nå er trafikklysene satt - kan samlet vokse 24 000 tonn MTB

Slik blir trafikklysfargene i de ulike kyst-sonene første runde. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet.
Slik blir trafikklysfargene i de ulike kyst-sonene første runde. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet.

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene får i 2017. Beslutningen skriver de potensielt kan gi en vekst i MTB på cirka 24 000 tonn, og cirka 40 000 tonn ekstra fisk.

Annonse

Departementet melder at områdene Ryfylke, Stadt til Hustadvika og Nordmøre til Sør-Trøndelag får gult lys. Områdene fra Karmøy til Sotra og Nordhordland til Stadt blir opprettholdt røde. De øvrige åtte produksjonsområdene får grønt lys.

- Det vil bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet i de områdene som settes til grønt, samt til de som tilfredsstiller vilkårene for unntak, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Det er tidligere besluttet at kapasiteten i de røde områdene ikke skal reduseres i denne runden. Nedtrekk vil først skje i de områdene som blir røde i neste runde i 2019.

- Vi har nådd en viktig milepæl i innføringen av det nye trafikklyssystemet. Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst, som også ivaretar hensynet til miljøet. Samlet sett gir fargeleggingen av kysten nå en forsvarlig tilnærming for kapasitetsjustering av næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i meldingen.

Grønt for området Nord-Trøndelag med Bindal

Departementet mottok i september ekspertgruppens rapport om tilstanden i produksjonsområdene sammen med styringsgruppens risikovurdering basert på denne rapporten. I rapporten vurderes risiko for dødelighet på villaks som skyldes lakselus, i hvert av områdene. Styringsgruppen er satt sammen av en representant fra henholdsvis Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning. Ekspertgruppen har bestått av en rekke eksperter på lakselus og villaks, og ble ledet av Frank Nilsen fra Universitetet i Bergen.

Det følger av havbruksmeldingen (Meld. St. 16 (2014-2015)) at dersom data viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurdering ut i fra den samlede miljøtilstanden. I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg.

- Min vurdering er i hovedsak den samme som rådene fra styringsgruppen, men etter en helhetlig vurdering har jeg valgt å sette produksjonsområde 7 til grønt. Jeg mener at lusepåvirkningen i området ligger innenfor et akseptabelt risikonivå og at dette kan underbygges av gode faglige vurderinger, sier fiskeriminister Sandberg.

Ekspertgruppen vurderte at risikoen for lakselusindusert dødelighet i produksjonsområde 7 var moderat i 2016 og lav i 2017. Ekspertene har satt usikkerheten knyttet til disse vurderingene til middels. Dette skyldes i hovedsak stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og lite kunnskap om utvandringsruter. Kunnskap om utvandringsruter har mindre betydning i 2017 da smittepresset i år var lavt, og relativt jevnt fordelt i området. Hvilken rute laksen brukte på vei ut i havet hadde derfor mindre betydning.

Temperatur og salinitet er med i beregningsgrunnlaget i flere av modellkjøringene som inngår i de faglige vurderingene. Utover dette er det ikke elementer knyttet til temperatur og salinitet som har vært avgjørende for regjeringens avgjørelse om å sette produksjonsområde 7 til grønt.

-Bildet som tegnes i ekspertgruppens rapport gir meg tro på at den gode utviklingen i produksjonsområde 7 er en trend som vil vare. Det er lagt vekt på at de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene er vurdert til å være betydelig større enn de negative, sier Sandberg

Departementet vil nå utarbeide et høringsbrev med utkast til tildelingsforskrift, hvor det vil redegjøres nærmere for hvordan kapasitetsjusteringen i grønne produksjonsområder vil gjennomføres, herunder fordeling mellom økt kapasitet på eksisterende tillatelser og nye tillatelser, vederlag for økt kapasitet og regler for økt kapasitet på bakgrunn av unntaksbestemmelser i gule og røde produksjonsområder.

 • Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett, det såkalte trafikklyssystemet, trådte i kraft 15. oktober 2017. Systemet innebærer at havbruksnæringens miljøpåvirkning er avgjørende for om næringen skal tilbys økning i produksjonskapasiteten eller ikke.
 • Miljøpåvirkningen vurderes innenfor 13 fastsatte produksjonsområder langs kysten. Det foretas vurderinger annet hvert år, og kapasiteten justeres med 6 prosent, opp (grønt) eller ned (rødt). I gule områder fryses kapasiteten. Fargene er med andre ord grunnlaget for om oppdrettere kan få tilbud om økt produksjonskapasitet eller ikke, og er basert på faglige råd.
 • En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget en rapport om tilstanden i produksjonsområdene. Rapporten har sett på risiko for lakselusindusert dødelighet på villaks, i tråd med Stortingets forutsetninger.
 • I rapporten er det gjort en detaljert analyse av lakseluspåvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap for årene 2016 og 2017. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i sine konklusjoner.
 • Rapporten er vurdert av en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning.
 • Styringsgruppen har ut i fra ekspertgruppens rapport gjort en samlet vurdering av lakselusindusert dødelighet for laks i perioden 2016-2017. Styringsgruppens råd er basert på lik vekting av årene. Der vurderingene er forskjellig for et område i de to årene og usikkerheten er middels eller høy, har styringsgruppen valgt en konservativ tilnærming. Dette innebærer konkret at det er det året med høyest risiko for luseindusert dødelighet som har blitt førende for rådet.

Produksjonsområdene er delt inn slik:

 1. Svenskegrensen til Jæren
 2. Ryfylke
 3. Karmøy til Sotra
 4. Nordhordland til Stadt
 5. Stadt til Hustadvika
 6. Nordmøre til Sør-Trøndelag
 7. Nord-Trøndelag med Bindal
 8. Helgeland til Bodø
 9. Vestfjorden og Vesterålen
 10. Andøya til Senja
 11. Kvaløya til Loppa
 12. Vest-Finnmark
 13. Øst-Finnmark

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse