Gå til innhold

Vil sende prøveordning med rullerende MTB på høring

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Stortinget har bedt regjeringen utrede en ordning med rullerende maksimal tillatt biomasse (MTB), og legge fram en sak for Stortinget i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskapning. I revidert nasjonalbudsjett presenteres rammene for en prøveordning med rullerende MTB som kan sendes på høring.

- Regjeringen mener det vil være utfordrende å realisere en prøveordning med rullerende MTB under de forutsetninger som Stortinget har skissert i sin innstilling og anmodningsvedtak. Dette gjelder særlig med hensyn til formålet om økt bearbeiding, og at ordningen ikke skal gi økt miljøbelastning eller redusert fiskevelferd. Gitt anmodningsvedtakets utforming, vil regjeringen likevel sende forslag til en mulig prøveordning med rullerende MTB på høring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

Makstak for å redusere sannsynlighet for uakseptable konsekvenser

For å redusere sannsynligheten for uakseptable konsekvenser for miljø, fiskehelse og -velferd vil det settes et makstak for overskridelse av tillatelsens MTB om høsten. Det vil også settes et makstak som er under tillatelsens pålydende om våren. Innenfor makstakene står oppdretter fritt til å utnytte MTB så fremt utnyttelsen ikke overstiger tillatelsens MTB i snitt over ett kalenderår.

Noen forslag til alternative tak som kan presenteres i en høring fremgår av figuren under. Det vil være et årlig tilsynsgebyr på 12 000 kroner tilknyttet prøveordningen. Ordningen evalueres etter prøveperioden.

Etter at høringen er gjennomført, vil eventuelle forskrifter fastsettes på vanlig måte.

Dersom den endelige utformingen av ordningen viser et vesentlig potensial for volumvekst, bør det tas et vederlag for å delta i ordningen. Et eventuelt vederlag for ordningen vil fastsettes etter at høring av relevant regelverk er gjennomført og en endelig utforming av ordningen er ferdigstilt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?