Gå til innhold
Annonse

Se hva som peker seg ut som fremtidens havbruksteknologi

Erko Seafood søker 26 utviklingstillatelser for sitt konsept. Illustrasjon: Erko Seafood/Global Maritime AS.
Erko Seafood søker 26 utviklingstillatelser for sitt konsept. Illustrasjon: Erko Seafood/Global Maritime AS.

Fremtiden kan by på mange nye måter å produsere laks på. Kyst.no har i en svært omfattende sak gått gjennom alle utviklingskonseptene, og ser klare trender i hvilke teknologier som leder an.

Annonse

Siden starten av ordningen har det blitt sendt inn 104 søknader med samlet volum på  542 880 tonn MTB. Fem av konseptene har fått gjennomslag og 24 fått avslag. Resten av søknadene er ikke ferdig behandlet.

Les også: Vil ta årevis å behandle søknader om utvilklingstillatelser

Etter at fristen for å søke utviklingstillatelser gikk ut sist uke har det ramlet inn 34 nye søknader.  På listen over de nyeste søknadene er det både kjente og nye aktører. Konseptene det søkes om er heller ikke bare "tradisjonelle" eller mer innovative merdanlegg. Det er søkt om automatiseringsteknologi, overvåkingsteknologi, flytende RAS-anlegg, transport, logistikk og gjenbruk av oljerigger i opplag.

Lukket er favoritten

De som er bak søknadene er både oppdrettere, utstyrleverandører, folk fra oljenæringen med mer, og man har en klar favoritt når det gjelder fremtidens havbruksteknologi. 18 konsepter bygger på å nærmest lukke lakseproduksjonen i sjø helt, og syv tilleggskonsepeter ønsker å utvikle semilukkede anlegg. Dette resulterer i at idéen om å holde fisken i større grad avskilt fra ytre miljø, sammenlagt får størst andel søknader.

Forhold mellom MTB i de omsøkte tillatelsene (542 880 tonn) i oransje og MTB på eksisterende kommersielle tillatelser – inklusiv forskningstillatelser (938 265 tonn) i blått. Datakilde: Fiskeridirektoratet og Norsk Fiskeoppdrett.
Forhold mellom MTB i de omsøkte tillatelsene (542 880 tonn) i oransje og MTB på eksisterende kommersielle tillatelser – inklusiv forskningstillatelser (938 265 tonn) i blått. Datakilde: Fiskeridirektoratet og Norsk Fiskeoppdrett.

Lukket og semilukket teknologi:

 • Marine Harvest Norway. Tillatelser: 8. MTB: 6249. "Donut"- Heldekkende lukket enhet
 • Lerøy Seafood. Tillatelser: 9. MTB: 7020 . "Pipefarm" - lukket flytende lengestrømsanlegg
 • Stadion Laks SUS. Tillatelser: 15. MTB: 11700. "Stadionbassenget" - lukket flytende basseng
 • Eide Fjordbruk. Tillatelser: 3 tillatelser. MTB: 2340. "Salmon Zero" - lukkede sjøanlegg med RAS av produksjonsvann
 • Hydra Salmon Company. Tillatelser: 4. MTB: 3120. Oppdrett i lukkede produksjonstanker
 • Fishglobe AS. Tillatelser: 3. MTB: 2340. "Fishglobe" - Llukket merdteknologi
 • Eidsfjord Sjøfarm AS. Tillatelser: 18. MTB: 13260. "Eidsfjord Giant" - Lukket anlegg med behandlingsanlegg
 • Fleximerd AS. Tillatelser: 2. MTB: 1560. Lukket, semilukket og åpent merdsystem
 • Cermaq Norway. Tillatelser: 13. MTB: 10 140. "Flexifarm" - Lukket flytende anlegg med smitterensing.
 • Viteq Farming. Tillatelser: 32. MTB: 24960. «Viteq zero zero» - Flytende lukket produksjon
 • Wenberg Fiskeoppdrett. Tillatelser: 10. MTB: 7 800. Semilukket modulbasert teknologi
 • Sustainable salmon. Tillatelser: 8. MTB: 6240. "Lukka Landnot"
 • Aquantum Leap. Tillatelser: 24. MTB: 18720. "Aquantum 12K" "Aquantum 500K" - lukket anlegg
 • NSF. Tillatelser: 12. MTB: 9360. "Green Seafarm" lukket system for lakseoppdrett
 • Marad Norway. Tillatelser: 5. MTB: 1560. "Torus Seafarm"
 • Qed. Tillatelser: 12. MTB: 9360. Flytende RAS-anlegg i sjø
 • Albatros Technology. Tillatelser: 9. MTB: 7020. "Nereus" flytende RAS-anlegg på fakbrikklekter i fjord
 • Osland Havbruk. Tillatelser: 6. MTB: 4680. Bunnsolid betongkonstruksjon på bunnen, plassert ved kysten

Fiskeridirektoratet sikter på å tildele Stadion Laks to og en halv tillatelse, som er nok til å utvikle ett av fem planlagte "basseng".

Semilukket:

 • Aqua Viva. Tillatelser: 6. MTB: 4680. Duo-ring, semi lukket anlegg
 • Biofish Holding. Tillatelser: 4. MTB: 3120. "Biomerden" semilukket anlegg, lus og rømmingsfritt
 • Eco Fjord Farming. Tillatelser: 4. MTB: 3120. "Oasen" delvis lukket anlegg med storskala planktonfiltre
 • Northern Lights Salmon. Tillatelser: 3. MTB: 2340. "Optifarm" semilukket anlegg med bruk av filtrert vann, barriereduk og transportløsninger
 • Måsøval Fiskeoppdrett. Tillatelser: 5. MTB: 3900. "Aqua Semi" halvt nedsenkbar semilukket anlegg
 • Folla Utvikling/Bjørøya. Tillatelser: 6. MTB: 4680. "Fleximerd" - Åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov
 • Salaks. Tillatelser: 9. MTB: 7020 "FjordMax" - Semilukket integrert oppdrettsplattform

Aqua Viva fikk avslag av Fiskeridirektoratet i starten av januar 2018. De ønsker å påklage vedtaket.

Kan være lukket: 

 • Tombre Fiskeanlegg/ Smart Flex  Tillatelser: 6. MTB: 4680. Semi Torus.

I tillegg til overnevnte konsepter trekkes også én nykommere inn i denne gruppen, begrunnet med at Torus er den matematiske definisjonen på en smultring. Totalt antall anlegg som kan være lukkede konsepter blir 25, og representerer således den største søkergruppen.

 • Eide Fjordbruk har fått avslag på sin søknad av Fiskeridirektoratet, men har påklaget vedtaket.
 • Marine Harvests klage for tidligere vedtak av kun én produksjonsenhet av "Marine Donut", har blitt sendt videre til behandling hos Nærings- og Fiskeridepartementet.

Flytter offshore

Nummer to på listen gjelder "offshore" og eksponert havbruk, hvor hele 18 konsepter leker med tanken om å flytte lokaliteter ut i mer eksponerte farvann. Fra før har to konsept fått tilsagn innen dette området, hvor Havmerden (Ocean Farm 1) til Salmar allerede er en realitet, og Nordlaks sine Havfarmer er under bygging.

Fylkesvis fordeling av de 542 880 tonn MTB som er omsøkt som utviklingstillatelser, men ikke behandlet. Der søkerne har ført opp to eller flere fylker, har vi delt MTB-en likt på antall fyker man har søkt om. En søknad (8 tillatelser) er oppgitt til produksjonsområde 10 (Andøya til Senja). Denne har vi lagt inn i Troms. En søknad (7 tillatelser) er oppgitt til produksjonsområde 1 (Svenskegrensen til Jæren). Denne har vi lagt inn i Agder. En søknad (8 tillatelser) har oppgitt region Vest. Denne er splittet på Hordaland og Sogn og Fjordane. Datakilde: Fiskeridirektoratet.
Fylkesvis fordeling av de 542 880 tonn MTB som er omsøkt som utviklingstillatelser, men ikke behandlet. Der søkerne har ført opp to eller flere fylker, har vi delt MTB-en likt på antall fyker man har søkt om. En søknad (8 tillatelser) er oppgitt til produksjonsområde 10 (Andøya til Senja). Denne har vi lagt inn i Troms. En søknad (7 tillatelser) er oppgitt til produksjonsområde 1 (Svenskegrensen til Jæren). Denne har vi lagt inn i Agder. En søknad (8 tillatelser) har oppgitt region Vest. Denne er splittet på Hordaland og Sogn og Fjordane. Datakilde: Fiskeridirektoratet.

Les også: -Ocean Farm 1 går etter planen

I denne kategorien finner man også flere konsepter som har bakgrunn fra oljenæringen, hvor noen går så langt som å ville bruke oljeplattformer i opplag, og konvertere de til oppdrettsanlegg for tøffere værforhold. Andre ønsker å flytte produksjonen opp fra sjøen, ombord på en oppjekkbar plattform.

De to siste konseptene på listen er nykommere og inkludert i gruppen på bakgrunn av å beskrives som en betongkonstruksjon. I dag finnes det tolv bunnfaste betonginnretninger for produksjon på norsk sokkel, hvorav ti er i drift, ifølge Oljedirektoratet. Disse står på et vanndyp som rekker seg fra 82 til 303 meter.

Offshore/eksponert:  

 • NRS og Aker. Tillatelser: 15. MTB: 11700. Arctic Offshore Farming (AOF) - Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål
 • Ocean Aquafarms. Tillatelser: 13. MTB: 10140. "Hex Box" - Offshore Arbeidsplattform
 • Mariculture. Tillatelser:  16. MTB: 12480. "Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav
 • Viewpoint Seafarm Nova Sea. Tillatelser:  20. MTB: 15600. Modulært Havanlegg
 • Erko Seafood. Tillatelser:  16. MTB: 12480. «North Sea Fishfarm» bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for Havoppdrett
 • Nova Sea. Tillatelser:  4 . MTB: 3120. "Spidercage" lukket offshoreanlegg
 • Gigante Offshore. Tillatelser: 9. MTB: 7020.  "Offshoremerd"
 • Roxel. Tillatelser: 14. MTB: 10920 «Octopus» nedsenkbare merder i åpne farvann
 • Offshore Salmon. Tillatelser: 7. MTB: 5460. Senk- og hevbart offshoreanlegg
 • Blom Fiskeoppdrett. Tillatelser: 6. MTB: 4680. "Ocean Globe" til både vanlig og offshore lokaliteter
 • Wilsgård Fiskeoppdrett. Tillatelser: 1 . MTB: 8580. Offshore Tank Fleet
 • Evne AS. Tillatelser: 10. MTB: 7800. "Wave Master" Havbasert offshore oppdrett
 • Entail Farming. Tillatelser: 29. MTB: 22 620. Offshore Fish Cage
 • Unitech Salmo Solar. Tillatelser: 4. MTB: 3120. Flytende anlegg på eksponerte lokaliteter
 • Infotronic ANS. Tillatelser: 6. MTB: 4680 tonn. "Jacktell" - Akvakulturanlegg på oppjekkbar plattform
 • Inocap/Susbea Farming. Tillatelser: 6. MTB: 4680. Oppdrett i eksponerte farvann
 • Marine Harvest Norway. Tillatelser: 36. MTB: 28080. "Aqua Storm" offshore subsea production
 • Astafjorden Ocean Salmon. Tillatelser:  8. MTB: 6240. "Øymerd" - Betongstruktur som kan plasseres offshore, i fjorder eller åpent vann.

Fiskeridirektoratet har endret det påklagde vedtaket til NRS/Akers "AOF", som gir an tillatelse på inntil to enheter og biomasse på maksimalt 5990 tonn.

Åpne anlegg også med

Noen ser også muligheter for videreutvikling av dagens tradisjonelle havbruk ved utvikling av ny teknologi. Disse seks er:

 • Grieg Seafood Rogaland. Tillatelser: 10. MTB: 7800. "Blue Farm" strekkforankret betongmerd til havs
 • Myre havbruk. Tillatelser: 5. MTB:  3900. "FLO FLO" Oppdrettsmerd med dokkingstasjon
 • Lerøy Seafood. Tillatelser: 5. MTB:  3900. "Fjord Farm" - Komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsalmmling og hinder for lusebeslag
 • Arctics Seafood group. Tillatelser: 3. MTB: 2340. 2delt påvekstanlegg i sjø
 • Arnøy Laks AS. Tillatelser: 4. MTB: 3120. "Aquashield" - Akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer
 • Samba AS. Tillatelser: 6. MTB: 4680. "Hjulet" - sylindriske merder
Aqualine Subsea System er ett av konseptene som vil flytte laksen lengre ned i dypet. Illustrasjon: Aqualine.
Aqualine Subsea System er ett av konseptene som vil flytte laksen lengre ned i dypet. Illustrasjon: Aqualine.

Utforsker subsea

Noen av konseptene planlagt for eksponerte anlegg har også gjerne funksjonen at de kan senkes ned i havet, og skjermes fra større miljøpåvirkninger. Noen konsepter bygger også på helt nedsenkbar teknologi. Fire listes her, hvor Atlantis Subsea Farming befinner seg som nummer én i køen hos Direktoratet.

Nedsenkbare anlegg:

 • Atlantis Subsea Farming. Tillatelser: 6. MTB: 4680. Nedsenkbart oppdrettsanlegg.
 • Nekst. Tillatelser: 16. MTB: 12 480. Havliljen – havplattform nedsenkbart anlegg
 • Marine Harvest. Tillatelser: 6. MTB: 4680. "Beck Cage"
 • Arctic Seafood Group. Tillatelser: 3 MTB: 2340 tonn. "Instelli-Aqua" hev og senkbart anlegg med snorkel

Atlantis Subsea Farming har fått endelig avslag på klagen sendt til NFD, og får kun to tillatelser til konseptet.

Oppdrett på/i skip

Fire konsepter bygger på idéen om å ha oppdrett i lukkede tank-skip. Også denne tankegangen kan trekke paralleller til offshore, lik produksjon ved en FPSO. I denne gruppen finnes også konseptet som har søkt om den største utviklingen, med tanke på både volum og biomasse, "Laks i skip" av Pure Atlantic. De søker om hele 46 konsesjoner. Selskapet som har lagt inn flest søknader er Marine Harvest.

Marine Harvest har søkt om hele 70 tillatelser på fem konsepter som tilsvarer  54 600 tonn økt biomasse. Mer om dette kan du lese her.

Oppdrett i skip:

 • Marine Harvest. Tillatelser: 6. MTB: 4680 tonn. Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip
 • Pure Atlantic. Tillatelser: 46. MTB: 35 100. "Laks i skip" NØS > 12 MIL
 • Grimstad Holding. Tillatelser: 7. MTB:5460. "Akvarium" - Bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg
 • Floating Fishfarming Unit AS. Tillatelser: 10. MTB: 7800. Offshore oppdrett m/bruk av fornybar energi
Pure Atlantic har med sine 46 tillatelser, søkt om flest utviklingstillatelser på sitt konsept. Foto: Pure Atlantic.
Pure Atlantic har med sine 46 tillatelser, søkt om flest utviklingstillatelser på sitt konsept. Foto: Pure Atlantic.

"Godt og blandet"

Ikke alle konseptene representerer anlegg, men heller en utvikling av operasjoner og teknologier brukt i næringen for potensiell vekst. I denne gruppen på 18 søknader, finner man konsepter knyttet til service, transport, automasjon, teknologiutvikling, med mer. Det er også noen av konseptene som har lite eller manglende prosjektbeskrivelse på Fiskeridirektoratets sider. Disse har vi samlet satt i godt og blandet kategorien.

 • Cermaq Norway. Tillatelser: 10. MTB: 7800 tonn. iFarm - Teknologi for økt ressursutnyttelse fiskevelferd og lusebekjennelse
 • Bolaks. Tillatelser: 6. MTB: 4680."Gras" Grønn resirkulering av akvakultur slam
 • Kvarøy Fiskeoppdrett. Tillatelser:  4. MTB: 3120. "FISH Farm Watch" Operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform
 • Aqua Star Invest. Tillatelser:  6. MTB: 4680. Flytteteknologi, hevertprinsipp
 • Havkar AS. Tillatelser:  6. MTB: 4680. "Aqua Terminal" kompakte drifts og håndteringsløsninger
 • Freyer Holding. Tillatelser:  6. MTB: 4680. "Blandevann" vannkvalitet i åpen merd
 • Mohn Drilling AS. Tillatelser:  6. MTB: 4680. "Mohn Digifarm" – Autonomt Havbruk
 • Erko Seafood. Tillatelser:  7. MTB: 5460. GM AQUA design
 • IMO Clean. Tillatelser:  4 . MTB: 3120. Renseteknologi
 • Bioway. Tillatelser:  6. MTB: 4680. Integrert flytebru og akvakultur
 • Dåfjorden Klekkeri. Tillatelser:  1. MTB: 780. Integrert fôr og behandlingssystem
 • Reset AS. Tillatelser: 10. MTB: 7800. Bærekraftig oppdrett med RAS teknologi
 • Deltamerden s.u.s. Tillatelser: 9. MTB: 7020 Prismeformet anlegg med hev- og senkbun
 • Nowegian Royal Salmon. Tillatelser: 6. MTB: 4680. Flerbruksmerd
 • Biolaks. Tillatelser:  5. MTB: 3900
 • Biolaks Drift s.u.s. Tillatelser: 5. MTB: 3900
 • Askvik Aqua. Tillatelser: 4. MTB: 3120. "Forza Askvik"
 • S.u.s Gladfisk. Tillatelser: 5 . MTB: 3900

Cermaq har fått inntil fire tillatelser for konseptet iFarm.

Fullstendig liste over søkere og rekkefølgen søknadene kom inn finner du her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse