Gå til innhold
Annonse

- Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig

 Resultater fra et nytt prosjekt på sedasjon av smolt viser at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoreguleringen. Fisken ble tatt blodprøve av ukentlig. Foto: Nofima/ Tor Evensen.
Resultater fra et nytt prosjekt på sedasjon av smolt viser at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoreguleringen. Fisken ble tatt blodprøve av ukentlig. Foto: Nofima/ Tor Evensen.

Forskere har undersøkt hvordan sedasjon av smolt påvirker fisken. Konklusjonen er at denne formen for bedøving skal man være restriktiv med.

Annonse

I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (NF 2 2019) har Nofimaforsker Åsa Maria Espmark en artikkel som presenterer resultater fra et FHF-prosjekt som heter SMOLTSED.

Hovedmål med prosjektet var å undersøke osmoregulering og prestasjon hos fisk som var utsatt for sedasjon over en lengre periode like før og under utsett til sjø. 

Bruk av sedasjon i forbindelse med håndtering av smolt er utbredt både i forskning og i kommersiell produksjon.

- Hensikten med sedering er å roe fisken under håndtering slik at den ikke føler ubehag, og at operasjonene kan gjennomføres med fin og jevn flyt. Fisken bør være så lett sedert at de svømmer i likevekt, men at de kan håndteres uten panikkatferd, skriver Espmark i artikkelen.

Overraskende resultater ved gjentatt sedasjon av smolt

I FHF prosjektet 900660 «Pumping og håndtering av smolt» som ble avsluttet mot slutten av 2014 og som også ble ledet av Nofima ved Åsa Maria Espmark, ble det gjort noen interessante funn ved trenging og pumping av smolt og måling av fiskevelferd.

- Tidligere forsøk og publikasjoner hadde vist positiv effekt av sedasjon, men da ved enkelttilfeller av sedasjon og transport i bil. I gjeldende studium så ble fisken sedert i fem tilfeller av trenging og pumping over fem uker, i tillegg til under transport, beskriver hun i artikkelen.

Glukose og laktat ble målt etter at fisken var transportert 9 timer i bil, og viste at den sederte fisken hadde signifikant lavere verdier av laktat og signifikant høyere verdier av glukose enn kontroll fisk som ikke var sedert. Rett etter ankomst til merd og ca en måned etter sjøutsett, økte dødeligheten for alle fiskegruppene. Men dødeligheten var mye høyere for begge gruppene med sedert fisk. Det var ikke signifikante forskjeller i plasma kortisol mellom gruppene ved endt forsøk.

- Disse resultatene var veldig overraskende. En mulig årsak til funnene kan være at fisken sin osmoregulering ble forstyrret som følge av sederingen, men forsøket hadde ikke data til å undersøke dette. Prosjektgruppa ønsket derfor å se nærmere på denne problemstillingen i et oppfølgende prosjekt. 

Påvirker stressresonsen

Det er dette prosjektet det nå presenteres resultater fra.

- Resultatene viser at sedasjon påvirker stressresponsen til fisk og til en viss grad osmoregulering. Men vi har ikke noen data som tyder på at effekten vedvarer lenge etter at sedasjonen er opphørt eller at sedasjon har langvarig negativ effekt på prestasjon. Vi har heller ikke data som viser det motsatte, skriver Espmark.

Hun understreker likevel at i situasjoner der det forventes at fisken yter stor motstand, kan sedasjon forhindre at fisken får slagskader som følge av kollisjoner og hard svømmeaktivitet.

- Det rådes til å sedere med varsomhet og kun etter behov, dvs i situasjoner der fisken håndteres mye og der det forventes at fisken må jobbe mye, og å unngå gjentakene og langvarig sedasjon.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse