Gå til innhold
Stadionlaks skal lages i betong og ha et volum på 34 000 kbm. Foto: Stadionlaks.
Stadionlaks skal lages i betong og ha et volum på 34 000 kbm. Foto: Stadionlaks.

Fiskeridirektoratet melder at avgjørelsene gjelder Astafjord Ocean Salmon, Marine Harvest og Stadion Laks.

Astafjord Ocean Salmon fikk avslag, det samme gjorde Marine Harvest sitt Beck-cage konsept. Stadion Laks-konseptet melder Fiskeridirektoratet kan få ja/delvis avslag. 

Stadion Laks AS søkte om 15 utviklingstillatelser 26. april 2016, for å realisere konseptet «Stadionbasseng». Senere er søknaden endret til å omfatte 16 tillatelser. Stadion Laks AS tok i søknaden sikte på at det skulle bygges fem Stadionbasseng, som er semi-lukkede produksjonsenheter i betong. Konstruksjonen skal utformes som en halvsylinder («takrenne») med en kvart kule i hver ende og med halvsirkelformet tverrsnitt.

Fiskeridirektoratet gav i brev av 28. april 2017 tilbakemelding om at det omsøkte konseptet basert på de da foreliggende opplysningene ble ansett for å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Det ble imidlertid opplyst at Fiskeridirektoratet foreløpig vurderte at det ikke ville være formålstjenlig å innvilge det omsøkte antallet tillatelser. Det ble bedt om en detaljert redegjørelse for biomassebehovet, som ble oversendt 29. mai og 18. september 2017.

Delvis avslag

Fiskeridirektoratet fattet 21. desember 2017 vedtak om delvis avslag på søknad om utviklingstillatelse, og ville gå videre med behandling av søknaden med sikte på å tildele inntil 1849 tonn maksimalt tillatt biomasse (tilsvarende 2 tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 289 tonn). 

Stadion Laks AS påklagde vedtaket, hvor det ble bedt om at vedtaket om delvis avslag måtte omgjøres og at klager ble tildelt tillatelser som omsøkt. 

Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at tildeling av 3 tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 408 tonn bør være tilstrekkelig for at Stadion Laks AS skal kunne gjennomføre det omsøkte prosjektet (totalt 2748 tonn).

De omgjør delvis eget vedtak om delvis avslag av 12. desember 2017, og avslår søknaden fra Stadion Laks hva gjelder 12,5 av 16 omsøkte tillatelser. Fiskeridirektoratet vil i tråd med det som fremgår over gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 3 tillatelser på 780 tonn og én tillatelser på 408 tonn, skriver de

Les også tidligere saker om konseptet: 

Avslag til «Øymerd» og «Beck-cage»

«Øymerd» konspetet til Astafjord Ocean Salmon har fått avslag på søknad om åtte utviklingstillatelser, fordi konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», opplyser direktoratet.

Søker opplyser at formålet med konseptet er å realisere flytende oppdrettsanlegg på eksponerte kystnære lokaliteter. Konseptet består av en triangulær flyter i betong (heretter også kalt «betongkonstruksjonen») med tre sirkulære åpninger for notposer. I senter av oppdrettsplattformen er det plassert en driftsbygning.

I avslaget skriver Fiskeridirektoratet at deres vurdering er at søker gjennom søknaden og supplerende opplysninger ikke har sannsynliggjort at prosjektet Øymerd kan realiseres som beskrevet av søker, og viser særlig til svakheter ved dokumentasjon av at konseptet er egnet til akvakultur av fisk på eksponerte lokaliteter.

Fiskeridirektoratet opplyser at også konseptet Beck Cage ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

Marine Harvest presenterer en løsning for et flytende offshore oppdrettsanlegg med nedsenkbare stålbur som beskytter noten. Anlegget skal være fortøyd på svai. Beck Cage er en 100 meter lang sylinderformet stålkonstruksjon med spisse ender, og med en diameter på 16 meter. Sylinderen er avstivet av 10 langsgående rør med tverrgående avstivning hver 10. meter. På toppen av Beck Cage er det plassert en gangbane langs hele lengden, som kan brukes til ulike driftsoperasjoner og ved vedlikehold som ikke utføres fra servicebåt.

De skriver også at ettersom konseptet etter Fiskeridirektoratets vurdering er mangelfullt dokumentert finner Fiskeridirektoratet at de ikke har grunnlag for å vurdere om Beck Cage er konstruksjonmessig realiserbar.

Har du en sak du
vil tipse oss om?