Illustrasjonsfoto av avlusing med hydrogenperoksid.

Departementshøring: Negative effekter av lusemidler vil ofte være begrenset i tid

Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt ut forslaget om tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling mot lakselus på høring. Der oppsummerer de også kunnskapsstatus rundt skadevirkningene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Departementet foreslår følgende endring § 15b i akvakulturdriftsforskriften. Den skal nå lyde:

Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller gyteområder eller nærmere enn 500 meter fra slike, jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy, må foretas i brønnbåt. Lusebehandlingsvannet må transporteres bort fra anlegget.”

Høringsfristen er satt til 15 november, og endringer skal tre i kraft 1.januar 2019.

Flere faktorer spiller inn

NFD slår i høringsnotatet fast at det foreligger liten kunnskap om hvor stor påvirkningen av hydrogenperoksid er ute i naturen etter en behandling.

- Nedbrytningen av hydrogenperoksid i vann er avhengig av flere faktorer som temperatur, pH, metaller og tetthet av organiske partikler som hydrogenperoksid kan reagere med. Disse faktorene kan være med å øke nedbrytningshastigheten. Halveringstiden i sjøvann er avhengig av bl a sjøtemperaturen. Nedbrytningsforsøk viste halveringstider for hydrogenperoksid fra ca. 3 til 28 dager, skriver de.

I følge Nærings- og fiskeridepartementet er det mest sannsynlig at utslipp av hydrogenperoksid vil holde seg i øvre vannlag. Vertikal transport av vann til dypere vannlag forekommer sjeldent, men hydrogenperoksid kan synke til bunns når vannsøylen er godt blandet, noe som er vanligere i vinterhalvåret, poengterer de.

Behov for mer kunnskap

I utarbeidelsen av høringsnotatet har Nærings- og fiskeridepartmentet lagt til grunn en studie fra Aquakompetanse, samt en annen norsk studie fra Fagereng, der resultatene i hovedsak viste en rask fortynning av badebehandlingsmidler i sjøen.

Når det gjelder bademidler, sier NFD på generelt grunnlag at negative effekter på andre arter enn lakselus ofte vil være begrenset i tid på grunn av nedbrytning, inaktivering og fortynningseffekt. Men at det er behov for mer kunnskap om lusemidlenes spredning og hvordan marine organismer blir påvirket.

Forlsaget som nå er sendt ut på høring, understreker fiskeriminister Harald Nesvik sin visjon om å være føre var.