Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har i offentliggjort og lagt frem nye krav i havbruksregelverket.

Nye krav i havbruksregelverket skal bidra til økt bærekraft

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i havbruksregelverket.

Publisert

- Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk, i tillegg til bruk og utslipp av legemidler. Rømming er en av de store miljøutfordringene for næringa og derfor har dette vært et viktig arbeid for meg å bidra til bedring på. Norsk havbruksnæring er allerede svært bærekraftig, men med dette har jeg troen på at vi blir enda bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

Endringene innebærer en utvidelse av det personelle virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften, innføring av nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming, endring av krav ved bruk og utslipp av legemidler, endring av forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven, samt tilpasninger av regelverket for havbruk til havs.

Endringen melder NFD bidrar til å sikre næringens bærekraft ved å konkretisere aktørenes krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre risiko for rømming. Videre samles krav og plikter for innehaver av akvakulturtillatelser og vare- og tjenesteleverandører når det gjelder bruk og utslipp av legemidler.

Tydeliggjøring av vare- og tjenesteleverandørers ansvar og plikter

Fiskeridirektoratet skriver at vare- og tjenesteleverandører er en stor og betydningsfull del av akvakulturnæringen. Det har i lang tid vært et stort behov for å konkretisere disse aktørenes ansvar ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg.

Alle krav og plikter som gjelder for både vare- og tjenesteleverandører og oppdrettere – og som begrunnes i miljøhensyn – er nå samlet i akvakulturdriftsforskriften.

Det personelle virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften er utvidet til også å gjelde for vare- og tjenesteleverandører. Reglene om deres ansvar og plikter blir med dette mer tilgjengelige, tydelige og de skaper dermed forutsigbarhet.

Nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

Vare- og tjenesteleverandørers krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre risiko for rømming er nå konkretisert i akvakulturdriftsforskriften. Dette gjelder krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming.

Meldeplikt ved rømming er forskriftsfestet for vare- og tjenesteleverandører, på samme måte som for innehavere av akvakulturtillatelser. Vare- og tjenesteleverandører skal i tillegg melde fra til innehaver.

For innehavere av akvakulturtillatelser presiseres det krav som gjelder ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner.

Sleping av produksjonsenheter med fisk blir forbudt.

Utvidede og oppdaterte regler ved bruk og utslipp av legemidler

Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr, og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus. Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres.

Også på dette området konkretiseres brønnbåters og andre tjenesteleverandørers krav knyttet til kompetanse, journalføring, aktsomhet, risikovurdering og tømming av badebehandlingsvann.

Det innføres krav om melding ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler når dette skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget. Dette kravet blir gjeldende fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer det.

Utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr

Endringene medfører utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr som sanksjon mot vare- og tjenesteleverandører. Nytt er også at brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.

Sikkerhetssone på 500 meter til havs

Det er forskriftsfestet en sikkerhetssone på 500 meter rundt akvakulturanlegg til havs, dvs. en nautisk mil utenfor grunnlinjene. I sikkerhetssonen er ferdsel og fiske forbudt, og gjelder for enhver person og ethvert skip og fartøy, samt annen innretning som kan navigeres.

Skjema

Skjema for melding av rømming for vare- og tjenesteleverandører (pålogging via ID-porten)

Forskrift

Akvakulturdriftsforskriften (lovdata)