Fra PCR-laboratoriet hos Blue Analytics.

Ny akkreditering for Blue Analytics

Blue Analytics AS ble 1. juli 2022 akkreditert i henhold til ISO 17025-standarden som omhandler generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse.

Blue Analytics AS ble 1. juli akkreditert i henhold til ISO 17025-standarden som omhandler generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. Akkrediteringen gjelder for PCR-analyser av utvalgte sykdomsfremkallende virus og bakterier hos laks og regnbueørret.

Hensikten med akkreditering er å skape tillit til at organisasjonen leverer pålitelige analysesvar ved bruk av dokumenterte og kvalitetssikrede metoder.

I Norge er det det nasjonale akkrediteringsorganet, Norsk akkreditering som påser at kravene i ISO-standarden etterleves gjennom jevnlige revisjoner av bedriften.

- Ved å bli akkreditert etter ISO 17025 har vi en bekreftelse på at vi har et styringssystem som fungerer bra og at vi innehar den kompetansen og de ressursene som kreves for å etterleve kravene i standarden. For våre kunder betyr det en ekstra sikkerhet for at analysesvarene er av høy kvalitet basert på en internasjonalt anerkjent standard, sier Anette H. Kausland, kvalitetsleder i Blue Analytics i en pressemelding.

Om Blue Analytics

Blue Analytics AS er et bioteknologiselskap som utvikler og utfører hurtigdiagnoser, smittesporing av sykdommer og genotyping rettet mot akvakulturnæringen. Analysene brukes blant annet innen helseovervåkning, mattrygghet, avlsarbeid og opphavsbestemmelse. Vi har høy kompetanse innen molekylærbiologi, genomikk, virologi og bakteriologi som er bygget opp i nært samarbeid med fiskehelse- og oppdrettsselskaper siden 2010.