Nils Aadland, direktør samfunnskontakt i Salmon Group og Laila Knarvik, innovasjonssjef i Bremnes Seashore - Foto: Peter Tubaas/Vestland Media

Bremnes Seashore går inn i Salmon Group

SALMA-produsenten Bremnes Seashore går i dag inn som medeigar i Salmon Group-fellesskapet, eit nettverk av 41 oppdrettarar som legg vekt på lokalt eigarskap og samspel med lokalsamfunna. Gjennom eigarskapet tek Bremnes Seashore også del i Salmon Group sitt innovative fôrsamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Salmon Group er svært glade for å kunne ønskje velkommen ein aktør i næringa som har eit så godt  blikk for dei viktige drivarane. Vi har tatt oss god tid til å bli kjent med kvarandre, diskutere og  samtale om kva som er viktig for kvar av oss. Vi er veldig trygge på at vi har fått med ein oppdrettar  som vil passe godt i vårt nettverk, seier Jan Olav Langeland, administrerande direktør i Salmon Group.  

- Me har felles verdigrunnlag med dei andre eigarane i Salmon Group, ei gruppe oppdrettarar som  står fremst i utviklinga av berekraftig lakseoppdrett. Alle selskapa vil bidra til aktivitet og  arbeidsplassar i lokalsamfunna langs kysten. Dette gjer at me passar godt inn i fellesskapet, seier Einar Eide, administrerande direktør i Bremnes Seashore.  

Felles berekraftfilosofi 

Salmon Group har dei siste åra merka seg ut med sitt systematiske og konkrete arbeid med berekraft.  På bakgrunn av forstudien "Bærekraftig oppdrett av laks og ørret - Hva er det?" har dei kunna gjere  spesifikke justeringar med fôret. Endringane er konkrete og har resultert i ein hittil 36 % reduksjon i  karbonfotavtrykket frå produksjonen av laks og aure som veks opp på SG-fôr.  

- Salmon Group har teke store steg for å redusera fotavtrykket frå fôrproduksjon og -transport, og set  standarden for berekraftig fôr til oppdrettsnæringa. Me ønskjer å bruka meir marint innhald og andre  berekraftige fôrkjelder, noko me får gjennom dette eigarskapet, seier innovasjonssjef Laila Knarvik i  Bremnes Seashore. 

Bømlo-bedrifta Bremnes Seashore er ei solid familiebedrift og ein kvalitetspioner innan  lakseoppdrett. Med sin sterke drivkraft og nytenking innan teknologi, merkevareutvikling og strenge  krav til produksjonsprosessar, har lakseprodusenten blitt ein markant norsk matprodusent med  sterke merkevarer òg internasjonalt. Merkevarene SALMA og BÖMLO representerer norsk  lakseproduksjon på ein svært god og truverdig måte og evnar å nå ut til et breitt publikum.

- Filosofien som driv både Bremnes Seashore og Salmon Group har mange likskapar, særleg når det  gjeld fôrstrategi og arbeidet med berekraft. Vi drivast begge av å jobbe konkret og systematisk med  utfordringar i næringa som krev nye løysingar som kan bidra til riktige og raske nok justeringar. Her  

ligg Bremnes Seashore heilt i front og vi er stolte over at dei no vel å slutte seg til nettverket, seier Nils  Aadland, direktør samfunnskontakt i Salmon Group. 

Fôr og fisk for krevjande kundar 

For Salmon Group-nettverket er det særleg fôrsamarbeidet som bind dei små og mellomstore  oppdrettarane saman. Her er det gjort store grep dei siste åra som både tek vare på dyrevelferd og  sikrar ei sunnare ressursforvalting.  

- Vi gjer heile tida avvegingar rundt innsatsfaktorar i produksjonen og er bevisste på å velje  fôringrediensar, transportmåtar og –avstandar, teknologi, energi m.m. som kan redusera miljøbelastinga. Vi må derfor alltid vurdere samansettinga i fôret slik at det totalt sett reduserer  avtrykket, samtidig som det tek vare på miljø, velferd, helse- og ernæringsbehovet hos fisken, og eit  godt og sunt produkt som appellerer til forbrukarane, seier fôr- og innkjøpsansvarleg i Salmon Group,  Nils Inge Hitland.  

Dei klare samanhengane mellom korleis fisken har det og kvaliteten på det produktet forbrukarane  møter i butikkane er kjente. Fisken sin diett er blant dei viktigaste innsatsfaktorane for å oppnå god  fiskevelferd og god kvalitet på lakseprodukta, og er samtidig den viktigaste parameteren som  indikerer kor berekraftig produksjonen av laks er. Både Bremnes Seashore og Salmon Group ser  verdien av å stille strenge krav til seg sjølv og eiga næring og å bidra til utvikling av næringa, og  meiner dette er både eit samfunnsansvar og ei sjølvfølgje for ansvarlege matprodusentar.  

- SALMA sine kundar er kvalitets- og miljøbevisste, og dei forventar at me skal vera leiande på  berekraft. Fôr av høg kvalitet er grunnleggjande for kvaliteten til SALMA-laksen, og me er alltid på  jakt etter måtar me kan utvikle produktet vårt. Gjennom samarbeidet med Salmon Group får me eit  meir framtidsretta og berekraftig fôr, seier Jaroslava Juricova-Olsen, Marknadsdirektør i SALMA. 

Bremnes Seashore sluttar seg til Salmon Group 26.oktober 2020.