Stor og fin fisk død av kardiomyopatisyndrom (CMS) - en sykdom som har fått større utbredelse. Foto: Trygve T. Poppe

Trination: CMS er et fortsatt økende problem

Trination-konferansen om samarbeid for utveksling av kunnskap om virussykdommene PD, CMS og HSMB, ble gjennomført – på grunn av en annen virussykdom; COVID-19 –  for første gang digitalt i slutten på april. Som for forrige konferanse i Dublin 2019, er et av hovedtrekkene at CMS tiltar i betydning.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konferansen ble åpnet med en oppdatering fra de tre regionene Norge, Skottland og Irland. 

CMS er økende

Fellestrekk for de tre områdene er at CMS er økende, og fører til store biologiske og økonomiske tap. Hilde Sindre uttalte at CMS nå er en av de mest alvorlige virussykdommene i norsk oppdrett (se figur). I tillegg til at antall utbrudd øker, så øker også alvorlighetsgraden i utbruddene. De kommer tidligere og tapene er større. Lignende forhold ble rapportert fra Irland, Susie Mitchell la spesielt vekt på at de ser utbrudd på fisk tidligere i produksjonen, og at sykdommen da er mer akutt. 

Liten erfaring med HSMB i Irland og Skottland

Figur. Antall oppdrettslokaliteter i Norge med påvist CMS i gitt kalenderår. For perioden 2006-2019 er tallet basert på prøver sendt til Veterinærinstituttet (VI), for 2020 er tallet basert på samkjørte tall fra private laboratorier og VI. Kilde: Fiskehelserapporten 2020. Klikk for større

I motsetning til CMS ble det meldt om svært ulike erfaringer med HSMB. I Skottland er det siden 2019 bare to registrerte utbrudd og i Irland er klinisk HSMB påvist bare en gang, i 2015, dette til tross for at PRV-viruset er til stede. I Norge påvises sykdommen langs hele kysten. 

Nedgangående trend med PD

PD er til stede i alle tre områder, men det er ulike virusvarianter som påvises; i hovedsak SAV1 i Irland, men også SAV4 der gjennomsnittlig dødelighet viser en nedadgående trend i perioden 2013-2019. I Norge påvises SAV2 og SAV3 i to ulike geografiske områder. Hilde Sindre viste til at i Fiskehelserapporten omtales PD som den største årsaken til redusert tilvekst. 

I Norsk Fiskeoppdrett nr 5 2021 er det en større artikkel som oppsummerer hovedkonklusjonene til de ulike foredragsholderne.

Om Trination

  • Tre nasjoner involvert; Norge Skottland og Irland
  • Etablert i 2005 for å øke kunnskapsgrunnlaget ved felles formidling av nye resultater om PD
  • Nå er agendaen utvidet til også å gjelde CMS og HSMB
  • Møteplass for akademia, oppdrettere, leverandører av fiskehelserelaterte produkter og tjenester og myndigheter  
  • Ingen deltakeravgift på møtene; arrangementet finansieres av sponsormidler fra offentlige institusjoner og private selskaper
  • Neste møte planlegges lagt til Skottland (Edinburgh) våren 2022
  • Årets Trination-konferansen ble avholdt for første gang som digital konferanse den 21 og 22. april 2021. Det ble rekordoppslutning med 260 påmeldte.
  • Presentasjoner fra årets konferanse er tilgjengelige på Trinations hjemmeside