Kronikk: 

Elisabet Haugsbø president i Tekna mener den nye fiskeri- og havministeren må gjøre grep slik at næringen får ned fiskedødeligheten.

- Nå trenger vi tiltak for å få ned dødeligheten

Tekna har klare forventninger til den nye fiskeri- og havministeren. - Man må få ned dødeligheten. 

Fagforeningen Tekna organiserer over 105.000 arbeidstakere med masterutdanning i teknologi og naturvitenskap, deriblant fiskehelsebiologer og akvaveterinærer. I en kronikk skriver president i Tekna Elisabet Haugsbø at havbruksnæringen nå trenger tiltak for å få ned dødeligheten. 

Innlegget er gjengitt i sin helhet under, mellomtitler er laget av Kyst.no. 

Gratulerer med en av regjeringens viktigste jobber, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Vi ser fram til å samarbeide om å bedre fiskehelsen framover!

Under din forgjengers regjeringsperiode er problemet med den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen virkelig blitt satt på dagsordenen. Nå må vi komme i gang med å få på plass løsningene som får dødeligheten ned. Her har de som jobber som fiskens «fastleger», fiskehelsebiologer og akvaveterinærer, unik kunnskap som må lyttes til. De vet hva som får fisken til å trives og ha god helse gjennom hele livet.

Fiskehelsebiologer og veterinærer er til stede på merdkanten på alle oppdrettsanlegg minst en gang i måneden. Her blir fiskens levemiljø, sykdom og om fisken tas skikkelig vare på, grundig undersøkt. Oppdretter får så en rapport om eventuelle problemer og forslag til tiltak som kan løse dem.

I mange år har vi ropt varsko om at velferden blir stadig verre. Død fisk er en for stor del av fiskehelsepersonellets hverdag. Bare i fjor døde 65 millioner oppdrettsfisk i merdene.

Vi er glade for at regjeringen nå lytter og deler vår bekymring over at dødeligheten er for høy. Neste steg er å stille klare krav til oppdretterne om å få ned dødeligheten.

- Manglende politisk vilje

Sånn vi ser det er høy dødelighet først og fremst et resultat av manglende politisk vilje til å prioritere dyrevelferd i en av Norges viktigste eksportnæringer.

I dag styres oppdrettsnæringen nærmest utelukkende etter hvor godt de greier å bekjempe lakselus, og hvorvidt lakselusen utgjør en trussel for villaksen. De harde metodene som brukes til å fjerne lus er paradoksalt nok en av de vanligste årsakene til at fisken dør og får dårlig helse.

Dårlig fiskevelferd sliter også på fiskehelsepersonellet. En undersøkelse Tekna har gjort avdekket at fiskehelsebiologer opplever svært høy arbeidsbelastning og utfordrende faglige dilemmaer. Mange opplever at deres faglige råd ikke blir tatt på alvor, og at kompetansen ikke blir verdsatt. En alarmerende høy andel har opplevd utbrenthet eller fysiske plager i jobben, og mange har vurdert å slutte.

Tekna mener næringen trenger nye regler som belønner dem som systematisk setter fiskens helse først, og investerer i løsninger for å forbedre fiskehelsen. Det finnes mange eksempler på at det er mulig å drive oppdrett med lav dødelighet og god dyrevelferd. Nå må resten av bransjen lære av dem som lykkes.

Her trenger vi drahjelp fra fiskeriministeren. Den kommende dyrevelferdsmeldingen må legge fram tydelige krav til lavere dødelighet i oppdrettsnæringen. Vi gleder oss til å se at du drar dette i land!