Ove Nicolaisen, fra fakultet for biovitenskap og akvakultur, ved Nord universitet. Foto: privat.
Ove Nicolaisen, fra fakultet for biovitenskap og akvakultur, ved Nord universitet. Foto: privat.

Doktorgrad: Vil optimalisere produksjon av marine larver

Den 11. desember disputerer Ove Nicolaisen, fra fakultet for biovitenskap og akvakultur, ved Nord universitet. Hans tema er tilnærming til å optimalisere produksjon av marine larver. 

Publisert

Ph.d.-kandidat Ove Nicolaisen skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, meldes det i en pressemelding. 

Tittel på avhandlingen: “Approaches to optimize marine larvae production” og tittel på prøveforelsningen er “The growth potential of European marine aquaculture: future challenges and priorities”.

I over seks tiår har betydelig forskningsinnsats vært rettet mot å etablere produksjon av marin fiskeyngel av ulike arter, både med tanke på å bevare og styrke naturlige bestander og for bruk i kommersiell akvakulturproduksjon. 

Produksjon av fiskeyngel fra egg via larvestadier er en kompleks prosess, med mange faktorer som kan påvirke sluttresultatet. Det er derfor viktig at total forskningsinnsats på området er godt koordinert, av høy kvalitet og benytter metoder som er effektive, sett i forhold til oppgavens totale kompleksitet.

En grundig gjennomgang av vitenskapelige studier relater til forbedring av produksjons-prosessen ble gjort, med fokus på forskningssamarbeid, grunnleggende aspekter ved forskningskvalitet og utførelse samt de valgte eksperimentelle strategier som ble benyttet. Gjennomgangen viser betydelig potensial både for å styrke både samarbeid og vitenskapelig utførelse, og for å ta i bruk mer effektive forskningsstrategier og eksperimentelle design.

Studiet gir også eksempler på bruk av faktorielle forsøksdesign som verktøy i de tidlige, utforskende stadier av forskingsprosessen, eksemplifisert ved småskala korttidsforsøk på torskelarver. Denne arbeidsmåten bidro med ny kunnskap om hvordan flere produksjons-faktorer i fellesskap former lysforhold i oppdrettstanker, og hvordan dette påvirker larvers forinntak og atferd, resultater som vil være til hjelp i videre optimalisering av produksjon i kommersiell skala.

Om kandidaten: 

Ove er født I Bodø. Han tok hovedfag (Cand. scient.) i økologi ved Universitetet i Bergen i 1996, og har arbeidet med anvendt forskning siden 2002. Arbeidet har hovedsakelig fokusert på yngelproduksjon av torsk, først ved Nordlandsforskning, deretter ved Høgskolen Bodø som senere ble Universitetet i Nordland og nå Nord Universitet. Veiledere har vært Sylvie Bolla (hovedveileder) og Jarle Tryti Nordeide (med-veileder).

Link for live streaming: https://mediasite.nord.no/Mediasite/Catalog/Full/e031dc8343c84dc885b1ccdbdec0bdc921 

Tid for prøveforelesningen: 10.15-11.15
Tid for disputas: 12.15-15.30
Sted: Auditorium A5 (Petter Thomassen)