Innovasjon Norge og Eksfin finansierer kveiteoppdretteren Nordic Halibut med til sammen 128 millioner.

Nordic Halibut får finansiering på 178 millioner kroner

Nordic Halibut mottar lånefinansiering på 102,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge og 75 millioner kroner fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin) til nytt landbasert settefiskanlegg på Tingvoll samt drift.

Publisert

På Tingvoll i Møre og Romsdal bygger Nordic Halibut et nytt settefiskanlegg for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på yngelproduksjonen, og samtidig utvide muligheten for videre biologisk utvikling, kommer det frem i en pressemelding. 

De skriver at dette anlegget vil spille en avgjørende rolle i å redusere risikoen forbundet med fremtidige produksjonssykluser og er helt sentralt for at selskapet skal nå vekstmål og lønnsomhet. 

Nå har selskapet sikret mer kapital til investeringer og drift med statlig bidrag.

- Dette er eksempel på et prosjekt Norge trenger flere av i årene som kommer. Kveiteoppdrett har potensiale i seg til å bli en viktig vekst- og eksportnæring for vår region og for Norge som nasjon. Innovasjon Norge har støttet selskapet i tidligere prosjekter, og vi har stor tro på at dette prosjektet vil hjelpe selskapet å ta nye steg, sier Helge Gjerde, regiondirektør for Innovasjon Norge i Møre og Romsdal i en pressemelding. 

- Det er viktig for Eksfin å støtte opp innovative selskaper som driver utviklingen i havbruksnæringen fremover. Havbruksnæringen er spesielt eksportrettet, har store vekstmuligheter og er en svært viktig industri for Norge. Eksfin ønsker også å støtte selskaper som er underleverandører til eksportører, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Administrerende direktør i Nordic Halibut, Edvard Henden, er glad for at prosjektet nå kan realiseres:

- Vi takker Innovasjon Norge, Eksfin, SR-Bank og Sparebank1 Nordmøre for deres samarbeid for å realisere anlegget på Tingvoll. Produksjonen av bærekraftig kveite i industriell skala representerer en unik mulighet, og vi er fornøyde med å observere at disse sterke finansinstitusjonene deler vår visjon, sier Henden.

Økt etterspørsel etter kveite

Kveite er et produkt av høy kvalitet og etterspørselen har steget markant de siste årene, med en stadig større aksept for oppdrettskveite blant konsumenter. I USA har blant annet etterspørselen økt med 14 prosent hvert år i perioden 2010-2020. Kveite er en relativt ny art i kommersielt oppdrett, men gjennom den unike kompetansen innen akvakultur lokalt og nasjonalt, målrettede avlsprogrammer og teknologiutvikling har ledetid gått ned og volum og kvalitet har stabilisert seg.

Menon Economics påpekte nylig at 92% av omsetningen i den norske havbruksnæringen mellom 2018-2021 stammet fra eksport. De store fremskrittene selskaper som Nordic Halibut gjør støtter regjeringens mål om videre kommersialisering av nye oppdrettsarter og bidrar til økt vekst og eksport.

Med det nye anlegget vil selskapet ha kapasitet til å sette ut over to millioner fisk i havet årlig, som vil gi et høstevolum på 10 000 tonn, en dobling av dagens produksjon.

Innovasjon Norge bidrar med lån til investeringen, mens Eksfin bidrar til investeringen samt driftsfinansiering sammen med bankene. 

Eksfin og Innovasjon Norge er viktige aktører i det norske virkemiddelapparatet, og har komplementære finansieringstilbud for norske bedrifter. Eksfin og Innovasjon Norge samarbeider tett for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige internasjonalt.

Miljø- og samfunnsmessig bærekraftig

Anlegget på Tingvoll bygges i nærhet til Nordic Halibuts sjølokaliteter på Nordmøre. Dette muliggjør en logistikk som reduserer klimaavtrykket og øker kvaliteten på produktet. 

Vann til anlegget hentes fra 220 meters dyp og er perfekt egnet for landbasert kveiteproduksjon uten behov for avansert teknologisk vannbehandling eller oppvarming. Dette gjør anlegget energieffektivt i tillegg til å minimere teknologisk risiko gjennom hele produksjonssyklusen. Prosjektet bidrar også positivt til sysselsettingen og teknologiutvikling i distrikt både via selskapet og underleverandørene. I tillegg vil det bidra til å forsteke den marine klyngen langs Mørekysten, skriver de. 

Om Eksfin: 

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

Om Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker, og har 28 kontorer internasjonalt. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.