Eksportverdien har økt med 1,6 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksporterte sjømat for 82,3 milliarder kroner - sterkt halvår for laks

I første halvår eksporterte Norge sjømat for 82,3 milliarder kroner. Det er en økning på 12,3 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

- Verdimessig har norsk sjømateksport aldri hatt et sterkere første halvår. En kombinasjon av en svak norsk krone og en høy global matvareinflasjon har gitt en kraftig prisvekst for våre viktigste sjømatarter, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Betydelig valutaeffekt

Valutaeffekten har vært betydelig for norsk sjømateksport i de første seks månedene av 2023.

- Av den totale økningen i eksportverdien på 12,3 milliarder kroner i første halvår, kan om lag 8 milliarder kroner forklares gjennom den svake norske kronen, sier Chramer.

Nedgang i eksportvolum

I første halvår eksporterte Norge 1,3 millioner tonn sjømat. Det er en nedgang på 75 000 tonn, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Sild, torsk og laks hadde alle et fall i eksportvolumet, noe som kan forklares ved et utfordrende fiske, reduserte kvoter og noe lavere produksjonsvolum på laks.

Se flere nøkkeltall her!

Ettertraktet vare

- Eksporttallene understreker at sjømat fra Norge er en ettertraktet vare ute i verden. Samtidig er det viktig å være bevisst på at det er valuta, og ikke volum, som er den store driveren dette halvåret. Det er ikke uten videre positivt, i et ellers godt halvår. Derfor er regjeringen opptatt av å legge til rette for mer aktivitet og økt verdiskaping langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Krevende økonomiske tider

I første halvår var Danmark, Polen og USA de største markedene målt i verdi.

- Varestrømmene påvirkes av at vi lever i urolige og krevende økonomiske tider. Den høye matvareinflasjonen har i større grad påvirket kjøpekraften i Europa enn i våre oversjøiske markeder. I USA ser vi imidlertid at prisveksten på mat nå har flatet ut, sier Chramer.

Matvareinflasjonen i endring

Christian Chramer, Norges sjømatråd.

I Europa er matvareinflasjonen fremdeles svært høy, men har i likhet med USA falt i de siste månedene.

- Dette er positivt for konsumentenes kjøpekraft, men kan også indikere at prisveksten på norsk sjømat vil avta i tiden fremover, sier Chramer.

USA er Norges største vekstmarked

USA hadde størst verdivekst i første halvår, med en økning i eksportverdien på 1,7 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

- Målt i verdi gikk 8 prosent av sjømateksporten i første halvår til USA. Verdiandelen har vokst jevnt og trutt de siste 10 årene, så her snakker vi om en suksesshistorie for norsk sjømateksport. USA-markedet har da også hatt størst vekst både i år, siste 5 år og siste 10 år, sier Christian Chramer.

Tidobling på 10 år

I løpet av de 10 siste årene har den norske sjømateksporten til USA tidoblet seg. Mens eksportverdien i første halvår i 2013 var på 688 millioner kroner, var den på 6,9 milliarder kroner i årets første seks måneder.

- Det er spesielt laks som er eksportmotoren til USA. I første halvår sto den for 79 prosent av verdien, men også ørret, kongekrabbe og snøkrabbe er viktige arter i det amerikanske markedet, forklarer Sjømatrådets administrerende direktør.

Sterk juni-måned

I juni eksporterte Norge sjømat for 14,9 milliarder kroner. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 21 prosent, fra samme måned i fjor.

- Mens det i april og mai var nedgang i verdien av norsk sjømateksport målt i euro og dollar, snudde dette i juni. Da var verdiveksten 7 prosent målt i euro og 9 prosent målt i dollar. Volumvekst på laks bidro til at juni ble tidenes tredje beste enkeltmåned for norsk sjømateksport målt i norske kroner, sier Christian Chramer.

Danmark vokser mest i juni

 • De største markedene for norsk sjømateksport i juni var Danmark, Polen og USA
 • Danmark hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 382 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Eksportvolumet til Danmark endte på 20 354 tonn, noe som er 22 prosent lavere enn samme måned i fjor

Sterkt halvår for laks

 • Norge eksporterte 524 000 tonn laks til en verdi av 58,5 milliarder kroner i første halvår
 • Verdien økte med 10,3 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor
 • Volumet falt med 2 prosent
 • Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i første halvår

Det er rekordhøy eksportverdi for laks i et første halvår. Verdien er 10,3 milliarder kroner høyere enn forrige rekord, som var i første halvår 2022.

Økt etterspørsel i USA

- Det har vært et rekordsterkt laksemarked i første halvår. I tillegg til valutaeffekten er det prisveksten som er driveren til verdiveksten. Vi ser spesielt økt etterspørsel etter norsk laks i USA. Vareflyten er også preget av gjenåpningen av det kinesiske samfunnet etter koronapandemien. Dette har ført til økt salg av laks i dette markedet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

USA hadde størst verdivekst i første halvår, med en økning i eksportverdi på nesten 1,7 milliarder kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 34 400 tonn, noe som er 17 prosent høyere enn i første halvår i fjor.

Høye priser

 • Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 107 kroner per kg. Dette er 20 kroner høyere enn forrige rekord i et første halvår, som var i første halvår 2022.
 • Det er rekordhøy pris på fersk laksefilet med 153 kroner per kg. Dette er 35 kroner høyere enn forrige rekord i et første halvår, som var i første halvår 2022.

Slik var eksporten i juni

 • Norge eksporterte 98 697 tonn laks til en verdi av 10,9 milliarder kroner i juni
 • Verdien økte med 2,2 milliarder kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med juni i fjor
 • Det er en vekst i volum på 14 prosent
 • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for laks i juni

Godt halvår for ørret

 • Norge eksporterte 20 900 tonn ørret til en verdi av 2,3 milliarder kroner i første halvår
 • Verdien økte med 177 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor
 • Volumet falt med 12 prosent
 • USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i første halvår

Det er rekordhøy eksportverdi for ørret i et første halvår. Verdien er 177 millioner kroner høyere enn forrige rekord, som var i første halvår 2022.

Størst verdivekst til Litauen

Litauen hadde størst verdivekst i første halvår, med en økning i eksportverdi på 170 millioner kroner, eller 400 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

Eksportvolumet til Litauen endte på 2 100 tonn, noe som er 357 prosent høyere enn første halvår i fjor.

Endrede varestrømmer

- Dette henger mest sammen med endrede varestrømmer for ørret som en konsekvens av krigen i Ukraina. Før krigen var Belarus et av de viktigste markedene for ørret fra Norge. Nå har dette markedet falt helt bort, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Høye priser

 • Det er rekordhøy pris på fersk hel ørret med 107 kroner per kg. Dette er 17 kroner høyere enn forrige rekord i et første halvår, som var i første halvår 2022.
 • Det er rekordhøy pris på fersk ørretfilet med 148 kroner per kg. Dette er 41 kroner høyere enn forrige rekord i et første halvår, som var i første halvår 2017.

Slik var eksporten i juni

 • Norge eksporterte 5 071 tonn ørret til en verdi av 530 millioner kroner i juni
 • Verdien økte med 57 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med juni i fjor
 • Det er en vekst i volum på 9 prosent
 • USA, Japan og Litauen var de største markedene for ørret i juni