Elisabeth Wilmann. Foto: Mattilsynet.
Elisabeth Wilmann. Foto: Mattilsynet.

- Lavt lakselusnivå men dårligere velferd

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene var det første halvåret lavt. Stadig flere oppdrettere lykkes med å holde nivået nede med rensefisk og andre ikke-medikamentelle metoder. – Det er en positiv utvikling. Baksiden er dårligere velferd med mer og stressende behandling, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Publisert

Mattilsynet skriver at smitte av lakselus fra oppdrettsfisk kan true villaks og sjøørret.

- Derfor er det satt en maksimumsgrense på 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk i anleggene. Om våren settes grensen ytterligere ned for at vill laksesmolt som vandrer ut fjordene skal utsettes for så lavt mulig smittepress som mulig. Det innebærer at de fleste oppdrettere må gjennomføre våravlusinger.

Våravlusing med god effekt

De viser så til at det i vår var generelt lave og tilfredsstillende nivåer av kjønnsmodne hunnlus i alle fylker, frem til første juni.

- Våravlusingen har stort sett gått som planlagt og hatt god effekt. Færre oppdrettere har deltatt i år fordi de har slaktet ut eller har klart å holde nivået nede uten bruk av legemidler, sier Wilmann.

Resultatene fra Havforskningsinstituttets overvåkning av lakselussituasjonen for villfisk er ennå ikke ferdig. Derfor er det for tidlig å konkludere om målet med våravlusingen ble nådd, mener de.

- De siste årene er det stadig færre som overskrider lakselusgrensen. Så langt i år har i gjennomsnitt 2,9 % av anleggene ukentlig overskredet lusegrensa, mot 5,4 % i 2015 og 7,8 % i 2014. I takt med dette har også antall vedtak fra Mattilsynet gått ned.

Les også: Følg lakselus- og fiskehelsesituasjonen på nett

De påpeker også at flere bruker og lykkes med ikke-medikamentelle metoder og at oppdrettsnæringen har satset mye på å utvikle disse.

- Vi ser at stadig flere klarer å holde lave lusenivåer gjennom vinteren og utover våren ved bruk av rognkjeks og andre ikke-medikamentelle metoder. Det er en positiv og riktig utvikling. Næringen trenger det, for lakselusen blir stadig mer resistent mot legemidlene, sier Wilmann.

Dårligere velferd

- Det er ingen enkel løsning på lakselusproblemet. Vi ser en økende tendens til konflikt mellom lakselusbehandlinger og fiskevelferd, sier Wilmann.

Velferdsproblemene oppstår ifølge Mattilsynet både ved medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak og metoder. Behandlinger som innebærer trenging og håndtering gir velferdsutfordringer. Hvis fisken i tillegg er syk eller svak, forverres velferden ytterligere ved behandling. I en del tilfeller dør også mye fisk under avlusing. Fiskevelferden for rensefisken er også ofte dårlig med svært høy dødelighet.

De er bekymret for den negative utviklingen for fiskevelferden generelt og ved lusebehandling spesielt.

- Det er for mange fisk som dør i norske oppdrettsanlegg, og for mange fisk som lider før de dør. Vi kommer derfor til å gi overtredelsesgebyr dersom oppdretterne ikke sørger for god fiskevelferd, sier Wilmann.

Les mer: Mattilsynet vil bruke gebyr for å fremme god fiskevelferd

Det påpekes så at utviklingen av lakselus er sterkt temperaturavhengig, jo varmere vannet er, desto mer formerer den seg.

- Erfaringsmessig oppstår derfor eventuelle problemer med å holde lusenivået nede utover sommeren og høsten. Mattilsynet vil følge utviklingen nøye og følge opp at oppdretterne har beredskapen på plass, avslutter Wilmann.