Fiskehelsebiologene Øyvind Vågnes og Kristian Ulven. Foto: Privat.

- Profesjonsgruppe står i fare for å miste næringsgrunnlaget

Kommentar: - Nedgang i antall Fiskehelsebiologer vil føre til et tomrom som må lukkes. Dette vil igjen åpne for rekruttering av utenlandske veterinærer uten bakgrunn fra havbruk. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det foreligger nå en ny EU-forordning som tar sikte på å regulere foreskriving av antibiotika i veterinærmedisinsk sammenheng.

Denne forordningen er i utgangspunktet positiv ettersom den tar sikte på å redusere antibiotikabruken innen matproduksjon. Resultatet av denne forordningen vil være at kun veterinærer vil kunne skrive ut antibiotika til bruk i veterinærmedisinsk sammenheng.

I norsk havbrukssammenheng er imidlertid flesteparten av dyrehelsepersonellet ikke veterinærer med utdanning fra Norges Veterinærhøyskole (NVH), men fiskehelsebiologer med utdanning fra Universitetet i Bergen (UiB) og Tromsø (UiT). Fiskehelsebiolog er en profesjonsutdanning som i havbrukssammenheng er sidestilt med NVH utdanning, og gir samme foreskrivingsrett innen havbruk. Denne utdanningen kom som en respons på at det var for liten tilgang på dyrehelsepersonell for havbruksnæringen. Fiskehelsebiolog-profesjonen er altså en særnorsk profesjon skreddersydd for behovet til den norske havbruksnæringen. Som en konsekvens av denne nye EU-forordningen mister fiskehelsebiologene deler av, om ikke hele, foreskrivingsretten som har lagt til profesjonstittelen.

Har pågått i lang tid

I et svar på forespørsel til Nærings og Fiskeridepartementet om fremtidig foreskrivingsrett for fiskehelsebiologer kommer det frem at prosessen med forordningen har foregått over lang tid. Sitat «Det har vært en lang prosess knyttet til revidering av regelverket for veterinære legemidler i EU. Kommisjonen oversendte sitt forslag til EU-Parlamentet og Rådet i 2014. Forslaget er nå ferdigforhandlet og skal etter planen vedtas innen utgangen av 2018».

Denne prosessen ha pågått uten at de berørte partene er informert om sakens innhold. Parallelt med dette har regjeringen som en respons på underskudd av dyrehelsepersonell i havbruksnæringen over statsbudsjettet sørget for å doble antall studieplasser på fiskehelsestudiet ved UiB. Vi har altså en situasjon der høyre hånd ikke vet hva venstre hånd gjør. Tilsynelatende viser regjeringen over statsbudsjettet at den har en langsiktig plan for havbruksnæringen. Parallelt pågår det altså en prosess som undergraver fundamentet for disse studentenes fremtidige næringsvirksomhet, samt utviklingen av en bærekraftig havbruksvirksomhet.

Ordlyden i forordningen er som følger: «By way of derogation from Article 4(24) and paragraph 0 of this Article, a Member State may allow that a veterinary prescription is issued by a professional person, other than a veterinarian, qualified to do so in accordance with applicable national law at the time of entry into force of this Regulation. Such prescriptions shall exclude prescription of antimicrobial medicinal products and any other veterinary medicinal products where a diagnosis by a veterinarian is necessary and shall be valid only in that Member State» Dette åpner for ulike tolkninger av teksten. 

Elisabeth Johansen, senior kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, forteller til Kyst.no hvordan de har tolket vedtaket. Forordningen tolkes av departementet som at det kan gis foreskrivningsrett til fiskehelsebiologer nasjonalt. Men den foreskrivningsretten kan i henhold til artikkelen ikke omfatte antibiotika. Den kan heller ikke omfatte legemidler til dyr hvor det er nødvendig at veterinær fastslår en diagnose. «Vår fortolkning er at det ikke er nødvendig at veterinærer setter diagnose før fiskebiologer bruker legemidler i fiskenæringen», sier Johansen.

Likestilt kompetanse

Advokat Halfdan Mellbye fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har etter henvendelse fra oss sett på teksten i direktivet, og skriver til oss at «Ut fra direktivets ordlyd må utgangspunktet etter min oppfatning bli at fiskehelsebiologene har foreskrivingsrett til all medisin – bortsett fra antibiotika. Det er jo ikke nødvendig med en diagnose fra en veterinær når man har en diagnose fra en fiskehelsebiolog. De har likestilt kompetanse når det gjelder behandling av fiskesykdommer».

Videre føyer han til at «Utfordringen ligger i at fiskehelsebiologene kan angripes av veterinærer i EU (og Norge) som mener at deres enerett til å stille diagnoser og foreskrive medisin utfordres. Dette kan skje gjennom domstolssystemet i EØS og EU. Da er det viktig at fiskehelsebiologene ikke bare er beskyttet av en bestemmelse i direktivet som kan tolkes på ulike måter. Det trenges enten klare regler eller klare garantier gjennom den politiske beslutningsprosessen som leder frem til vedtakelsen av direktivet. Det er dette Regjeringen nå må vise at de har sikret norske fiskehelsebiologer. Innholdet i Regjeringens svar til Stortinget er derfor svært viktig

Høy grad av usikkerhet

Etter å ha vært i kontakt med helseansvarlig hos en av Norges største matfisk produsenter har vi fått bekreftet at en redusert autorisasjon for fiskehelsebiologer gjør at yrkesgruppen blir regnet som mindre ønskelige arbeidstakere enn veterinærer. I tillegg vil fortolkningsmulighetene i teksten også føre til en høy grad av usikkerhet også for en fremtidig avgrenset foreskrivingsrett

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) har sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bernt Høie der han nå må svare i spørretimen i stortinget onsdag 7.november.

Spørsmålet lyder som følger «EU holder på å vedta en ny forordning som kan begrense forskrivningsretten til fiskehelsebiologer. Norge valgte på 90-tallet å lage en helt egen profesjon for veterinærmedisin innen fisk. UiB og UiT har siden tilbudt denne 5-års-utdanningen. Det er en prestisje utdanning som er attraktiv både i næring og forskning. Men som følge av forslaget om å ta fra de autorisasjonen vil de miste grunnlaget for yrkeskarrieren og næringen vil bli svekket. Hva gjør regjeringen for å sikre videreføring av dagens forskrivningsrett?»

Ved forespørsel til fiskeriminister Harald T. Nesvik om hvordan han vurderer konsekvensene av denne forordningen svarer han til kyst.no «Det har vært vanskelig å få gjennomslag på politisk nivå i EU for et slikt særnorsk unntak. Norge har likevel klart å sørge for at fiskehelsebiologene fortsatt kan skrive ut resepter, med unntak for antibiotika. Når det er sagt, så har Norge en svært begrenset bruk av antibiotika til fisk. Vi er trygge på at fiskehelsen fortsatt blir godt ivaretatt selv om det kun vil være veterinærer som kan skrive ut antibiotika-resepter fremover». 

Dette viser at Nesvik har liten kjennskap og forståelse for en av de viktigste næringene han er satt til å forvalte. Konsekvensene utover underkjenning av profesjonsgruppen er at fiskehelsestudiet over natten er blitt lite attraktivt. For allerede etablerte fiskehelsebiologer og snart ferdig utdannede fiskehelsebiologer blir grunnlaget for næringsvirksomhet eliminert. Studenter i tidlig fase er i ferd med å se etter andre alternative studieretninger. Dette får igjen svært alvorlige følger for havbruksnæringen.

I tillegg til å være viktigste rekrutteringsgrunnlag for kompetent dyrehelsepersonell for havbruksnæringen, er også denne utdanningen en av de viktigste rekrutteringsbasene for ulike deler av næringslivet knyttet opp mot havbruk.

Kan føre til tomrom

Miljøet rundt fiskehelsestudiene er også viktigste rekrutteringsgrunnlag for helserelatert havbruksforskning. Vaksineteknologien som ligger til grunn for næringens suksess har i stor grad utspring fra disse miljøene. Nærings og fiskeridepartementet ser ut til å gå ut ifra at rekrutteringen til studiet vil være konstant. Responsen fra miljøet tyder på det motsatte.

Nedgang i antall Fiskehelsebiologer vil føre til et tomrom som må lukkes. Dette vil igjen åpne for rekruttering av utenlandske veterinærer uten bakgrunn fra havbruk. Dette vil igjen få negative konsekvenser for dyrevelferd og miljø. I tillegg vil mangel på dyrehelsepersonell innen havbruk føre økt rekruttering av veterinærer fra landbrukssegmentet, og dermed personellmangel her. Havbruksnæringen vil ha langt større betalingskapasitet enn landbruksnæringen om det her oppstår en konkurransesituasjon.

Vi ønsker nå at de ulike departementene tar dette seriøst.

I tillegg til konsekvensene for fiskehelsebiologer og havbruksnæringen må en også stille spørsmål ved legaliteten i å med tilbakevirkende kraft, ta rettigheten fra en hel profesjonsgruppe?

Vi krever nå skikkelige svar fra regjeringen.

Les alle sakene Kyst.no har hatt om reseptrett nedenfor:

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.