Erko sitt settefiskanlegg for postsmolt-produksjon på Stord. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Erko sitt settefiskanlegg for postsmolt-produksjon på Stord. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Vil undersøke risiko for ILA i RAS

Det er allerede funnet avirulent ILA-virus i biofilmen i enkelte RAS-anlegg. Nå vil man undersøke hvilken risiko dette innebærer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskehelserapporten slår fast at smittestoffer som kommer inn i et RAS-anlegg kan være vanskeligere å bli kvitt enn i et gjennomstrømningsanlegg.

- Smitten kan etablere seg i filteret eller i andre områder som er vanskelig tilgjengelig for rengjøring og desinfeksjon. Yersiniose har forårsaket gjentatte utbrudd med til dels svært høy dødelighet i settefiskanlegg med RAS.

I Fiskehelserapporten 2015 ble et spredningstilfelle av virulent ILA-virus fra settefiskanlegg med RAS beskrevet. I 2016 var det ytterligere ett slikt tilfelle hvor spredning av virulent ILA-virus fra settefiskanlegg med RAS ikke kan utelukkes.

- I hvilken grad dette skyltes RAS i seg selv, vites ikke. I andre settefiskanlegg er det ikke overraskende påvist avirulent ILA-virus (HPR0), i bl.a. biofilm i RASanlegget, påpekes det.

Risikovurdering

I 2017 vil Veterinærinstituttet gjøre en risikovurdering av et slikt tilfelle på oppdrag fra Mattilsynet.

- Vi vet at HPR0 kan påvises i settefiskanlegg, men om RAS-anlegg øker denne risikoen, eller eventuelt stimulerer til at viruset går over i en virulent form, har vi i dag ingen kunnskap om. Fra Danmark er det rapportert store tap grunnet furunkulose i lakseanlegg med RAS.

Lukkete anlegg i sjø

I tillegg til landbaserte anlegg med RAS-teknologi, er en rekke konsepter for lukkede og semi-lukkede anlegg i sjø under utvikling eller utprøving. Felles for disse konseptene er at de tar sikte på å skjerme fisken for smittepåvirkning etter sjøutsett, først og fremst fra påslag av lakselus.

- Erfaringer kan tyde på at smitte av lakselus i merder med luseskjørt har vanskeligere for å etablere seg. Imidlertid kan slike lukkede system ha andre utfordringer. I 2016 ble det meldt om tilfeller av merder med luseskjørt som hadde en raskere utvikling av AGD enn nabomerder uten luseskjørt. Dette kan tyde på at denne typen smitte kan få mer alvorlig forløp i lukkede/semi-lukkede konstruksjoner.

Sårproblemer

Styring av smoltifiseringen gir muligheter for sjøsetting av smolt gjennom hele året.

- Dette har bidratt til at fisk settes i sjøen ved temperaturer fra null til to grader Celsius, med påfølgende hudproblemer (Tenacibacilum spp. og andre bakterier), økt dødelighet og dårlig velferd hos fisken. Teknologiske løsninger kan skape nye driftsformer og mer effektiv drift, men det må samtidig påpekes at disse driftsformene må tilpasses fiskens basale biologi, understrekes det i rapporten.