Død postsmolt. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Død postsmolt. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Fiskehelserapporten 2015 lagt frem

Fiskehelserapporten 2015 ble i dag tidlig offentliggjort. Den legger innledningsvis vekt på at Norge må ha oversikt og kontroll over truslene mot fiskehelse og fiskevelferd, dersom næringen skal utvikle seg og vokse videre.

Publisert

- Lakselus er i dag den største utfordringen for norsk lakseoppdrett, og utvikling av resistens mot legemidler er det vanskeligste problemet å håndtere. Det er relativt få oppdrettsfisk som dør som følge av lakselusinfeksjon i dag, men dette kan raskt endre seg på grunn av resistensutviklingen, er noe av hovedkonklusjonen.

Les hele rapporten på Veterinærinstitutetts hjemmeside.

- Paradoksalt nok er det flere eksempler på høy dødelighet som følge av behandling mot parasitten. Spesielt er fisk som er svekket før behandling, utsatt. Alternative, ikkemedikamentelle metoder for lusebehandling er under utvikling, men mange av disse innebærer også håndtering av fisken som kan medføre stress og dødelighet, skrives det.

Les også: God oversikt og kontroll med fiskehelse er avgjørende for norsk akvakultur

De viser blant annet til at lakselus og lakselusbehandlinger påfører norsk oppdrettsnæring store kostnader.

- Samlet sett er situasjonen noe endret i forhold til 2014 med noe lavere lusetall i 2015 sammenlignet med foregående år for hele Norge. Beregninger av produksjon av luselarver fra anlegg viser en klar endring med betydelig lavere smittepress i sørlige deler av Norge, og betydelig høyere smittepress i midtre deler av Norge sammenlignet med foregående år.

Det vises også til at forbruk av legemidler mot lakselus er marginalt lavere enn i 2014.

- Men fortsatt høyt. Resistenssituasjonen er alvorlig med utbredt nedsatt følsomhet langs hele kysten. Det vil være viktig å finne ut hva endringen i smittepress-situasjonen i sør og i midtre deler av Norge skyldes.