En av SinkabergHansen sine lokaliteter. Foto: SinkabergHansen

Vil vurdere havbruk til havs på Helgelandskysten

Fiskeridirektoratet åpner for innspill til to områder langs Helgelandskysten som kan være aktuelle for videre utredning og tilrettelegging for havbruk til havs.

Publisert Sist oppdatert

På bakgrunn av bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet er Fiskeridirektoratet i gang med et arbeid som skal føre til en anbefaling til departementet av områder for tilrettelegging for havbruk til havs.

I bestillingen er Fiskeridirektoratet bedt om å peke på tre områder, fortrinnsvis et område sør, et midt, og et nord i landet.

Fiskeridirektoratet har i to omganger sendt ut brev med invitasjon til å komme med innspill til aktuelle områder. Senest i brev 11. februar 2022 hvor de ber om innspill til to områder utenfor Helgelandskysten. Fristen for å komme med innspill er satt til 6. mars 2022.

Havbruk til havs – nye områder til uttale (pdf, 331.5 kB)

Områdene Fiskeridirektoratet har bedt om innspill til er:

  • 1 Sklinnabanken
  • 5 Trænabanken

Fiskeridirektoratet har tidligere bedt om innspill til tre aktuelle områder.

Havbruk til havs - tre områder til uttale (pdf, 627.1 kB)

Områdene Fiskeridirektoratet ba om innspill til da var:

  • 2 Norskerenna Sør
  • 11 Frøyabanken Nord/10 Frøyabanken Sør og
  • 7 Tromsøyflaket

Bakgrunn for valg

Fiskeridirektoratet har gått gjennom Områderapporten fra 2019 og foretatt en oppdatering av analysene rapporten baserer seg på. Fiskeridirektoratet har også fått en utfyllende rapport fra Havforskningsinstituttet som gjelder påvirkning av lus fra noen av havbruk til havs-områdene inn mot produksjonsområdene.

Rapport: Utfyllende kunnskapsgrunnlag for utvelgelse av havområder, 2021 (pdf, 365.7 kB)

Etter den nye gjennomgangen og utfyllende kunnskapsgrunnlag fra Havforskningsinstituttet valgte direktoratet ut de tre mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet sendte de tre områdene og rapporten til aktuelle myndigheter og organisasjoner i november 2021 og ba om innspill.

Fiskeridirektoratet har fått en rekke innspill til forslaget.

Liste over dokumentene med lenke til pdf:

Forsvarsbygg (pdf, 119.3 kB)

Havbruksnettverk Helgeland (pdf, 193.5 kB)

Kystverket (pdf, 12.9 MB)

Lovundlaks AS og Utror SUS (pdf, 1.1 MB)

Mattilsynet (pdf, 589.8 kB)

Miljødirektoratet (pdf, 583.2 kB)

Nordland fylkeskommune (pdf, 195.1 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 251.3 kB)

Norges kystfiskarlag (pdf, 1.1 MB)

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster (pdf, 255.1 kB)

Norway Royal Salmon ASA (pdf, 129.2 kB)

Oljedirektoratet (pdf, 2.2 MB)

Sjømat Norge (pdf, 61.8 kB)

Sjømatbedriftene (pdf, 185.2 kB)

Sparebank1 Helgeland (pdf, 111.3 kB)

Vest-Finnmark kystfiskarlag (pdf, 43.6 kB)

Viewpoint Seafarm AS og Nova Sea AS (pdf, 207.3 kB)

Viewpoint Seafarm AS (pdf, 213.9 kB)

Fiskeridirektoratet går nå gjennom innspillene.

Gjennomgangen så langt viser at flere etterspør tilrettelegging av områder utenfor Helgelandskysten. Samtidig er det ingen innspill som antyder interesse i å etablere havbruk til havs innenfor område 7 Tromsøyflaket. På bakgrunn av innspillene som kom til det første forslaget til områder, samt den gjennomgangen som er gjort i Områderapporten og den oppdaterte GIS-analysen i 2021 har Fiskeridirektoratet bedt om innspill til to aktuelle områder langs Helgelandskysten. Invitasjonen er oversendt utvalgte myndigheter og organisasjoner, samt aktører som gjennom innspill tidligere har vist interesse i utvelgelsesprosessen.

Fiskeridirektoratet vil etter gjennomgang av innspill fra begge innspillsrundene sende en anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet om hvilke tre områder som først bør tilrettelegges for havbruk til havs.

forslaget til etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs (regjeringen.no), som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring, er det Kongen i statsråd som skal avgjøre hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges.