Illustrasjonsfoto av oppdrettslaks.

Ny rapport: Innslag av rømt oppdrettslaks er redusert

Årets rapport fra «Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag» viser at innslagene av rømt laks stadig er nedadgående. Antall vassdrag med høye og spesielt middels innslag av rømt oppdrettslaks er redusert.

Publisert

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. Antallet vassdrag som inngår i overvåkingsprogrammet har variert fra 140 i 2014 til 218 i 2020. Etter en nedgang i vassdrag 2021 inngår 189 vassdrag i rapporten for 2023. 

Resultater

2023

  • 171 elver (90 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 9 (5 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4 - 10%).
  • 9 elver (5 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn 10%).

2022

  • 168 elver (86 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).
  • 19 (10 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4 - 10%)
  • 8 elver (6 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn 10%).

Fiskeridirektoratet påpeker at å beregne innslag av rømt laks i vassdragene er beheftet med en viss usikkerhet. Metodene som benyttes har sine ulike styrker og svakheter, og ikke minst vil forhold som variasjoner i vannføring og varierende værforhold gjøre det utfordrende å bruke enkelte metoder. For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes derfor en rekke metoder som skjellprøvelesing fra fangster i sportsfisket, høstfiske på gyteplassene og gyteplasstellinger utført av dykkere.

Direktoratet påpeker at i senere år har flere genetiske studier i tillegg vist at rømt oppdrettslaks har blandet seg i de ville bestandene, noe som tydeliggjør behovet for en overvåking. Dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom innføringen av Kvalitetsnormen og vannforskriften som skal klassifisere henholdsvis laksebestander og laksevassdrag blant annet med tanke på innblanding av rømt laks. Vurdert etter delnorm genetisk integritet klassifiseres ca. 35 % av bestandene i god tilstand, mens de resterende bestandene i større eller mindre grad er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

– Sammen med miljømyndighetens overvåking av genetisk status gir overvåkingsprogrammet for rømt laks derfor et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å ta vare på og sikre den norske villaksens egenart, skriver Fiskeridirektoratet avslutningsvis.