Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse viser at det er mindre innbringende å drive oppdrett av laks. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse viser at det er mindre innbringende å drive oppdrett av laks. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Mindre lønnsomt å drive lakseoppdrett

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2020 viser et redusert økonomisk resultat fra 2019 til 2020. Reduksjonen i det økonomiske resultatet kan forklares med en nedgang i salgspris på laks, samt økte kostnader.

Publisert

Fiskeridirektoratets beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfisk­produksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt i 2020 på 14,1 milliarder kroner. Fordelt utgjorde det 13,2 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, mens tilsvarende tall var 0,9 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt gikk betydelig ned fra 2019 til 2020, en nedgang på 38,7 prosent. Videre viser våre beregninger, om en justerer for inflasjon, at samlet ordinært resultat har vært nedadgående de siste fire årene.

Fiskeridirektoratets beregninger over lønnsomhet. Kilde: Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratets beregninger over lønnsomhet. Kilde: Fiskeridirektoratet

Det er spesielt den økonomiske utviklingen for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret som påvirker samlet ordinært resultat før skatt for næringen. Dette fordi settefisk utgjør en så liten del av det samlede resultat.

Reduksjonen i samlet ordinært resultat for matfiskprodusentene av laks og regnbueørret skyldes redusert salgspris på laks kombinert med økte kostnader fra 2019 til 2020.

Matfiskproduksjon. Salgspris pr. kg slaktet fisk

Figur 1. Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2020-verdi.
Figur 1. Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2020-verdi.

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks gikk ned med 6,1 prosent fra 2019 til 2020, og var på kr 47,21 i 2020. Til tross for en nedgang i gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks må prisen likevel fortsatt sies å være høy.

Matfiskproduksjon. Kostnader pr. kg produsert fisk

Gjennomsnittlig sum kostnad pr. kg produsert fisk økte med 4,9 prosent fra kr 38,26 i 2019 til kr 40,15 i 2020. Samtlige kostnadselementer med unntak av netto finanskostnad økte i perioden, og årsaken til dette er en generell kostnadsøkning fra 2019 til 2020.

En sammenligning av de ulike kostnadselementene over tid viser at fôrkostnadene alltid har utgjort en betydelig andel av de totale kostnadene. Videre viser sammenligningen at kostnadene til smolt, lønn og netto finanskostnad over tid utgjør en mindre andel av de totale kostnadene i næringen, mens andelen andre driftskostnader har økt over tid.

Figur 2. Matfiskproduksjon. Prosentvis fordeling av de ulike kostnadselementene i 1995 og 2020. Miljø- og fiskehelsekostnader inngår i annen driftskostnad
Figur 2. Matfiskproduksjon. Prosentvis fordeling av de ulike kostnadselementene i 1995 og 2020. Miljø- og fiskehelsekostnader inngår i annen driftskostnad

Andre driftskostnader inkluderer bl.a. kostnader knyttet til fiskehelse, miljø og vedlikehold. I tillegg ligger eventuelle kostnader til annen virksomhet som settefiskanlegg, slakteri og brønnbåttjenester inne i denne kostnadsposten. De siste års fokus på nettopp fiskehelse og miljø en viktig faktor som har bidratt til å øke denne kostnadens andel av de totale kostnadene i næringen.

Gjennomsnittlig sum kostnad pr. kg produsert fisk, målt i rundvekt, gikk kraftig ned i perioden 1985-2005. Lavest kostnad pr. kg var det i 2005 med kr 22,08 pr. kg (2020-kroneverdi). Etter 2005 har utviklingen i gjennomsnittlig kostnad pr. kg vært mer varierende. Trenden i kostnad pr. kg er imidlertid stigende til tross for enkelte år med reduksjon.

Settefiskproduksjon. Kostnader pr. stk. solgt fisk (yngel og smolt)

Figur 3. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2020-kroneverdi). I 1985 inngår slaktekostnad inkl. frakt i annen driftskostnad.  Miljø- og fiskehelsekostnad inngår i annen driftskostnad.
Figur 3. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2020-kroneverdi). I 1985 inngår slaktekostnad inkl. frakt i annen driftskostnad. Miljø- og fiskehelsekostnad inngår i annen driftskostnad.

Lønnsomhetsundersøkelsen viser at utviklingen i gjennomsnittlig kostnad pr. stk. har økt de siste årene. Gjennomsnittlig kostnad pr. stk økte med 6,5 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlig kostnad pr. stk. var kr 14,81 i 2020 mot kr 13,90 i 2019.

En del av kostnadsøkningen kan forklares med økt størrelse på smolten som selges. Det er også flere som selger stor smolt. I 2020 oppgir 26 selskap at de har solgt smolt større enn 250 gram mot 22 selskap i 2019. Jo større smolt, jo lengre produksjonstid og dermed høyere produksjonskostnader.

Om undersøkelsen

Figur 4. Settefiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. stk. solgt fisk (yngel og smolt) 1995-2020. Vaksinasjonskostnad er inkludert i andre kostnader pr. stk i 1990 og 1995.
Figur 4. Settefiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. stk. solgt fisk (yngel og smolt) 1995-2020. Vaksinasjonskostnad er inkludert i andre kostnader pr. stk i 1990 og 1995.

Tallene som presenteres er basert på 84,4 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 90,7 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. For mer detaljer viser vi til rapporten

Les hele undersøkelsen her.