Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 68,8 milliarder kroner i 2020. Illustrasjonsfoto.
Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 68,8 milliarder kroner i 2020. Illustrasjonsfoto.

Redusert verdiskapning i oppdrettsnæringen i 2020

Verdiskapning, målt som salgsinntekter, ble redusert med 4 prosent fra 2019 til 2020, og skyldes lavere pris for laks og regnbueørret i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2020.

Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 68,8 milliarder kroner i 2020. Fordeler vi salgsinntektene på art stod laks for 64,9 milliarder kroner, regnbueørret for 3,7 milliarder kroner, mens salgsverdien av andre fiskearter kun utgjorde 0,2 milliarder kroner.

Foruten fisk ble det også solgt bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell) til en verdi av 23 millioner kroner og alger (butare og sukkertare) til en verdi av 4,8 millioner kroner i 2020.

Det var Vestland fylke som, både i mengde og verdi, var største oppdrettsfylke for fisk i 2020. Totalt ble det solgt 359 235 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 16 milliarder kroner i Vestland fylke i 2020.

Bak Vestland fylke finner vi Trøndelag og Nordland. I Trøndelag ble det solgt 328 323 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 15,8 milliarder kroner, mens Nordland solgte 302 063 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 14,5 milliarder kroner.

Smoltproduksjon av laks og regnbueørret

Produksjonen av smolt er i endring ved at smolten som selges blir større. Med stor smolt mener vi smolt større enn 250 gram.

Statistikken viser at det ble solgt totalt 389 millioner laksesmolt i 2020. Av disse var 56,8 millioner smolt oppgitt til å være større enn 250 gram, mens de resterende 331,7 millioner smolt er oppgitt til å være mindre enn 250 gram smolt. I 2019 ble det totalt solgt 372 millioner smolt hvorav 41 millioner smolt var oppgitt til å være større enn 250 gram.

Andre fiskearter

Statistikken viser økt aktivitet i produksjonen av torsk, røye og kveite selv om endringen i solgt mengde var beskjeden for disse artene i 2020. Økt beholdning av fisk ved utgangen av 2020 gir forventninger om en liten vekst i produksjonen av disse artene i årene som kommer.

Det er fortsatt oppdrett av rensefisk som er størst for oppdrett av andre fiskearter. Rensefisk er den tredje største oppdrettsarten i Norge etter laks og regnbueørret.

Statistikken viser imidlertid en reduksjon i salg av oppdrettet rognkjeks fra 2019 til 2020. Totalt ble det solgt 36,5 millioner oppdrettet rognkjeks i 2020 mot 39 millioner oppdrettet rognkjeks i 2019. Salg av oppdrettet berggylt økte fra 0,7 millioner stk i 2019 til 1,3 millioner stk i 2020.

Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder

Produksjonen av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er en liten næring i Norge, og det er hovedsakelig blåskjell som produseres og høstes. Høstet mengde av blåskjell gikk ned med 4,7 prosent fra 2019 til 2020. Det ble høstet 2 033 tonn blåskjell i 2020. Trøndelag stod for 65 prosent av høstet mengde i 2020.

Alger

Dette er fortsatt en næring i oppstartingsfasen, og produksjonen av alger er for de fleste ikke kommet skikkelig i gang. Det er hovedsakelig to arter som produseres, butare og sukkertare. Høstet mengde, målt i tonn er økende, og var på totalt 185 tonn i 2020. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg var kr 26,22 i 2020.