Lars Helge Stien på oppdrettsanlegg i Austevoll. Foto: Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet.

Stort samarbeidsprosjekt for fiskevelferd

Forskningsinstitusjoner samarbeider med interesseorganisasjoner, oppdrettsselskaper og  rederier i et fireårig samarbeidsprosjekt for å gi kunnskap til å optimalisere håndtering av fisk  i havbruksnæringen. – Det er et unikt prosjekt med store deler av næringen bak seg, sier  seniorforsker Lars Helge Stien i Havforskningsinstituttet. 

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet annonsert nylig at prosjektet Frameworks for classifying the welfare of  farmed Atlantic salmon based upon the principles of severity assessment, også kalt Welfare  Severity får tildelt over 11,5 millioner kroner. Med industriens bidrag er det samlede  budsjettet på 15,2 millioner kroner. 

Det overordnede målet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om hvordan en evaluerer  god velferd ved håndtering av oppdrettslaks. Prosjektet varer i fire år og starter opp  kommende høst. Det er Havforskningsinstituttet (HI) med Tore Kristiansen i spissen som  leder prosjektet, der også NOFIMA og Veterinærinstituttet, samt Universitetet i Wageningen  deltar. Norecopa som er en kunnskapsbasert organisasjon som fremmer velferd i dyreforsøk,  er også med i prosjektet. 

- Dette er et av de største prosjektkonsortiene Havforskningsinstituttet noen gang har  samarbeidet med, sier Stien, som vil ha en ledende rolle i forskningsarbeidet fra felt stasjonen på Matre i Nordhordland. 

- Nettopp det brede samarbeidet gir enestående muligheter for rask implementering  av ny kunnskap i næringen under og etter gjennomført prosjekt, er noe Forskningsrå det har lagt stor vekt på ved tildeling av midler, sier han. 

Initiativ fra næringen 

Veterinær Hogne Bleie forteller at prosjektet kom til etter et opprinnelig initiativ fra  brønnbåtrederiet Rostein høsten 2019, da mange ledende næringsaktører gikk sammen for å  dele kunnskap og å fremme forskning om fiskevelferd ved ikke-medikamentell avlusing.  Bleie, som selv har forskerbakgrunn, har vært sentral i oppbyggingen av konsortiet og i  søknadsprosessen. Han vil delta aktivt og representerer næringen som forsker i  gjennomføringen av hele prosjektet.  

Linn Therese Skaar Hosteland sier stadig mer kunnskap og ikke minst kunnskapsoverføring til de som utfører arbeidet er avgjørende. Foto: Kystrederiene

- Vi er både glade for, og stolte av at Forskningsrådet her ser muligheter for bedret vel ferd og fiskehelse i havbruksnæringen. Det er vist stor samarbeidsvilje både disse in ternasjonalt ledende forskningsinstitusjonene og tilnærmet hele den norske opp drettsnæringen for å etablere dette store prosjektet, sier Bleie. 

- Det fireårige prosjektet vil kunne standardisere og gi en felles forståelse for velferds messig påvirkningen av oppdrettslaks ved ulike behandlingsmetoder og annen rutine messig håndtering, sier Bleie fra sitt kontor på Bryggja i Nordfjord. 

Han driver der sitt eget rådgivningsfirma Mallard AS. Han legger til at god dyrevelferd en  forutsetning for god økonomi og et godt sluttprodukt i alt husdyrhold, også i  havbruksindustrien. 

Linn Therese S Hosteland, som er næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, påpeker at godt  samspill mellom oppdrettere, rederier og leverandører av fiskehåndteringsutstyr er  avgjørende for å sikre skånsom håndtering av fisk.  

- Stadig mer kunnskap og ikke minst kunnskapsoverføring til de som utfører arbeidet  er avgjørende. Hver enkel håndtering av levende fisk er unik, sier Hosteland som er  en del av prosjektgruppen. 

- Vi opplever at dyrevelferden er hovedprioritet ved all håndtering av fisk, men det er  svært komplisert å forstå og ha kontroll på alle parametere. Vi har stor tro på at dette  prosjektet vil bidra til å optimalisere fiskehåndtering, legger hun til. 

Stor oppslutning 

Av organisasjoner er det Kystrederiene sammen med Sjømatbedriftene og Sjømat Norge  som er prosjektdeltakere. Av havbruksselskaper er Lerøy, Mowi, Sinkaberg Hansen og  Hofseth Aqua direkte deltagere prosjektet. Rederiet Rostein er selvsagt med, det samme er  rederiet Seistar/Br.Bakke. 

- Mange andre oppdrettsselskaper, rederier og utstyrsleverandører har vært med på å  få til dette prosjektet, og nær hele oppdrettsnæringen er representert gjennom de  ulike interesse organisasjonene, poengterer Hosteland. 

- Nå skal formalitetene ytterligere på plass, så tas det sikte på å ha et oppstartsmøte i  prosjektet i starten av september, oppsummerer Stien.