Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

– Våravlusingen er kanskje ikke den beste strategien

De fleste oppdretterne på Vestlandet nærmer seg  nå ferdig med den strategiske avlusingen.- Engasjementet mot lus er fortsatt stort. Men strategien med veldig lave lusetall i en avgrenset periode er kanskje ikke den beste med tanke på de som legger inn en stor innsats for vedvarende lave lusenivå, sier lusekoordinator Ragnhild Haaland Malkenes. 

Publisert Sist oppdatert

Hun viser til at lusenivåene i Vest hittil i år har vært bedre enn i de tre forgående år.

- Dette skyldes nok delvis de gunstige miljøforholdene i 2015. Men jeg er overbevist om at strategien med vedvarende lave lusenivå også har medvirket til lavt smittepress. Det vi mener med vedvarende lave lusenivå er at man går inn med tiltak, gjerne på enkeltmerder, tidligere enn det luseforskriften krever, for å minimere internt smittepress på lokaliteten, forklarer hun.

På tross av den samlede gode situasjonen påpeker hun også at enkeltområder likevel har hatt utfordringer der lusenivåene har steget raskere enn vanlig, fordi vintertemperaturen har vært høy.

Ragnhild Haaland Malkenes. Foto: Fomas.
Ragnhild Haaland Malkenes. Foto: Fomas.

- Oppdretterne har da gjerne måtte avluse et par uker før våravlusningen, og får dermed lett to avlusninger svært tett, for å oppfylle det strenge kravet til våravlusning, sier hun.

Lusestrategi

Lusekoordinatoren forteller at en stor andel av aktørene har lagt seg på en strategi der de hele tiden tilstreber vedvarende lave lusenivåer.

- Da er smittepresset forholdsvis lavt i utgangspunktet, noe som gir større slingringsmonn for hvilken periode de velger for en slik koordinert aksjon som våravlusing er, forteller hun.

Utfordringen fremover mener hun er at flere områder nå begynner å få mye stor fisk.

- Dette er områder som vi vet fra tidligere partallsår har slitt med til dels høye lusetall i andre halvår. Men klarer de å få maksimal effekt av våravlusningen, i tillegg til fortsatt fokus på god lusestrategi, bør det ligge til rette for lavere lusenivå i år enn det vi har sett tidligere partallsår, konkluderer hun.

Hun viser så til at de valgte våravlusings-periodene, er gjort både med hensyn til vurdering av antatt tidspunkt for utvandring av vill laksesmolt, og hvilket tidsrom som gir best muligheter for god, koordinert gjennomføring rent praktisk. Strategien for avlusingen er ifølge Malkenes litt forskjellig i ulike områder.

- Dette avhenger av følsomhetsstatus for ulike medikamentelle behandlinger. I Hordaland er det for eksempel i hovedsak enten hydrogenperoksid eller ikke-medikamentell, termisk avlusning som benyttes. Her er kapasiteten på ikke-medikamentell avlusning betydelig økt siste halvår, spesielt for termisk avlusning, men også andre varianter, informerer hun

Hun forteller at engasjementet mot lus fortsatt er stort, men også at strategien med veldig lave lusetall i en avgrenset periode, kanskje ikke er den beste med tanke på de som legger inn en stor innsats for vedvarende lave lusenivå.

- Tvert i mot kan den virke mot sin hensikt ved at flere som ville gått inn med avlusning på lavere nivå enn luseforskriften krever et par uker før våravlusningen, heller velger å slippe litt opp nivåene for å unngå unødig dobbeltbehandling, sier hun.

Illustrasjon: Fomas.
Illustrasjon: Fomas.

Noen slipper avlusing

Malkenes bekrefter også at en del lokaliteter har søkt om å slippe våravlusning med begrunnelse i aktive rensefisk, da de i vinter har satset på rognkjeks.

- Rognkjeks har for mange fungert over lengre tid, ved at de har holdt nivået av voksne hunnlus nede. Her viser det at fokus på dyrevelferd og stell av rensefisk gir resultater. Da tillates det under løpende kommunikasjon med Mattilsynet, bevegelige lus uten at man må gå inn med våravlusning, med de negative konsekvenser en slik avlusning ville fått for rensefisken, opplyser hun.

- Kravet er at det i forkant må dokumenteres god effekt over tid, og at man dessuten har en plan B som kan iverksettes umiddelbart om nivå voksne hunnlus likevel skulle stige i våravlusningsperioden. Dette er et godt tiltak som reduserer bruken av legemidler og stress ved håndtering av fisken, og dermed øker dyrevelferden for laksen også, legger hun til.

Lusekoordinatoren understreker at det også kreves et enormt fokus på lusestrategi, også i perioden fra april til juli, for å unngå motsatt effekt der lusetallene kommer ut av kontroll.

- Jeg er trygg på at de aller fleste har dette fokuset og vil gjøre en fortsatt god jobb fremover, konkluderer hun.

Status Vestlandet

Ifølge Malkenes er de kan du fleste områdene nå inne i sluttspurten av avlusingen, mens Rogaland og Nordfjord er ferdige med sin periode for felles våravlusning.

Strategisk avlusing for Vestlandet er vedtatt slik at det for Rogaland og Nordfjord ble gjennomført avlusing fra uke 12 til 14, og i Hordaland og Ytre Sogn og Sunnfjord mellom uke 13 og 15 (29/3 t.o.m. 18/4).

Resultatene etter gjennomførte lusebehandlinger er det ifølge koordinatoren for tidlig å si noe sikkert om ennå. Ifølge lusedata var det i uke 14 0.13 voksne hunnlus i snitt i Hordaland og Sogn og Fjordane. I Rogaland og Agder var status 0.12 voksne hunnlus.