Lakselus illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Lakselus illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Slakteklar fisk kan øke lusepresset i noen områder fremover

Det meldes om historisk lave lusenivåer i Nord og i Midt-Norge, samt gode tall på Vestlandet i årets siste uke med lavere lusegrense. FoMas advarer likevel at områder på Vestlandet kan få økt lusepress fremover. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fra mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle oppdrettsanlegg. I år har perioden med strengere grense vært fra mandag 16. april og vil vare til førstkommende søndag 27. mai.

Og det har gått historisk bra når det gjelder mengde lus. Forrige uke (uke 20) er det rapportert Barentswatch at ti lokaliteter ligger over lusegrensen, syv av disse er stamfiskanlegg. 

Ragnhild Malkenes. Foto: Fomas.
Ragnhild Malkenes. Foto: Fomas.

- Færre overskridelser

Lusekoordinator Ragnhild Malkenes i Fomas sier til Kyst.no at i det i de tre Vestlandsfylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland, har blitt gjort en stor innsats for å holde det lave lusenivået på 0,2 voksne hunnlus per fisk.

- Sammenlignet med i fjor har det vært noe færre overskridelser i år, i alle ukene fra uke 16 til uke 19.

Andel overskridelser på Vestlandet i henholdsvis 2017 og 2018:

  • Uke 16: 10 % / 8,3 %
  • Uke 19: 7,4 % / 3,8 %

 Utslakt gir resultater

Avlusninger av enkeltmerder så snart lusenivået stiger litt, ser ut til å ha vært omtrent like hyppig i år som i fjor i Vest, men hun påpeker at det er for tidlig å konkludere, da hun ikke har fullstendig oversikt.

- I tillegg ser det ut til å ha vært en del utslakting av lokaliteter med høst-16 fisk rundt uke 16, noe som bidrar til å få ned lusenivået. Stor fisk som har stått lenge i sjø og nærmer seg slakt, har naturligvis mer lus enn fisk som nylig er satt i sjø, sier hun.

Lus voksne hunner. Kilde: Fomas.  (Klikk for større).
Lus voksne hunner. Kilde: Fomas. (Klikk for større).

- For øyeblikket ser det gjennomsnittlige nivået av voksne hunnlus ut til å være ganske likt fjoråret, som var det første året med den nye lusegrensa. Det er kanskje litt overraskende at ikke nivået er lavere i år, med tanke på den lave sjøtemperaturen på seinvinteren.

Temperatur påvirker situasjonen

Den lave temperaturen sier hun har påvirket nivået av fastsittende lus, som dalte markert fra midten av mars, og som har holdt seg uvanlig lavt frem til dags dato. Altså like lavt som i 2013, da man også hadde en kald seinvinter.

- Dette har nok vært medvirkende til lite lus nå i vår, i tillegg til andre tiltak som er satt i verk for å holde nivået av voksne hunnlus under 0,2 på de enkelte lokalitetene, utdyper hun. 

Hun påpeker videre at etter hvert avtok nivået av bevegelige lus i perioden også til et lavt nivå, uten å komme helt ned på 2013-nivå.

- Jeg antar at det er en mer indirekte effekt av lav temperatur, som en følge av lave nivå av fastsittende.

Bevegelige lus. Kilde: Fomas.  (Klikk for større).
Bevegelige lus. Kilde: Fomas. (Klikk for større).

- Men nivået av voksne hunnlus så altså ikke ut til å ha kommet uvanlig lavt, til tross for temperaturen. Litt av bakgrunnen for det er at flere områder like i forkant av uke 16 og litt inn i perioden med lavere lusegrense, hadde for lav temperatur til å håndtere fisken.

Faresoner for økt lusepress 

Lusekoordinatoren sier Vestlandet har områder som er i faresonen for økt lusepress, fordi mange av lokalitetene har fisk som har stått lenge i sjø og nærmer seg slakt utover sommeren.

- Et eksempel er Sunnhordland hvor det nå er mye stor vår-17 fisk som går inn i den vanligvis utfordrende andre sommeren i sjø. Dette nettverket har historisk sett hatt en utfordrende sommer i partallsår. Nå gjenstår det å se hvordan det nye regimet med 0,2 grense over seks uker får innflytelse på slike områder i sommerperioden.

Håper på lave nivåer over tid

Mekaniske avlusninger er den mest benyttende avlusningsmetoden i Vestlandetsområdet per i dag, noe Malkenes påpeker dessverre gir en del håndtering.

- Flere planlagte avlusninger ble altså pga svært lave temperaturer utsatt 1-2 uker, og i noen tilfeller enda lenger. Dette har resultert i at flere av de forholdsvis få bevegelige lusene (se diagram) fikk utvikle seg til voksne hunnlus før avlusning kunne finne sted.

- Håpet er at vi også etter uke 21 får se lave nivåer over tid, som et resultat av lav vintertemperatur og stor innsats under ”våravlusningsperioden”. Først da vil næringa virkelig høste frukter av perioden med lave lusenivå, i form av færre avlusninger og store innsparinger. Skal det la seg gjøre må de unngå at enkeltområder drar i vei med økende nivå voksne hunnlus, og påfølgende rask smittespredning - nå med bratt stigende temperaturer, utdyper hun. 

Avdelingleder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik melder om historisk gode lusenivå i Midt-Norge. Foto: Åkerblå.
Avdelingleder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik melder om historisk gode lusenivå i Midt-Norge. Foto: Åkerblå.

Historisk i Midt

Lene-Catrin Ervik i Åkerblå sier Midt-Norge har hatt historiens laveste lusenivå i perioden, siden statistikken ble etablert.

- Ved inngang i uke 16 sjekket jeg opp mot historikken, og vi måtte tilbake til 2013 og 2009 for å finne nivå i nærheten. Det har vært en fantastisk god status, og minst like mye fisk i sjøen som tidligere år. Det har gått over all forventning så langt, sier hun, og legger til at det også har vært vesentlig mindre lusebehandlinger.

-  Kun en merd er meldt inn i perioden, og kun 21 enkeltmerdbehandlinger er meldt inn så langt i år, summererer hun.

Forsvarlig IMM

Effekten av meknisk avlusing mener hun er god, og betydelig bedre enn ved å benytte medikamenter hvor man ser nedsatt følsomhet.

- Når oppdretter har rom til å ta ulike hensyn som vær og strømforhold, fiskens helsestatus, planlegge arbeidsressursene godt osv, ser vi at velferden i stor grad kan ivaretas på en god måte. Det vil alltid være utfordringer med å håndtere fisk, og spesielt på svært lave eller høye temperaturer. Nå som lusenivåene har vært under god kontroll ser vi også at gjennomføring av IMM-behandlinger kan gjøres på en velferdsmessig forsvarlig måte, sier hun til Kyst.no. 

- Smittepresset bygges ned

Ervik sier mange oppdrettere har innført strategi med å gjennomføre tiltak på lavere lusenivå, så smittepresset «bygges ned» i motsetning til det som skjer når mye fisk får stå med moderate nivå kjønnsmoden lus over tid.

Når det gjelder den kommende månedene er det vanskelig å forutsi biologien, men det er langt bedre forutsetninger nå enn på mange år i regionen.

- Det ligger godt til rette for å kontrollere lusenivået inn i sommeren og høsten, både med tanke på smittepress, kapasitet og opparbeidet erfaring på de nye metodene.

Hun viser til at oppdretterne har investert i svært god avlusningskapasitet og IMM sammenlignet med tidligere, og næringen har opparbeidet seg erfaring både med bruk av metodene, med hvordan lusa utvikler seg, bruk av rensefisk og fiskens tåleevne for ulike situasjoner.

- Jeg vil si oppdretterne er langt bedre rustet her i regionen. Samtidig har oppdretterne lengre nord en unik mulighet til å lære av erfaringene lengre sør når det gjelder overgang til nye metoder og hva som kreves. Ikke minst fordi det i enkelte områder fortsatt er mulig å bruke noen medikamenter, og det kan gjøres tiltak før verktøykista er helt tom, sier hun avslutningsvis. 

To overskridelser i Nord

For Nord-Norge, fra Nordland til Finnmark, har det i perioden også vært få overskridelser av lusegrensen.

Kun to lokaliteter har vært over grensen. Begge disse befinner seg i Nordland og lå over grensen den første uken med lavere lusegrense (uke 16).

Overvåker lakselusen

Havforskningsinstituttet startet årets luseovervåking i Sør-Norge i mai. Målet er å være i gang med overvåkingen når laksesmolten vandrer ut fra elvene slik at de kan undersøke om årets kull får mye lakselus.

Overvåkingen dekker hele kysten fra Sørlandet til Finnmark, men starter senere i nord. 

Instituttet forteller til Kyst.no at de enda ikke kan si noe resultatene av årets overvåking, før tall og status er rapportert til Mattilsynet. Denne rapporteringen vil skje i juni, og hovedrapporten for hele landet vil foreligge i desember.