I et prosjekt gjort av HI der forskerne har undersøkt laksens immunrespons på lakselus ser forskerne at immunforsvaret ikke klarer å stå i mot lusen.

Laks blir ikke immun mot lakselus

At laks får lus og reagerer på den er kjent. Nå har forskerne sett nærmere på hva som skjer når samme fisk får gjentatte luseangrep.

Publisert

- Vi ser tydelig at immunforsvaret til laksen reagerer når fisken får lus, men det blir ikke aktivert nok til at det hindrer at samme fisk får lus flere ganger, sier Sussie Dalvin.

Hun er prosjektleder for et prosjekt der forskerne har undersøkt nettopp laksens immunrespons på lakselus.

- Fisken sin respons er veldig lokal, stort sett bare i huden rett under lusen.

Viktig grunnforskning

I prosjektet har forskerne jobbet med studier av grunnleggende mekanismer i samspillet mellom laks og lakselus. Slik grunnleggende forskning gir ikke løsninger på problemer som for eksempel hvordan man unngår smitte med lakselus, men bygger opp nødvendig grunnleggende viten om hvordan de to artene reagerer på hverandre.

- Ofte bekrefter slik forskning fakta som mange mener å vite, men dette er kunnskap som vi trenger å få vitenskapelig bekreftet eller avkreftet slik at vi ikke drar med oss følgefeil inn i andre deler av forskningen, sier Dalvin.

Slik ser voksne lakselus ut. På bildeter det både hunner og hanner.

En naturlig parasitt

Lakselus er en parasitt som fester seg på laks, sjøørret og sjørøye. Her spiser den på huden. Dersom fisken blir kraftig angrepet, kan den få sår og i verste fall dø.

– Lakselus finnes naturlig i våre havområder, men mengden har økt kraftig som følge av det store antallet oppdrettslaks som fungerer som verter for parasitten, sier Dalvin.

Siden oppdrettslaks blir behandlet mot lus, utgjør som oftest ikke lus i seg selv et stort problem for laksen i merdene, men metodene som brukes til avlusing gir store utfordringer med fiskevelferd. For villfisken kan lakselus utgjøre en trussel.

– Spesielt for små laks på utvandring fra elvene til havet om våren/tidlig sommer og for sjøørret som oppholder seg i kystnære strøk med høye nivåer av lakselus hele sommeren er lakselus et problem, sier hun.

Smittet laksen med lus gjentatte ganger

Tidligere er det gjort forsøk som viser hvordan laks reagerer når den får lakselus på seg en gang. I dette forsøket har forskerne sett på hva som skjer når den blir smittet gjentatte ganger.

– Både i naturen og i oppdrettsanlegg blir laks ofte smittet av lus gjentatte ganger. Derfor har vi gjennomført flere runder med lusesmitte i ulike kombinasjoner på samme fisk for å se om tidligere smitte kan ha noen effekt, sier Dalvin.

Forskerne ser tydelig at immunsystemet til fisken reagerer:

– Vi ser også at responsen forandrer seg over tid, men altså ikke nok til at det forhindrer nye infeksjoner med lus, sier hun.

For å undersøke hvordan laksen reagerer på lakselus ble det tatt hudprøver der lusene hadde festet seg på fisken.

Temperaturen har betydning

Forskerne har også undersøkt om ulike temperaturer har effekt på fiskens reaksjon:

– Det er tydelig at lavere temperaturer begrenser fisken sin evne til å respondere på luseangrep, men samtidig blir fisken smittet med færre lus ved lave temperaturer, sier Dalvin.

Resultatene passer godt sammen med observasjoner hvor områder/sesongen med lavere temperaturer gir færre utfordringer med å håndtere lakselus.

– Selv om det ser ut som laksen sitt immunsystem reagerer dårligere ved lave temperaturer, ser vi at lave temperaturer har størst negativ konsekvens for lakselusen, sier Dalvin.

Les saken publisert på HI sin hjemmeside.