Se verdiskapningsvideo laget av Sintef her.

Verdiskapningen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder kroner

Den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengende vekst i verdiskapningen siden 2012. I 2017 var verdiskapningen inklusive ringvirkninger på nesten 94 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De siste 10 årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskapning på over 30 milliarder kroner, melder Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine hjemmesider. 

SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og samfunn.

Nå er den nasjonale ringvirkningsanalysen for 2017 akkurat ferdigstilt og publisert.

- FHF skal bidra til at næringens rammebetingelser er bygget opp på forskningsbasert kunnskap. Da er ringvirkningsanalyser viktig for å kunne dokumentere status i næringen. Vi vil oppfordre næringen til aktivt å bruke tallene i sin kommunikasjon med politikere og opinionen generelt, skriver de. 

Sysselsetningen er stabil

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen og halvparten i tilknyttet næringsliv.

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk som sysselsatte ca 33 700 årsverk i 2017. Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2017, oljenæringen medregnet, skriver FHF. 

Ringvirkningseffektene av havbruk flater ut som følge av manglende volumvekst over flere år i havbrukssektoren. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra havbruksrelatert aktivitet var i 2017 om lag 62 milliarder kroner.

Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet på grunn av meget gode priser på laks og ørret. Les hele rapporten om sjømatnæringen verdiskapning på FHF sine sider. 

Økt foredling og gode priser gir vekst

Den fiskeribaserte verdikjeden hadde en total verdiskaping (bidrag til BNP) på ca. 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling Les hele rapporten fra fiskeflåten PÅ FHF sine sider. 

Se animasjonsvideo laget av Sintef som viser verdiskapningen i fiskeflåten under: