Rognkjeks har ikke distinkte genetiske subpopulasjoner slik som f.eks. berggylte. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Er det genetisk problematisk om rognkjeks rømmer?

I et forskningsprosjekt i regi av Akvaplan-niva og NIBIO har man undersøkt om det vil gi uheldig genetisk påvirkning dersom en villfanget rognkjeks rømmer fra en merd langt unna fangststedet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Albert Imsland er professor II ved Institutt for biovitenskap, ved UiB i tillegg til å være forskningsdirektør i akvakultur hos Akvaplan-niva i Troms.

Nyere funn har vist at det eksisterer såkalt sub-populasjonsstruktur hos to leppefiskarter som brukes som rensefisk dvs. berggylte og grønngylte. Hos grønngylte ble det funnet en klar genetisk forskjell mellom populasjoner langs vest- og sørkysten av Norge.

Til nå er ikke populasjonsstrukturen hos berggylte undersøkt i Norge, men en nylig studie fra Spania viser en klar forskjell mellom ulike populasjoner.

Havforskningen har konkludert med at dette kan tyde på at forflytting av disse leppefisk-artene mellom ulike områder bør forgå varsomt for å hindre evt. negativ effekt på ville populasjoner av berggylte og grønngylte.

Manglet data om rognkjeks

Man hva med rognkjeksen.

I en sak her på Kyst.no fra i fjor har vi tidligere skrevet at det «Mangler kunnskap om rømt rognkjeks»

- Vi vet ikke om det er genetiske forskjeller mellom rognkjeksen i Norge, det har vi ingen forskning på, uttalte Caroline Durif ved Havforskningsinstituttet da.

Sannsynligvis ha liten eller ingen innvirkning

Nå har forskere ved Akvaplan-niva og NIBIO sett nærmere på akkurat dette.

- Med det utstrakte bruket av rognkjeks, estimert 30 millioner yngel produsert i fjor, og forflytting mellom landsdeler er det svært viktig i et føre-var-perspektiv at vi kjenner til den grunnleggende populasjonsgenetiske sammensetningen av rognkjeks, forklarer Albert Imsland som er forskningsdirektør i akvakultur hos Akvaplan-niva i Troms.

I studien har de forsøkt å belyse bestandsstrukturen hos rognkjeks langs norskekysten ved hjelp av nyutviklet mikrosatellitter i multipleks.

- Resultatene fra vår studie viser at det er ingen klar sub-populasjonsstruktur hos vill rognkjeks langs kysten av Norge, sier Imsland.

Dette er et funn han mener er viktig for artens videre bruk som rensefisk i oppdrett.

- Resultatene betyr at dersom transporterte individer av rognkjeks skulle rømme fra laksemerd, vil det sannsynligvis ha liten eller ingen innvirkning på den genetiske sammensetningen av vill rognkjeks i området, oppsummerer han.

Han tar imidlertid forbeholdet om at bildet ikke er 100 % komplett, feks mangler det prøver fra fra Finnmark, men det jobbes med saken.

- Vi undersøker nå nærmere den populasjonsgenetiske strukturen ved hjelp av ytterligere prøver og andre analysemetoder, understreker Imsland.