Grieg Finnmark lokalitet Bergneset ved Nyvoll. Foto: Grieg Finnmark.
Grieg Finnmark lokalitet Bergneset ved Nyvoll. Foto: Grieg Finnmark.

Flere forhold tynget Grieg

Grieg Seafood har hatt resultatnedgang som følge av flere forhold. I noen regioner ser de også økende driftskostnader fremover.

Publisert

Grieg Seafood-konsernet slaktet 18 667 tonn laks i fjerde kvartal 2017, ned fra 20 917 tonn fra samme periode i 2016. Dette er en reduksjon på 11 %.

- Slaktevolumet er lavere enn ventet hovedsakelig som følge av at 3 000 tonn er overført til 2018, skriver selskapet.

Konsernets samlede driftskostnader økte også med 0,50 kr per kg, og konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på 151 millioner kroner, ned fra 456 millioner kroner i samme kvartal 2016.

EBIT/kg på 8,1 kroner i kvartalet, ned fra 21,8 kroner per kg i fjerde kvartal 2016.

Lavere laksepris

De viser til at gjennomsnittlig spot-pris (Nasdaq Salmon Index) for perioden var på 49,42 kroner per kilo. Dette er en nedgang på 17,70 kroner per kg fra samme periode i 2016.

-  Kontraktspriser høyere enn spot-prisene i perioden bidro imidlertid til at nedgangen i den realiserte prisen var på 12,40 kr/kg sammenlignet med samme periode i fjor.

De påpeker at nedgangen i laksepris må sees i sammenheng med et økt tilbud av laks i markedet.

- Lavere markedspriser forventes å stimulere til økt markedsaktivitet, noe som vil føre til høyere etterspørselen gjennom året. Dette vil kunne påvirke lakseprisene positivt gjennom 2018.

Nær 80 % reduksjon i EBIT per kg i Rogaland

I Rogaland ble det i fjerde kvartal slaktet 4 278 tonn, mot 5 766 tonn i tilsvarende kvartal i 2016. Salgsinntektene i perioden endte på 219,9 millioner kr, ned fra 371 millioner kr i samme periode i fjor.

- Økt slaktevolum ga nedgang i kost per kg sammenlignet med tredje kvartal 2017. Kostnadsreduksjonene var imidlertid noe mindre enn ventet. Årsaken er at det i løpet av kvartalet ble slaktet fisk fra enheter som har hatt PD. I tillegg var fisken noe svakere enn det som er normalt etter PD- utbrudd, skriver selskapet i sin kvartalsrapportering.

Kostnaden per kg forventes å fortsatt være høy i første kvartal 2018 som følge av lavt slaktevolum.

- Det ble slaktet 1 400 tonn mindre i fjerde kvartal enn tidligere guidet. Av dette er 400 tonn relatert til tapt vekt i forbindelse med PD, mens 1 000 tonn er overført til 2018. Produksjonen i sjø har vært stabil i kvartalet.

EBIT før biomassejusteringer endte på 6,8 kr per kg i perioden, ned fra 30,7 kr per kg i samme periode i 2016. Dette er en nedgang på 78 %.

- Lakselus er en utfordring for laksenæringen i Rogaland, hvilket Grieg Seafood jobber aktivt med å håndtere. Selskapet har over tid investert i økt kapasitet av ikke-medikamentell behandling, og selskapet er nå godt rustet for håndtering av lakselus. I tillegg er utstrakt bruk av rensefisk et viktig virkemiddel i kampen mot lus i denne regionen.

Nedgang i kostnader i Finnmark

Totalt ble det i region Finnmark slaktet 8 626 tonn i kvartalet, mot 9 336 tonn i tilsvarende kvartal i 2016. Salgsinntektene utgjorde 422,3 millioner kr, mot  580,9 millioner kr i fjerde kvartal 2016.

- Kostnaden per kg har gått noe ned i fjerde kvartal 2017 sammenlignet med foregående kvartal. I slutten av Q4 2016 ble det påvist ILA ved en lokalitet i Hammerfest. Denne fisken ble destruert i januar 2017, noe som bidro til å redusere slaktevolumet i Q4 2017 med 3 000 tonn.

- Det lavere volumet har bidratt til høyere kostnad enn normalt i dette kvartalet. Kostnaden per kg forventes å øke i første kvartal 2018 som følge av lavt slaktevolum. Det ble slaktet rundt 1 500 tonn mindre i fjerde kvartal enn tidligere guidet. Dette er overført til 2018. Sjøproduksjonen har vært normal i kvartalet, men sjøtemperaturer under normalt har gitt noe redusert tilvekst.

EBIT før biomassejusteringer ble 11,9 kr per kg i fjerde kvartal 2017, mot 26,2 kr per kg i samme periode i 2016.

Vokser i Canada

I BC-Canada ble det slaktet 2 622 tonn laks i kvartalet, sammenlignet med 1 917 tonn i tilsvarende kvartal i 2016.

Driftsinntekten endte således på  155,3 millioner kroner i perioden, mot 119 millioner kroner samme kvartal året før.

- Kostnadene gikk noe opp i kvartalet sammenlignet med tredje kvartal 2017. Dette skyldes hovedsakelig en hendelse med økt dødelighet i forbindelse med lusebehandling. I første kvartal 2018 ventes kostnadene å gå ned.

Det ble slaktet rundt 500 tonn mindre i fjerde kvartal enn tidligere guidet. Dette er overført til 2018. Sjøproduksjonen i perioden skriver de har vært god. EBIT før biomassejusteringer ble 7,2 kroner per kg i fjerde kvartal 2017, mot 7,0 kroner per kg i samme periode i 2016.

Venter økte kostnader på Shetland

I fjerde kvartal ble det på Shetland slaktet 3 141 tonn, sammenlignet med 3 897 tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Samlede driftsinntekter utgjorde 185,7 millioner kroner, ned fra 240,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2016.

- Kostnadene på Shetland er fortsatt høye, hovedsakelig som følge av utfordringer med lakselus og alger. Kostnadsnivået fortsatte imidlertid å gå ned i fjerde kvartal i forhold til foregående kvartal. I første kvartal 2018 ventes imidlertid kostnaden per kg å øke som følge av lavt slaktevolum, skriver selskapet.

Sjøproduksjonen påpekes har vært relativt stabil i kvartalet.

- Det jobbes tett sammen med andre oppdrettsaktører i regionen for å finne løsninger på utfordringene. Økt brakkleggingstid, og andre tiltak som holder lusenivået nede, vil bli prioritert i tiden fremover.

EBIT før biomassejusteringer ble 9,5 kr per kg i perioden, opp fra 8,8 kr per kg samme periode i 2016

Tror på gode markedspriser

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 21 % i fjerde kvartal 2017. For første kvartal 2018 anslås kontraktsandelen til 46 %. For 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 22 %.

- På lengre sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks stabiliseres, noe som gir grunnlag for forventninger om gode markedspriser også fremover.

For første kvartal 2018 forventer GSF å slakte rundt 8 900 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, som er en økning på 28 % i forhold til 2017.

Samarbeid- og vekstsambisjoner

Grieg Seafood har videre et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Videre har selskapet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen.

Et av de viktigste tiltakene for økt produksjon er økt smolt-kapasitet og utsett av større smolt. Som del av dette har Grieg Seafood inngått samarbeidsavtaler med Norway Royal Salmon (NRS) og Bremnes Seashore for utvidelse av selskapenes smolt-kapasitet i henholdsvis Finnmark og Rogaland. I tillegg blir GSF sine interne smoltanlegg i Norge utvidet med flere separate linjer. Summen av dette sprer den biologiske risikoen forbundet med smoltproduksjon mellom flere landanlegg.

- Sikker tilgang til smolt er kritisk for å sikre fremtidig vekst. Utsett av større smolt gir kortere produksjonstid i sjø, og bidrar til å redusere biologisk risiko, og økt overlevelse.

Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner.

- For å bedre denne er det viktig med god lokalitetsfleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere denne.  Økt volum, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid i sjø skal bidra til økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader. I tillegg jobber selskapet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak for å nå selskapets kostnadsmål.

- Oppsummert skal dette, sammen med vekst, sikre at kostnadsmålet per kg kommer ned på, eller blir lavere, enn bransjegjennomsnittet. For å nå dette målet er det etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020.