Presentasjon av pilotprosjektet på NCE Seafood Innovation sitt medlems- og partnermøte. Fra venstre: Truls Petersen fra Standard Norge, Trond Kathenes fra Grieg Seafood, Ingunn Sommerset fra Veterinærinstituttet, Tomas Finnøy, AquaCloud og Solveig Holm fra NCE Seafood Innovation.

Pilotprosjekt for økt kunnskap om standardiserte miljødata

Miljømålinger er helt sentrale verktøy for å forstå forholdene som fisken lever i. Næringen har alltid gjort målinger og besitter mye data som er viktig grunnlag for kunnskap og informasjon. Men dersom de er standardiserte, vil miljømålingene være enda bedre verktøy.

Publisert Sist oppdatert

Dette vil Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation bidra til og har derfor gått sammen om å lage et kompetanseprogram for standardiserte miljødata.

- Vi har mye data, men så lenge de ikke er standardiserte bruker vi uforholdsmessig mye tid på å sortere og vaske dem, før vi kan analysere og skape verdi av dem, sier Trond Kathenes, digitaliseringsdirektør i Grieg Seafood.

- Derfor må vi øke kunnskapen om hvorfor det er viktig med standardiserte miljømålinger og hvilken nytte vi vil ha av standardiserte datasett.

Bakgrunn i standarden NS 9417

Revidert NS 9417:

  • Anbefalt standard målepunkt for miljøforhold er å måle midt i merden på dypene 3 meter, 5 meter, 15 meter og i tillegg under merdens største totale dyp.
  • Anbefalt standard målepunkt for referansemålinger, altså målinger utenfor merd, er på 5 meter og 15 meter dyp.

Idéen til kompetanseprogrammet kom opp i forbindelse med revisjonen av NS 9417 som er en standard for terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret. Den reviderte versjonen var ferdig i november og gir nå også retningslinjer og anbefalinger for standardiserte miljømålinger i næringen.

- Under revisjonen av NS 9417 startet vi utviklingen av et digitalt kompetanseprogram for å øke kunnskapen om hvilken betydning standardiserte miljødata har og forhåpentligvis også øke engasjementet rundt det å gjennomføre standardiserte målinger, sier Solveig Holm, Senior prosjektleder i NCE Seafood Innovation.

- Dersom næringen bruker standarden NS 9417 som et minste felles multiplum, vil vi ta et langt steg nærmere innsamling av gode data og standardiserte datasett som bidrar til økt innsikt for videre vekst og utvikling i næringen, sier Trond Kathenes.

- Standardiserte data og bruk av lik terminologi gir bedre grunnlag for våre analyser som både kommer forvaltningen og næringen til gode, sier Ingunn Sommerset, Seksjonsleder i Veterinærinstituttet.

Fakta

Litt forenklet er standardisering en felles bruksanvisning på hvordan noe skal lages, gjennomføres eller registreres. Noen av fordelene med standardisering er:

  • Raskere gjennomføring av arbeidsoppgaver

  • Lettere å drive vedlikehold

  • Lettere å ha oversikt

  • Gir mulighet for sammenligning av verdifull informasjon

I tillegg til Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation, har både Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, AquaCloud og Seasmart bidratt inn i programmet.

Ønsker å ta programmet videre ut i næringen

Kompetanseprogrammet skal gi kunnskap om hvorfor det er viktig med standardiserte målinger, innsamling av data, hvilken betydning dataene har, hvilke muligheter bruk av standardiserte data gir og hvilke muligheter det er i deling av standardiserte data.

- Dette er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Grieg Seafood og oss, men vi ønsker å ta det videre ut i hele næringen i løpet av de neste årene, sier Nina Stangeland, Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.