Roy Tore Rikardsen, regiondirektør Grieg Seafood Finnmark

Ambisiøs lokalt og globalt

Når Grieg Seafood denne uka feirer 25 år, er det en erfaren, men likevel ung jubilant som fortsatt har ambisjoner om å være en viktig matprodusent i nord. Akkurat som for fiskere og bønder er det i vår egeninteresse å ta vare på miljøet, slik at også vi kan høste gjennom flere år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Våre verdier «open, ambitious og caring» er fundamentet i vårt daglige arbeide. Mitt ønske er at også vertskommunene vi opererer i, skal erfare våre verdier i praksis og se på oss som åpen, ambisiøs og omsorgsfull. Noen opplever kanskje bedriftsverdier som fyndord å pynte seg med. For Grieg Seafood Finnmark er de viktige veivisere som gir oss retning hver dag og inn i framtiden.

Betydningsfulle for mange

Det er en fantastisk jobb å være leder for 220 ansatte i Grieg Seafood Finnmark. Vi produserer over 30.000 tonn laks i året, og slakter laks i Finnmark for over 1,2 milliarder kroner.  Hver eneste dag handler vi hos lokale bedrifter, og i 2016 handlet vi hos 350 forskjellige Finnmarksbedrifter for 198 millioner kroner. Vi vet at vi har betydning for mange mennesker på de stedene vi har aktiviteter. Vi skaper arbeidsplasser, bolyst og sørger for skatteinngang til kommunene og viser engasjement gjennom bidrag til idrettslag, arrangementer og organisasjoner.

Åpenhet og kunnskapsbygging

Laksenæringa lever fortsatt i et landskap av mange myter. Jeg skulle ønske at debatten i større grad var basert på den forskning og kunnskap som guider oss i hverdagen, og som myndighetene bruker når de setter rammene for aktiviteten vår.

Vi tar på største alvor behovet for mer kunnskap blant alle de vi samarbeider med, politikere og forvaltning, opinionsdannere og folk flest. Derfor inviterer vi lokalpolitikere, elveforvaltere og skoleklasser ut på våre anlegg for å se og lære hvordan et havbruksanlegg drives. Her møter de stolte fagarbeidere som har ansvar for fiskehelse, fiskevelferd og en matproduksjon og som med nøyaktighet, kompetanse og erfaring hver dag forvalter store verdier.

Mindre følelser, mer kunnskap

Et annet praktisk eksempel på åpenhet er at vi de siste årene har jobbet systematisk med å kommunisere med befolkningen gjennom egne kanaler og media. Vi kommenterer og svarer på spørsmål, også når vi utsettes for kritikk. Vi har også blitt flinkere til å fortelle de gode historiene fra en matproduksjon vi og resten av fylket bør være stolte av. Vi vet at mange er kritiske til vår virksomhet, og vi bidrar gjerne i debatten, men skulle ønsket oss et mindre følelsesladet og et mer kunnskapsbasert ordskifte. Jeg er opptatt av at samfunnsaktører og politikere bruker enda mer tid på sette seg inn i denne viktige næringen i fylket. Kunnskapsbygging vil vi fortsatt bidra med, for fylkets viktigste verdiskapende næringer fortjener kunnskapsrike omgivelser og samarbeidspartnere. Bare slik kan vi gjensidig utvikle og stille krav til hverandre.

Ambisiøs global og lokal

Jorda er dekket av 70 prosent vann, mens bare tre prosent av maten vi spiser kommer fra havet. En global bærekraftig matproduksjon blir fokus framover. Med ni milliarder mennesker på jorda om vel 30 år, vil knappe landarealer og mangel på ferskvann, tvinge fram mer matproduksjon fra havet.

Som all matproduksjon, setter også havbruksnæringa fotavtrykk. Vi har fagmyndigheter som kontrollerer, godkjenner og vedtar rammebetingelsene våre innafor et sett av lover og forskrifter. Vi er underlagt strenge overvåkingsregimer både på lus, miljø og utstyr.

Det betyr likevel ikke at vi kjenner til alle mulige konsekvenser av å produsere laks langs kysten. Vi tar dette svært alvorlig, og er derfor delaktig i lokal kunnskapsbygging og har for eksempel engasjert oss sammen Alta Laksefiskeri Interessentskap om prosjekter i Altaelva.

Bedre enn i går

Sammen med andre oppdrettsselskaper i Alta, Alta kommune, forskning og innovasjonsmiljøene i kommunen har vi etablert Kompetanseklynge Laks for å innhente enda mer kunnskap om næringas påvirkning i Altafjorden og Altaelva.

At 40 av våre 220 ansatte i disse dager starter på nok et utdanningsløp for å ta fagbrev, er også et bevis på at vi er en kompetansebedrift med kunnskap i fokus.

At vi i 2017 ser lave luseverdier, at andel oppdrettslaks i Altaelva har gått fra 3% til 0,15% i løpet av 5 år, er ikke bare tilfeldigheter. Det henger sammen med alle små og store tiltak som næringa setter ut i livet - for hver dag å gjøre det bedre enn i går.

Omsorgsfullt evighetsperspektiv

Vi opererer og tenker på samme måte som den tradisjonelle fiskerinæringa rundt forvaltning og ønsket om å høste i et evighetsperspektiv. Vi har levd av fiske som eksportnæring langs kysten i 1000 år. Havbruksnæringa er ung, knappe 40 år gammel. Akkurat som man høster av en fiskebestand eller sår korn hver høst, er det i vår egeninteresse å ta vare på miljøet på og rundt våre lokaliteter slik at vi og kan høste gjennom flere år.

Mine kolleger som hver dag jobber for å fylle våre verdier open, ambitious og caring med meningsfylt innhold, gjør en formidabel jobb. For uinnvidde er det kanskje overveldende å forstå at det i en laksemerd svømmer 100.000 laks til en verdi av 25 millioner kroner. Tida er inne for å skape større aksept og forståelse for at vi driver  matproduksjon med svært kompetente mennesker.

Når vi sammen tar fatt på de neste 25 årene, lover vi å gjøre vårt for å leve opp til våre verdier; en åpen, ambisiøs og omsorgsfull matprodusent i Finnmark.