Ola Oldernes, leder av Prisrådet.

Snart skal priser for grunnrente fastsettes

Fra 1. juli 2024 kan Prisrådet sette skatteavregningspriser i forbindelse med grunnrenteskatten. I dag lanseres prisoppgaveskjema som setter fart på innhentingen av informasjon for å kunne sette priser.

Publisert

Finansdepartementet oppnevnte i desember 2023 et prisråd for havbruk. Rådet har fått i oppgave å fastsette skatteavregningspriser til bruk i fastsettingen av grunnrenteskatten.

Sekretariatet er lagt til Fiskeridirektoratet, og har som hovedoppgave å innhente relevant informasjon og data om markedet for laks, ørret og regnbueørret, herunder ta imot opplysninger fra de rapporteringspliktige, behandle informasjonen.Deretter presentere den på en hensiktsmessig måte til Prisrådet. 

– Sekretariatet vil også bli det naturlige kontaktpunkt for selskapene som ønsker å kontakte Prisrådet, sier Ola Oldernes leder for Prisrådet. 

Vi inviterer til dialog

– For å kunne utvikle brukervennlige skjema er kunnskapsdeling og tilbakemeldinger fra oppdrettsnæringen viktig for oss, understreker Oldernes.

Det første prisoppgaveskjemaet ble lansert i april 2024.

– Prisoppgaveskjemaet som ble lansert i april er kun for registrering av salg som er inngått ved eller like før fisken forlater lokaliteten på vei til slakt, så kalte merdkanttransaksjoner, sier Oldernes.

 Det vil si salg som skjer før kostnader til for eksempel transport og slakteri er påløpt. 

– Det andre prisoppgaveskjema vi nå lanserer gjelder for første salg etter merdkant, uavhengig av om salget har skjedd internt eller eksternt, sier Oldernes.

Rapporteringspliktige skal også opplyse om utgifter til slakteri og transport.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 31. mai 2023 å innføre grunnrenteskatt for havbruk, med effektiv skattesats på 25 pst. og virkning fra inntektsåret 2023.