SalMar harvested 32,400 gutted weight tonnes of salmon in Norway and Iceland in Q2. Photo: Ole Andreas Drønen / Kyst.no.

Fem millioner tonn
-
En femdobling av dagens produksjon

Det er regjeringens mål om hvor mye havbruksnæringen skal produsere i 2050

Eller er det egentlig det?

Fem millioner tonn innen 2050:
- Vekstmålet som ikke finnes?

I mange sammenhenger blir det referert til at regjeringen har et mål om at Norge vil produsere til sammen fem millioner tonn laks og ørret, en femdobling av dagens produksjon, innen 2050.

Publisert Sist oppdatert

Både av foredragsholdere på ulike konferanser og i rapporter dukker tallet om fem millioner tonn hyppig opp som en uttalt ambisjon fra myndighetene.

I forbindelse med fremleggelsen av strategien «Et hav av muligheter», der regjeringen skulle se utviklingen i havbruksnæringen i et 10-15 årsperspektiv, sendte NTB ut en nyhetsmelding som ble trykket i svært mange nettaviser i Norge. For eksempel her.

Regjeringen sin havbruksstrategi «Et hav av muligheter». Klikk på bildet for å laste den ned.

I saken skriver NTB at «Produksjonsmålet om en femdobling av laks og ørret innen 2050 kommer fram i strategien «Et hav av muligheter».

Utsagnet i denne saken fra NTB refereres altså ofte til, og senest i Menon Economics ringvirkningsrapport som ble fremlagt på GATH-konferansen tirsdag skriver de «Vi ser ikke ut til å være i rute for å nå politiske mål om vekst», som i det videre beskrives som fem millioner tonn i 2050.»

Det er bare et problem med dette.

I strategien «Et hav av muligheter» står det ikke nevnt med et ord at regjeringen har et mål om produksjon av fem millioner tonn. Ei heller en femdobling.

Det står heller ikke noe i pressemeldingen regjeringen sendte ut.

Tallet fem millioner i 2050 dukket først opp i en rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) 2012 og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), ført i pennen av SINTEF: «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»

Her skriver man om muligheter og hvor man kan ende ved ulike vekstregimer. På rapportens side 42 står det «Innen global akvakultur har veksten de senere årene vært i gjennomsnitt 4 % pr år, og FAO viser til at det reelle behovet framover vil være ca 5,6 % pr år. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det kan være mulig å oppnå en produksjon av laks og ørret på 5 millioner tonn i Norge i 2050 – gitt forutsetningene over.»

Og forutsetningene er ting som «Løsning av de miljømessige utfordringene pekt på i Regjeringens bærekraftstrategi. • Den politiske viljen må være til stede. • Endringer i reguleringsregime slik at næringsutøvere opplever forutsigbarhet for sine investeringer og at regelverket ikke begrenser mulighetene for å utvikle konkurransedyktige bedrifter. • Fortsatt økende etterspørsel etter laks i markedene • Nye og viktige innovasjoner innen fôr, fiskehelse, avl og teknologi»

Altså sier ikke rapporten noe om hva som skal være målet, kun hva som er mulig med gitte forutsetninger og årlig vekst på en gitt prosent. I rapporten finnes det også tall for hva man vil kunne produsere i 2050 om veksten i stedet er på 3, 5 eller 7 %.

Ikke oppgitt som et mål

Kyst.no har kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet angående det ambisiøse målet om en femdobling av produksjonen.

Nærings- og fiskeridepartementet kan bekrefte at det ikke er oppgitt et produksjonsmål for laks og ørret på 5 millioner tonn i regjeringens strategi «Et hav av muligheter».

Tallet dukket igjen opp i sommer i et spørsmål i Stortingets spørretime fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Saken omhandlet primært stamfisktillatelser, men Bjørnstad skriver følgende: «Regjeringens ambisjoner om 5 mill. tonn slaktet fisk i 2050 vil innebære nærmere 2 mrd. rognkorn.»

Skjæran går i sitt tilsvar ikke i rette med Bjørnstad på tallet.

Så hva med NTB-meldingen som hevdet at dette var et mål fra regjeringen?

Vi spør tidligere fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen om han har uttalt dette som et mål

Han var sittende fiskeriminister da havbruksstrategien ble lansert og NTB-meldingen sendt ut

- Det stemmer at jeg har uttalt dette, forteller han til Kyst.no

- Et særdeles ambisiøst politisk mål!

Ingebrigtsen sier han ikke har noen svar på hvorfor målet ikke spesifikt står nedskrevet i havbruksstrategien

Vi vender igjen snuten mot regjeringen

Er fem millioner tonn et mål fra regjeringens side?

Statssekretær for Fiskeri- og hav­ministeren,
Kristina Hansen (Ap), sier følgende:

- Regjeringen har ikke satt et spesifikt tall eller vekstmål for hvor mye laks og ørret som skal produseres innen 2050.

- Hva som var den forrige regjeringens standpunkt for hvor mye laks og ørretproduksjon vi skulle ha innen 2050, er det naturlig at du spør representanter for den forrige regjeringen om.

Hun legger blant annet til at
«regjeringen vil legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter».

Men et konkret vekstmål for 2050 eksisterer altså ikke fra regjeringens side.