Foto: Sett Sjøbein illustrasjonsbilde.
Foto: Sett Sjøbein illustrasjonsbilde.

Sett sjøbein med ny satsing

Sett Sjøbeins fokus er rettet mot arrangementer og formidling rettet mot videregående og høyere utdanning. Sammen med Ungt Entreprenørskap og aktører i sjømatnæringen skal vi i løpet av 2016 legge til rette for økt kunnskap og interesse blant elever, studenter, deres foreldre, rådgivere og lærere for de utfordringer og muligheter vi har i denne fantastiske næringen vår, melder organet.

Publisert

Sett Sjøbein opplyser at de prioriterer og innretter arbeidet i henhold til føringer i et tilsagnsbrev de mottar fra NFD hvert år, og for 2016 har  fått nye og spennende føringer.

- De nye føringene medfører at vi i 2016 prioriterer marine konkurranser rettet mot videregående elever/lærlinger.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap skal Sett Sjøbein bidra til at det avholdes marine konkurranser rettet mot elever og lærlinger på videregående skole (alle fagretninger). Det skal avholdes mange fylkeskonkurranser og en nasjonal finale.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE ble etablert 21. oktober 1997 og har lang erfaring med å inspirere unge fra grunnskole til høyere utdanning til å tenke nytt og til å skape nye verdier.

Sett Sjøbein skal blant annet ordne med juryer, mentorer, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk til fylkeskonkurransene og den nasjonale finalen. Fylkeskonkurransene blir arrangert på mange steder (i alle fylker) i perioden september til desember 2016. Vi har som mål at 3500 elever/lærlinger deltar i konkurransen. Samarbeidet med UE er en fantastisk mulighet til å få sjømatnæringen på timeplanen hos elevene/lærlingene i videregående skole nasjonalt. Vi ser også frem til et godt samarbeid med sjømatnæringen, og er meget fornøyd over å ha funnet en arena for den nasjonale finalen: NSL og «Sjømatdagene 2017».

Marin student bootcamp

Sett Sjøbein skal arrangere en marin student bootcamp for studenter som tar høyere utdanning (høyskole/universitet). Bootcampen er et oppdrag fra NFD der vi inviterer studenter fra ulike studieretninger til å delta på et intensivt og lærerikt møte med næringen for derpå å gi de en utfordring som de skal løse. Det handler om å se nye løsninger fra nye vinkler. Vi deler studentene inn i lag bestående av ulik kompetanse for å løse oppgaven, for eksempel et lag med studenter innenfor teknologi, biologi, markedsføring, og juridiske studier. Vinnerlaget skal presentere sin forretningside for et større næringsarrangement.

Vi har har gode erfaringer fra tilsvarende gjennomføring av bootcamper i 2015 som vi mener har gitt forventet effekt, -å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen.

Studentene la mye arbeid og kreativitet i prosjektene, og av resultatene fra evalueringen kommer det fram at alle studentene gjerne ville deltatt igjen på lignende arrangement og vil anbefale det til andre. Studentene syntes de lærte mye, bidro og kunne bruke utdannelsene sine fra ulike studieretninger til å jobbe sammen.

Tilbakemeldingen fra bedrifter og organisasjoner i tilknytning til sjømatnæringen er at de gjennom bootcampene fikk et fantastisk «utstillingsvindu» for sjømatnæringen og at de er begeistret for studentenes evne til å sette seg raskt inn i sjømatnæringens utfordringer/muligheter og komme med nyskapende løsningsforslag.

Sett Sjøbein ser frem til å samarbeide med aktører fra ulike deler av sjømatnæringen om en marin student bootcamp i løpet av høsten. Tid og sted for arrangementet holdes foreløpig hemmelig.

Deltakelse på utdannings/yrkesmesser

Sett Sjøbein legger til rette for representasjon av sjømatnæringen på utdannings/yrkesmesser. Her har vi messevegger, fiskerefleks og en liten brosjyre som kan benyttes. Hovedsakelig er det fiskerifaglige opplæringskontor som benytter seg av dette.

I januar og februar deltok Sett Sjøbein med felles stand under utdanningsmessen Ta Utdanning i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø. Sett Sjøbein samlet aktører fra næringen til å stå samlet på en felles stand for å synliggjøre utdannings- og yrkesmuligheter i tilknytning til sjømatnæringen. Deltakelsen har bidratt til å spre kunnskap om sjømatnæringen. Søkertallene til marint relevante fag på høyere utdanning er også for 2016/2017 rekordhøye og viser at det er viktig å være til stede på utdanningsmessene.

Mindre materiell- mer formidling via sosiale medier

Sett Sjøbein benytter www.settsjobein.no for å spre kunnskap om yrkes og utdanningsmuligheter i tilknytning til sjømatnæringen. Nettsiden er utformet som en kunnskapsplattform som erstatter mye av det trykte materiellet som Sett Sjøbein distribuerte før. Nettsiden viser frem relevante yrkesfag i videregående skole og på fagskoler, og et bredt utvalg av relevante studieretninger på universitet og høyskoler som kan lede til et yrke i sjømatnæringen. Portrettintervju med personer som innehar spennende yrker i næringen.

Sett Sjøbeins facebook-profil benyttes aktivt for å informere og spre nyheter, og vi har en egen kanal på Youtube der vi legger ut rekrutteringsfilmer. Twitter og Instagram benyttes også, men i mindre grad.

Sett Sjøbeins fokus er rettet mot arrangementer og formidling rettet mot videregående og høyere utdanning. Sammen med Ungt Entreprenørskap og aktører i sjømatnæringen skal vi i løpet av 2016 legge til rette for økt kunnskap og interesse blant elever, studenter, deres foreldre, rådgivere og lærere for de utfordringer og muligheter vi har i denne fantastiske næringen vår.

Om Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er sjømatnæringens fellesverktøy for rekruttering og kompetanseheving, og ble initiert som et prosjekt av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) i 2008. Sett Sjøbein ble innledningsvis igangsatt og finansiert for en tre-årsperiode. I dag finansieres Sett Sjøbein av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sammen med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) gjennom årlige bevilgninger. Midlene forvaltes innenfor de rammene som er gitt av departementet gjennom tilsagnsbrev som mottas årlig. FHF administrerer Sett Sjøbein som styres av en styringsgruppe og en referansegruppe. Sett Sjøbein har to fulltidsansatte og har kontorlokaler i Ålesund og Trondheim.