Oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto: SINTEF.
Oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto: SINTEF.

Nå har laksepengene nådd kommunene – Frøya får mest

Fra Havbruksfondet skal totalt 60,4 millioner norske kroner fordeles på 164 kommuner og elleve fylkeskommuner. Frøya kommune får mest, en andel som tilsvarer 4,43 prosent av den totale summen tildelt norske kommuner. Av fylkeskommunene troner Nordland pengetoppen.

Publisert

I 2015 besluttet Stortinget at Havbruksfondet skulle opprettes. Fra 2016 skulle 80 % av inntektene fra den framtidige veksten i oppdrettsnæringen fordeles gjennom fondet, til den kommunale sektoren, det vil si kommuner og fylkeskommuner. Første utbetaling kommer nå i desember.

Frøya får mest

På listen utlevert fra direktoratet står Frøya kommune som soleklar vinner med en utbetaling på 2.34 millioner. De er også den eneste kommunen som mottar over to millioner. Summen deres tilsvarer 4.43 prosent av de 52.85 millionene som blir tildelt kommunene, og 3,87 prosent av den totale utbetalingen på 60,4 millioner.

Den største andelen av tildelingen kommer fra vederlag fra selskap som i 2016 har betalt for 5 % vekst. Frøya er eneste kommune som mottar over én million fra dette punktet.

Videre er det åtte kommuner som tildeles over én million kroner. Disse er Smøla, Hitra, Vikna, Nærøy, Harstad, Karlsøy, Skjervøy og Alta kommune.

På listen over fylkeskommunene, er det Nordland som får mest, tilsvarende en sum på 1,55 millioner norske kroner. Troms og Hordaland mottar også over én million i utbetaling.

Hvem får utbetaling? 

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil få en respektiv andel av inntektene som årlig deles ut. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene, fra et tredelt utgangspunkt:

  1. Vederlag fra selskaper som i 2016 har betalt for 5 % vekst
  2. Vederlag fra selskap som har betalt for 3 år med VTB (Variabelt Tillatt Biomasse)
  3. Andelen på 12,5 % av kommunenes del av Havbruksfondet, øremerket kommuner som de to siste kalenderår har klarert ny lokalitetsbiomasse

Det skal altså holdes av 12,5 % av kommunenes andel, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Havbruksfondet fordeles ved at kommunene får 87,5 prosent, og fylkeskommunene 12,5 prosent. Dette gir en total andel på 52,82 millioner som skal fordeles på kommuner i Norge, og 7,55 millioner til fylkeskommunene.

Se hele listen over kommuner og fylkeskommuner her: Tildeling kommuner og fylkeskommuner høsten 2017