Om MTB på lokalitetsnivå skal fjernes som reguleringsverktøy, er etter Havforskningsinstituttet sitt syn avhengig av hva som kommer istedenfor.

Ønsker lusekvoter og krav til dyrevelferd

Havforskningsinstituttet mener det kan redusere mengden lakselus på villaks og sjøørret, samtidig som oppdrettsfisken får et bedre liv.

Publisert

Dette kommer fram i høringssvaret som Havforskningsinstituttet har levert til Nærings- og fiskeridepartementet til Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping (NOU 2023:23).

- Dagens utfordringer med lakselus og dyrevelferd må løses for å få en bærekraftig utvikling av akvakultur, sier forskningssjef Terje Svåsand.

Det gjøres mye forskning på disse to områdene, og kunnskapsnivået er stadig økende.

- Vi har nå fått så gode modeller for å beregne utslipp av lakselus og hvordan de sprer seg, at det er mulig å beregne kvoter for utslipp av lus for hvert produksjonsområde, sier han.

Når det gjelder fordeling av en slik kvote på selskaps- og lokalitetsnivå, er det noe som må utredes nærmere før et slikt system eventuelt kan bli tatt i bruk.

For mye fisk dør

Lars Helge Stien på oppdrettsanlegg i Austevoll.

Også når det gjelder dyrevelferd er det klart at det må komme strengere krav.

- Det dør altfor mye oppdrettsfisk underveis i produksjonen nå, sier Lars Helge Stien som er leder for forskningsgruppen Dyrevelferd.

Sammen med flere samarbeidspartnere har HI tidligere foreslått en protokoll for velferdsovervåking av laks i merder. Her er det også beskrevet en velferdsindikator for dødelighet.

- Vi foreslår at prinsippene bak denne indikatoren utredes videre med tanke på å utvikle en standard for hele næringen, sier han.

Må forbedre overvåkingen om MTB skrotes på lokalitetsnivå

I dagens forvaltning av oppdrettsnæringen er maksimal tillatt biomasse (MTB) et sentralt begrep. Denne beskriver hvor mye fisk selskapet kan ha i hvert produksjonsområde på kysten, men også hvor mye fisk det kan være på en lokalitet til enhver tid. I NOU-en er det foreslått å fjerne denne begrensningen på lokalitetsnivå og kun beholde en slik avgrensning på selskapsnivå.

Om MTB på lokalitetsnivå skal fjernes som reguleringsverktøy, er etter Havforskningsinstituttet sitt syn avhengig av hva som kommer istedenfor.

- Da trengs det tydelige krav til kartlegging, modellering og målinger før etablering eller utvidelse av lokaliteter, samt større krav til overvåkning og rapportering av miljøeffekter, dyrehelse og dyrevelferd under drift, sier Svåsand.

Hva med torsk og andre oppdrettsarter?

I arbeidet sitt med NOU-en er det oppdrett av laks som er vektlagt, samtidig som det også foregår oppdrett av andre arter.

- Det er flere andre arter som er aktuelle for oppdrett nå, for eksempel torsk. Dette bør bli tatt med i det videre arbeidet slik at et nytt regelverk også passer på oppdrett av andre arter enn laks, sier Svåsand.

Les hele høringsuttalelsen:

Høringssvar fra Havforskningsinstituttet (pdf).