Forskere fra Havforskingsinstituttet slår lakselusalarm for villfisken.

HI: - Svært mye lakselus på villaks og sjøørret

Havforskningsinstituttet mener det er så mye lakselus på villfisk på Vestlandet og Midt-Norge at det trolig får negative effekter på overlevelsen i mange områder.

Dette kommer fram i årets første rapport fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk publisert på HI sin hjemmeside.

- I starten av overvåkingen så det ut til at det kunne bli mindre lus i år, men utover i feltarbeidet økte antall lakselus på den trålfangete laksen, sier Ørjan Karlsen som er leder for lakselusovervåkingen ved HI.

Mener det har gitt mer lus

- Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk. Det store antallet oppdrettslaks betyr at også antallet på verter har økt, dermed har også antall lus økt. Lakselus som stammer fra lus på oppdrettsfisk fraktes rundt med strømmen til de når stadiet der de smitter fisk. De finnes både i fjordene og langs kysten, skriver HI.

Lakselusene spiser på fiskeskinnet. Dersom fisken er veldig liten slik som smolt eller har veldig mange lus, kan den etter hvert få store sår. Disse gjør den igjen mer utsatt for sykdom i tillegg til generell svekkelse, og i verste fall dør den. Derfor overvåker forskerne lakselus på vill laksefisk.

- Ser ingen bedring

HI skriver at villaks er spesielt utsatt for lakselus om våren/tidlig sommer når de laksesmolt skal svømme fra elvene der de har tilbragt de første årene av livet og ut i oppvekstområdene i havet.

- For å komme fram til oppvekstområdene må de svømme gjennom områdene med lakseoppdrett, sier Karlsen.

På dette tidspunktet er fisken fremdeles liten, gjerne rundt 20 gram, og tåler derfor ikke å få veldig mange lus på seg, mener HI.

Dersom det er lite lus i fjordene og langs kysten i perioden når laksesmolten utvandrer, kan den komme seg ut i havet med lite lus.

- Det er dessverre mange år siden dette skjedde sist. På tross av at en rekke tiltak er iverksatt fra næring og myndigheter, ser vi foreløpig ingen tydelig forbedring. Lusesmitten på laksen variere naturlig nok i de fjorden vi har undersøkt. Resultatene fra i år er trolig enda et hakk verre enn de siste årene, trolig har svært få laksesmolt kommet seg gjennom lusebeltet usmittet, sier Karlsen.

Mener den er mer utsatt for lus

- Også sjøørret er utsatt for lakselus. I motsetning til laks, oppholder sjøørret seg i fjord- og kystområdene hele sommeren. Det gjør den enda mer utsatt for lakselus enn villaksen som «bare» svømmer gjennom lusebeltet.

- Mengden lus som vi ser nå betyr dessverre at dette sannsynligvis kommer til å gå hardt utover sjøørreten. Dette ser ut til å gjelde de aller fleste av de undersøkte områdene på Vestlandet og Midt-Norge, sier Karlsen.

Har trålt i Nordfjord for første gang på flere år

Feltundersøkelsene som gjøres i forbindelse med overvåkingen av lakselus gjennomføres hvert år med de samme metodene. De fleste områdene som undersøkes er også faste, men nytt i år er at det er gjort trålundersøkelser i Nordfjord for første gang på flere år. Samlet er det fanget over 1000 utvandrende postsmolt av laks i Nordfjord og Sognefjorden. Foreløpige analyser indikerer at det var relativt mye lus i begge disse fjordene.

Om overvåkingen

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er oppdragsgivere for HI sitt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (NALO). Overvåkingen gjennomfører i samarbeid med NINA og NORCE.