Forsøk utført av Havforskningsinstituttet har gitt ny kunnskap om hvordan lakseluslarvene fordeler seg i vannmassen når det kommer til temperatur. Bildet viser en lakseluslarve på kopepodittstadiet. Foto: Christiane Eichner, SLRC, Universitetet i Bergen.
Forsøk utført av Havforskningsinstituttet har gitt ny kunnskap om hvordan lakseluslarvene fordeler seg i vannmassen når det kommer til temperatur. Bildet viser en lakseluslarve på kopepodittstadiet. Foto: Christiane Eichner, SLRC, Universitetet i Bergen.

Overraskende funn rundt luselarver og temperatur

I et forsøk utført ved Havforskningsinstituttet fant man ut at lakselus i larvestadiet nauplius ikke oppfører seg i forhold til temperatur som man før hadde trodd. Dette kan få betydning for både forebygging og modellering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hvordan miljøet bestemmer hvilken dybde lakseluslarvene (nauplier og kopepoditter) svømmer til er viktig å vite for best mulig å kunne forutsi hvordan larvene sprer seg, og for å hindre kontakt mellom larver og oppdrettsfisk gjennom best mulig forebyggende tiltak.

I en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett beskrives forsøk som gir ny innsikt og potensielt bedre presisjon i modeller som beregner fordelingen av lakseluslarver i ulike vanndyp under ulike fysiske lokalitetsforhold.

Artikkelen er skrevet av Daniel Wright, Thomas Crosbie, Sussie Dalvin, Frode Oppedal, fra Havforskningsinstituttet, samt Tim Dempster fra Universitetet i Melbourne.

Luselarvenes oppholdsdyp er viktig i forebygging og modellering

For å lykkes med forebyggende strategier som bygger på å redusere kontakten mellom luselarver og oppdrettslaks er det av stor betydning å vite hvor lakseluslarvene befinner seg i vanndypet.

Forskerne skriver at både snorkelmerder og skjørt er designet utfra antakelsen om at lakselusens larver vanligvis finnes i de øverste 3-10 m av  vannsøylen. Det samme gjelder når man skal velge dybde for lys, fôring eller nedsenkning av merder for å tvinge eller lokke laksen unna larvene.

I de biofysiske spredningsmodellene, som eksempelvis grunnlaget for det ukentlige lakseluskartet Havforskningsinstituttet utgir bygger på, påpeker forskerne at modellens nøyaktighet er begrenset av kunnskapen om hvordan både nauplier (spredning) og kopepoditter (spredning og infestasjon) endrer dybde som følge av miljøforhold.

Nauplier velger det kaldeste vannet

I forsøkene beskrevet i artikkelen så forskerne til sin overraskelse at naupliene hadde en klar preferanse for kaldere temperatur.

- Således vil vi forvente at i naturlige temperaturgradienter oppholder naupliene seg under det varme overflatevannet om sommeren og svømmer nærmere overflaten om vinteren, skriver de.

Dette er ikke i samsvar med tidligere resultater.

- Disse var basert på noen få feltstudier i oppdrettsrike områder, og indikerte at naupliene hadde en preferanse for det varmeste vannet, forklarer de.

Kopepoditter velger ikke dybde på grunn av temperatur

Selv om forsøkene viser at temperatur er viktig for de yngste lakseluslarvene, viser de derimot at dette ikke gjelder for for kopepodittene, som kan infestere laksen.

- Kopepodittene velger tydeligvis sitt svømmedyp basert på andre miljøfaktor enn temperatur.