Det er seks arter av leppefisk i norske farvann. En av de mest tallrike er grønngylt. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Har samlet kunnskap om rensefisk

I en fersk rapport går nordiske forskere gjennom tilgjengelig kunnskap om fiske og bruk av rensefisk.

Publisert Sist oppdatert

Forskere og forvaltere fra Norge, Sverige og Danmark har gått sammen for å se på både utfordringer og muligheter med rensefisk.

- Målet var å lage et felles, nordisk kunnskapsgrunnlag for fiske, bruk og transport av rensefisk, sier HI-forsker Stein Mortensen i en pressemelding.

Mortensen har ledet prosjektet, som er finansiert av Nordisk ministerråd. Temaene spenner fra biologi og utfordringer knyttet til miljøeffekter av fisket, til bruk av rensefisk i oppdrett.

God overvåking for et bærekraftig fiske

I Norge er fisket etter leppefisk størst langs Skagerrakkysten og på Vestlandet. De forskjellige leppefiskartene har ulik livshistorie, og noen arter kan være mer sårbare enn andre for overfiske.

- For å sikre et bærekraftig fiske må vi følge med på hvordan de ulike leppefiskbestandene blir påvirket av fisket, sier HI-forsker Anne Berit Skiftesvik.

Norske forskere har jobbet lenge med å skaffe kunnskap om de ulike leppefiskbestandene.

- Det er fremdeles behov for mer kunnskap om leppefiskens biologi, og variasjoner innen artene, sier Skiftesvik.  

Høy dødelighet av rensefisk i merdene

Villfanget og oppdrettet rensefisk brukes i stor skala i oppdrettsnæringen for å bekjempe lakselus.

En tilsynskampanje fra Mattilsynet har vist at dødeligheten er høy for alle arter rensefisk som brukes i norske matfiskanlegg.

Ifølge Havforskningsinstituttets risikovurdering er rensefiskens dårlige velferd og høye dødelighet en av de største utfordringene i norsk havbruk.

- I den nye rapporten vår presenterer vi en oversikt over studiene som finnes på bruk av rensefisk. Vi diskuterer også funnene opp mot behovet for å løse utfordringene innenfor helse og velferd, sier Stein Mortensen.

Viktig samarbeid

Fisket etter leppefisk i Sverige er basert på eksport av fisk til Norge. I Danmark vurderer myndighetene om de skal åpne for fiske.

- I Norge har forvaltningen tatt i bruk ny kunnskap om leppefiskbestandene raskt, og omsatt den til tiltak, forklarer Mortensen.

Dette prosjektet har etablert et stort nettverk av forskere. Kunnskap fra mange års forsking i Norge kan danne et viktig grunnlag for beslutninger i de nordiske nabolandene.

Referanse

Tallaksen Halvorsen, K., Skiftesvik, A. B., Durif, C. M., Faust, E., Wennhage, H., André, C., ... & Mortensen, S. (2021). Towards a sustainable fishery and use of cleaner fish in salmonid aquaculture. Nordic Council of Ministers, 2021. Lenke: http://dx.doi.org/10.6027/temanord2021-545