- Det er et stykke å gå i næringene til havs for å lykkes med regjeringens vedtatte visjon om null dødsfall eller hardt skadde. Gjennom HMS-undersøkelsen ønsker forskere å avdekke hvor skoen trykker.

Seks av ti havbruks-ansatte er bekymret for at jobben skal gå ut over helsen

De bekymrer seg ikke uten grunn, de 1283 havbruksansatte som har svart på en fersk HMS-undersøkelse. 62 prosent av dem har opplevd nestenulykker på jobb de siste to årene. Likevel er det en annen fare de uroer seg mer for.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Gemeni.no - forskningsnytt fra SINTEF og NTNU.

En ny rapport fra SINTEF gjør nå opp status i havbruksnæringen, syv år etter forrige HMS-undersøkelse.

- Det er tydelig vi har en jobb å gjøre for å heve HMS-standarden i bransjen, sier Claus Jervell, faglig sekretær i Fellesforbundet om HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 som er lagt frem av SINTEF Ocean.

I en pressemelding fra SINTEF skriver de at seks av ti oppgir at de er bekymret for at forhold ved arbeidsmiljøet kan påvirke helsa deres negativt. Like mange har opplevd nestenulykker de siste to åra.

- HMS-undersøkelsen gir næringen et oversiktsbilde av situasjonen. Det er viktig at bedriftene tar funnene i undersøkelsen i bruk for å redusere risikoen og forbedre arbeidsmiljøet.

Gå gjennom sammen med Sjømat Norge

Fellesforbundet kommer til å gå grundig gjennom funnene og ta det inn i HMS-samarbeidet med Sjømat Norge, sier Jervell. Fellesforbundet forutsetter også at regjeringen tar med seg kunnskapen inn i arbeidet med oppfølgingen av Havbruksutvalget.

- Nyttig for oppdrettsselskap, rederier, leverandører og myndigheter

Trine Thorvaldsen er seniorforsker i SINTEF Ocean

Det er et stykke å gå i næringene til havs for å lykkes med regjeringens vedtatte visjon om null dødsfall eller hardt skadde. Gjennom HMS-undersøkelsen ønsker forskere å avdekke hvor skoen trykker.

- Å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall i næringa er i alles interesse, og vi tenker at rapporten er nyttig for oppdrettsselskap, rederier, leverandører og myndigheter, sier Trine Thorvaldsen i SINTEF Ocean, som har ledet arbeidet med HMS-undersøkelsen. Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Utvidet siden forrige undersøkelse

Ansatte fra 160 ulike selskap, i alt 1283 personer, har svart på undersøkelsen. Det gir et solid grunnlag, og er nær en tredobling fra forrige undersøkelse, som ble gjort i 2016.

Næringa har utviklet seg mye siden 2016, og kunnskapen om HMS-arbeidet og HMS-situasjonen må oppdateres. I årets undersøkelse er flere yrkesgrupper inkludert, for eksempel leverandører, settefiskaktører, og ansatte på brønnbåter. 76 % av besvarelsene kom fra ansatte i oppdrettsselskap. For å få frem mer detaljert kunnskap er mange av resultatene vurdert for to hovedgrupper: de som hovedsakelig jobber til sjøs og på land, som kan ha svært ulike arbeidshverdager.

Arbeidsrelatert fravær

Totalt sett ser vi at halvparten av deltakerne i undersøkelsen har vært borte fra jobb på grunn av sykdom eller skade det siste året.

17 % svarte at sykdommen eller skaden som holdt dem borte fra jobb var arbeidsrelatert, og 42 % av disse var borte fra jobb i seks uker eller mer. Årsaker til dette er blant annet muskel – og skjelettlidelser, brudd – klem og kuttskader, psykiske plager og arbeidsmiljørelaterte årsaker.

62 % i undersøkelsen er bekymra for at helsa deres skal bli negativt påvirket av jobben. Belastningsskader og ulykker er det flest uroer seg for (hhv 47 og 33 %), men også psykososiale forhold og organisering av arbeidet blir nevnt (hhv av 21 og 20 %)

Høy trivsel tross arbeidsmiljøutfordringer

Tross at flere opplever risiko og ubehag, oppgir 88% (ni av ti) at de trives på jobb. Gode kolleger/ arbeidsmiljø er den årsaken flest trekker frem til trivsel (90 %), deretter følger interesse for havbruk (66%) og jobbe ute/i naturen (59%). Variert arbeid, god lønn og givende jobb blir også trukket frem av om lag halvparten av de som oppgir å trives på jobb.

- Den høye trivselen kan kanskje forklares av at det er arbeidsforholdene i hverdagen som avgjør om folk trives på generell basis. Men så kommer de store operasjonene, som avlusing. Det er gjerne der arbeidspress og risikable situasjoner blir særlig tydelige, og det kan nok forklare en del av funnene om sikkerhetsklima i undersøkelsen, sier Thorvaldsen.

Samspillet mellom oppdrettsselskap og leverandører er viktig

Store operasjoner som avlusing er gjerne der arbeidspress og risikable situasjoner blir særlig tydelige.

Svar som handler om sikkerhetsklima, viser blant annet at 29 % mener at hensynet til produksjon går foran sikkerheten og 30 % synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler. 22 % hevder at de av og til blir presset til å jobbe på en måte som truer sikkerheten og 16 % opplever gruppepress som går ut over sikkerhetsvurderinger.

Det har også vært et mål å få innsikt i samspillet mellom selvstendige rederier og oppdrettsselskap, forklarer Thorvaldsen. Mange av deltakerne i undersøkelsen er ansatt i bedrifter som er eksterne tjenesteleverandører til oppdrettsselskapene. Undersøkelsen avdekker at hele 66 prosent av disse mener mangelfullt samarbeid med oppdrettsselskapene er en trussel mot sikkerheten og like stor andel mener at oppdrettsselskapenes krav til effektivitet gjør at de noen ganger må bryte sikkerhetsprosedyrene.

- Dette er gjenkjennbare tematikk fra bransjer som bygg og anlegg og petroleumsnæringa, der vi vet at underleverandører ofte jobber under andre rammebetingelser og er mer ulykkesutsatte enn de ansatte i kjernevirksomheten, sier Trond Kongsvik, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, som også har jobbet med HMS-undersøkelsen.

 - Resultatene synliggjør noen områder som aktørene i næringa bør vie særlig oppmerksomhet, og forsøke å finne årsakene til. Hva kan man gjøre for å løse målkonflikter mellom produksjon og sikkerhet? Hva kan bidra til høyere aksept for å stanse arbeidet, og fjerne gruppepresset som noen opplever? Hva kan bedre samspillet mellom oppdrettsselskapene og leverandørene? Det er slike diskusjoner som må til for å gi endring. Så er det ikke slik at dette vil gjelde for alle i næringen. Noen vil kanskje kjenne seg godt igjen i enkelte av funnene rapporten og mindre i andre funn. Vi håper at næringen bruker rapporten aktivt i den interne HMS-arbeidet, sier Thorvaldsen.