Oppdrettslaks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.
Oppdrettslaks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.

Resolusjon om havbruksvekst på Vestlandet

- Kommunene må bli flinkere til å prioritere havbruk. Vi ønsker vekst og trenger flere lokaliteter, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). Han var en av forslagsstillerne på Hordaland Høyres nye sjømat- resolusjon.

Publisert

Under Hordaland Høyre sitt årsmøte, vedtok partiet sjømat-resolusjon kalt “En bærekraftig sjømatnasjon for fremtiden”. Hovedpunktene i denne er at partiet vil:

  • Endre praksisen med dispensasjoner for arealbruk, slik at kommunene kan gi havbruksnæringen større fleksibilitet.
  • At kommunene skal kunne anke i dispensasjonssaker, slik de kan i ordinære plansaker.
  • At fordelingen av konsesjonsvederlaget endres til at 90 prosent tilfaller kommunene og 10 prosent fylkeskommunen.
  • At regjeringen skal sette i gang tiltak for å redusere mikroplast og plast fra artikler der dette lar seg gjøre, gjerne forankret i et internasjonalt samarbeid.
  • At regjeringen i samarbeid med kommunene skal sette et økt fokus på forskning, opprydning og kunnskapsformidling knyttet til miljøgifter og plast i havet.
  • Vise støtte til regjeringen sitt arbeid med å endre plan- og bygningsloven, og arbeidet med å få på plass en forvaltningsdomstol/klagebehandlingsordning i tvistesaker mellom staten og kommunene.

Partiet understreker også at dersom kommunene ikke kan dispensere for å gjøre nødvendige tilpasninger er alternativene å regulere hele havarealet til havbruksformål, eller å tape betydelige arbeidsplasser.

- Ingen av de to er ønskelig, derfor må regelverket mykes opp, konkluderes det.

Viktig med vekst 

Erik Skutle og Ove Trellevik var forslagsstillerne av resolusjonen og Trellevik påpeker overfor kyst.no, at Hordaland sliter med konsekvensene av lav oljepris.

- Derfor er vekst i havbruk viktig. Det er mange gode lokaliteter som har bærekraft til det, sier Trellevik.

Stortingsrepresentanten viser så til at kommunene vedtar kommuneplanen ene og alene.

Ove Trellevik. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Ove Trellevik. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Da bør også kommunene vedta endringene til sin egen plan på et mere selvstendig og fritt grunnlag. Regelverket kommunen må forholde seg til må likevel følges. I alt for mange saker ser vi at Fylkesmannen overprøver kommunen i slike dispensasjonssaker. Det er ikke alltid det handler om vekst i næringen, flere søknader blir også stoppet selv om en bare vil erstatte gammelt stålanlegg med nytt moderne plast anlegg, forklarer han.

Hva er grunnlaget for at dere vil at fordelingen av konsesjonsvederlaget endres til at 90 prosent tilfaller kommunene og bare 10 prosent fylkeskommunen?

- Kommunene må bli flinkere til å prioritere havbruk. Vi ønsker vekst og trenger flere lokaliteter. Ved å øke kommunene sin andel av konsesjonsavgiften håper vi flere kommuner prioriterer næringen. 10 % bør fylkeskommunene få for bidra til gode planer for næringen, mener han.

Vil la kommunene bestemme

Trellevik viser så til at Regjeringen arbeider med endring av Plan & Bygningsloven, slik at en lokalt lettere skal kunne rangere verdiskaping som et selvstendig kriterium i arealplaner og lignende.

- Det betyr at det er opp til kommune å vektlegge dette som kriterium sett opp mot andre lover, som for eksempel naturmangfoldsloven og lignende. Dersom vårt lokaldemokrati og næringsliv hemmes unødig grunnet rigide regler må vi se på dette. All menneskelig aktivitet har fotavtrykk i naturen. Det må vi akseptere, men jeg er svært opptatt av at det er politikerne i kommunestyret som må foreta avveiningene politisk, og ikke Staten, poengterer han.

Det arbeides således også med å få på plass en forvaltningsdomstol/klageordning i saker der det er konflikt mellom stat/Fylkesmann og kommunene.

- Da blir det opp til politikerne på Stortinget å vedta lovene slik at kommunal forvaltning og rettspraksis går i den retning vi vil at samfunnet skal utvikle seg.