Hydrogenperoksid skader neppe fjordreker

I årets risikorapport fra Havforskningsinstituttet diskuteres det effekten av lusemidler på villfauna. Hydrogenperoksid som har fått gjentatte oppslag i media som ansvarlig for dårlig rekefiske, frikjennes langt på vei.

Publisert

Havforskerne beskriver i rapporten at etter et utslipp blir behandlingsløsningen ført bort med strømmen, og det skjer en gradvis fortynning når denne blander seg med det vanlige sjøvannet.

- Etter hvert vil fortynningen være så stor at konsentrasjonen av stoffet er lavere enn det som gir effekt.

De skriver at siden vertikal transport av vann til dypere vannlag i fjorden er sjeldne, er det mest sannsynlig at utslippet vil holde seg i øvre vannlag.

- Dermed er det planktoniske organismer som hoppekreps og frittsvømmende larvestadier av ulike krepsdyr som kan bli mest eksponert for avlusningsmidlene etter et utslipp.

- Muligheten for at arter som oppholder seg på dypere vann skal bli eksponert for lusemidler, er mindre, skrive de.

De skriver videre at korttidseksponering (1 time) for hydrogenperoksid har liten effekt på de fleste testorganismene og konsekvensen av et utslipp vurderes derfor som lav.

- Imidlertid var effekten på pungreke og villfangede copepoder tydelig også ved kort eksponeringstid, noe som indikerer høyere risiko.

Les også: