Lokaliteten i Masfjorden er en samdrift fra selskapene Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Masfjorden kommune

Ved sjølokaliteten Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke er det blitt påvist ILA. Fire oppdrettsselskap har laks på lokaliteten, melder mattilsynet.

Publisert

Det er påvist ILA ved sjølokaliteten Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Diagnose

Den 30. november 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Laberget som oppfølging etter ILA-tilfellet ved Leirvika.

Veterinærinstituttet analyserte prøvene og stilte en ILA-diagnose basert på histopatologiske forandringer forenlig med ILA, påvist ILA-virus ved immunhistokjemisk undersøkelse (IHK) og påvist ILA-virus ved real time RT-PCR, av deletert, virulent variant.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. desember 2022 på bakgrunn av dette prøveresultatet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er nå tømt for fisk.

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Det vil om kort tid bli opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA