John Bjarne Falch. Foto: Mattilsynet

Frykter flere mekaniske skader – oppfordrer til større inkludering av fiskehelsepersonell

- Når kapasiteten på ikke medikamentelle metoder (IMM) skal økes betraktelig fremover, spesielt innen mekanisk avlusing, vil risikoen for skader på fisken også øke, sier avdelingssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avdelingssjefen mener at det ikke er tvil om at dyrevelferden blir utfordret, etterhvert som flere mekaniske enheter tas i bruk.

- Jeg kan ikke uttale meg om den ene metoden er bedre eller verre enn den andre, da vi ikke har nok erfaring rundt de ulike metodene. For å oppnå god fiskevelferd er det nødvendig å kjenne de velferdsmessige konsekvensene av metoden eller utstyret. Man må også vite hvordan slik teknologi skal brukes for å ivareta velferden til fisken. Metoder og utstyr skal derfor testes ut og dokumenteres før det tas i bruk. Utviklingen skal skje i tråd med dyrevelferdslovens krav. Det betyr at all uttesting og bruk av metoder og utstyr som man ikke kjenner konsekvensene av, er forbudt med mindre man har fått tillatelse fra Mattilsynet, sier Falch.

Han påpeker også at det før man iverksetter mekanisk avlusing må ha god kontroll med fiskens konstitusjon, da noe fisk kan synes å tåle betydelig mer behandling enn annen.

- Jeg vi derfor oppfordre til å inkludere fiskehelsetjenesten i størst mulig grad slik at deres kompetanse inkluderes når det skal bygges en felles erfaringskompetanse for å redusere risiko, sier Falch.

Han forteller at han kjenner flere eksempler på at fiskehelsetjenesten ikke blir godt nok inkludert når det avluses uten bruk av medikamenter.

Ulike skader

Når det gjelder rapporterte uønskede hendelser i sammenheng med mekanisk avlusing samt årsakene til disse, finnes det i dag ingen samlet oversikt på tema.

- Mattilsynet har ikke rapporter som genererer denne type oversikter. Oppdretterne og fiskehelsetjenesten plikter å varsle myndighetene ved uventet dødelighet og andre hendelser i henhold til krav i regelverket. Hver enkelt hendelse blir vurdert og fulgt opp av Mattilsynet.

Hvilke skader ser dere ved mekaniske avlusing?

- Skader av ulik alvorlighetsgrad kan observeres. I de mest alvorlige tilfellene er det observert at skinnet på fisken løsner slik at områder på fiskens sider er skinnløs noen dager etter spyling. Dette er etter vår erfaring enkeltstående tilfeller som opptrer svært sjelden. Ødemer i huden forekommer i større og mindre grad og er en vanlig følge av denne type mekanisk behandling. Her er det viktig å følge opp fisken slik at den ikke utsettes for nye belastninger før den er restituert, poengterer Falch.

- Jeg tror dessverre vi vil se at antallet uønskede hendelser går opp, men at andelen av uhell prosentvis  går nedover i fremtiden etterhvert som oppdretterne får mer kunnskap om metodene, utdyper han til kyst.no.