En stor milepæl for KIME Akva: Her er deler av administrasjonen og fôrsenteret med på markeringen.
En stor milepæl for KIME Akva: Her er deler av administrasjonen og fôrsenteret med på markeringen.

Fikk sin andre torskelokalitet

Den 11. oktober fikk KIME Akva endelig godkjenning fra fylkeskommunen i Troms og Finnmark til å starte havbruksaktivitet i Alta kommune. Lokaliteten heter Hallarnes og ligger i Rognsund.

Publisert Sist oppdatert

Lokalitetsutvikler Stefan Paulsen i KIME Akva sier de etter en lang og grundig prosess er svært tilfredse med endelig å få denne avklaringen, slik at de kan sette i gang med planlegging av etablering og drift i Alta. Lokaliteten har en total tillatt biomasse på 3 600 tonn, som gir mulighet til å produsere over 12 millioner måltider. Fra tidligere har KIME Akva tillatelse på lokalitet Forså i Ibestad kommune, hvor utslakting begynner i disse dager.

- På tross av lang prosess, gir denne tildelingen en helt nødvendig forutsigbarhet for vår virksomhet fremover. Vi har i dag 22 ansatte i KIME Akva, inkludert administrasjon og settefiskanlegget vårt i Nesna kommune. Med Hallarnes i drift, vil vi nærme oss 30 ansatte i tillegg til lærlinger og vikarer, sier Paulsen i en pressemelding.

Paulsen mener det er svært positivt at forvaltningen og fylkesrådet i Troms og Finnmark følger opp de nasjonale og fylkespolitiske ambisjonene om økt vekst i sjømatproduksjonen.

Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte.
Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte.

Grundige undersøkelser

Selskapet gikk i gang med omfattende kartlegginger og miljøundersøkelser allerede i 2021. Søknaden ble innlevert myndighetene i juni 2022 og både Alta kommune og lokalbefolkningen i Rognsund har vært svært positive til selskapets planer. KIME Akva har siden fått tildelt nødvendige tillatelser fra Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket, samt endelig godkjenning fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.

- Undersøkelsene i Rognsund viser at lokaliteten Hallarnes er svært godt egnet for oppdrett av torsk, sier Paulsen. Sjøvannet er rent og frisk og vil gi gode vekst- og trivselsforhold til torsken vår året rundt. Miljøforholdene på bunnen skal kartlegges i tråd med regelverket. Det er ikke registrert fiskeriaktivitet i området og det er god avstand til gytefelt for torsk. Dette har vært avgjørende for at vi nå har fått tillatelse, sier Paulsen.

Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte.

- Det er mange ting som må på plass før oppstart, men vi gleder oss til å komme i gang med planleggingsarbeidet for Hallarnes, sier produksjonsdirektør Joakim Jensen. Vi skal ha en god prosess med Alta kommune og lokalsamfunnet i Rognsundet for å sikre lokal rekruttering, landbaseetablering og annen nødvendig infrastruktur, legger han til.

Ting tar tid

Paulsen sier rammebetingelsene for nye tildelinger har endret seg mye det siste året og at dette har medvirket til lang saksbehandlingstid. Næringen og forvaltningen er opptatt av at oppdrett av torsk skal drives miljømessig forsvarlig, samt av å øke kunnskapsgrunnlaget rundt mulige negative konsekvenser for viktige naturverdier rundt anleggene. KIME Akva har over tid igangsatt og er delaktig i flere forskningsprosjekter sammen med sine samarbeidspartnere i næringen og forskningsmiljøene for å få fortgang i dette arbeidet. 

- Våre foreløpige resultater og erfaringer fra lokalitet Forså er svært oppløftende. Dette styrker motivasjon til fortsatt vekst og videreutvikling av vår virksomhet. Dette gjelder spesielt fiskens kvalitet og trivsel i merd og hvordan vi har klarer å forebygge kjønnsmodning med bruk av lys. 

- Vi er opptatt av å ha en konstruktiv og god dialog med myndighetene og har troen på at næringen blir mer forutsigbar fremover. Så håper vi at de som er skeptisk til torskenæringen etter hvert forstår hvor tett på forvaltningen er og hvilke verktøy og vilkår som ligger til grunn for å kunne holde på med akvakultur i dag, sier Paulsen.

Daglig leder Ørjan Jensen i KIME Akva.
Daglig leder Ørjan Jensen i KIME Akva.

Skape en livskraftig virksomhet

Daglig leder og gründer Ørjan Jensen sier KIME Akva jobber bredt, fra Finnmark til Helgeland, med å etablere en lokalitetsstruktur og verdikjede i Nord-Norge som gir selskapet mulighet til å produsere og selge fersk fisk med tilstrekkelig volum hele året. 

- Det er fortsatt et stykke til vi er der, men tildelingen av lokaliteten Hallarnes var svært viktig for å trygge videre satsing. KIME Akva har behov for flere lokaliteter fremover for å forsvare de nødvendige investeringer i den øvrige verdikjede, og håper også på drift på flere lokaliteter i Nord-Norge i løpet av 2025. - Vi har et godt team på plass og gleder oss til fortsettelsen, avslutter Jensen.