Det er mange lokaliteter i nærheten av der Lerøy Vest har søkt om å etablere lokalitet Gjerdneset.

Nei fra Mattilsynet

Mattilsynet sier nei til Lerøy Vest sine planer om å etablere lokalitet Gjerdneset i Mangersfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy Vest har søkt om etablering av en ny lokalitet, Gjerdneset, i Alver kommune for oppdrett av matfisk av laks og ørret. Det har blitt søkt om en MTB på 3120 tonn. Anlegget skal etter planen bestå av seks merder hver med en flytekrage som er inntil 200 meter i omkrets. Det er søkt plassert en fôrflåte på langsiden av anlegget mot sør.

Mattilsynet har nå avslått søknaden, og de begrunner avslaget med at lokalitet Gjerdneset skal etableres i et område med stor oppdrettsaktivitet.

Mattilsynet gir ikke Lerøy Vest tillatelse til etablering av lokaliteten.

Det viser dokumenter Kyst.no har fått innsyn i.

Vil gi økt smittepress

Myndighetsorganet opplyser at det vil være 10 lokaliteter som ligger innenfor en radius av 15 km fra den omsøkte lokaliteten. Samlet biomasse for disse 11 anleggene vil bli 32 840 tonn. Av dette er 13 920 tonn fordelt på den omsøkte lokaliten og de fem nærmeste lokalitetene.

- Økt biomasse i området vil føre til økt smittepress og mer behandling mot lakselus, noe som kan gå utover fiskevelferden i anlegget. Belastningen på vill laksefisk i området er stor og det er sannsynleg at økt biomasse vil føre til en forverring for disse bestandene.

Videre skriver Mattilsynet at økt biomasse også vil føre til større smittepress for oppdrettsfisken i Mangersfjorden og fjordene rundt, noe som igjen vil øke behovet for avlusing.

Utsnitt fra Fiskeridirektoratet sitt kartverktøy.

- Mattilsynet vurderer derfor at det ikke er forsvarlig å godkjennne etablering av en ny lokalitet ved Gjerdneset.

- Et nødvendig tiltak

Mattilsynet understreker at de som organ ikke skal fatte mer inngripende vedtak enn det som er nødvendig.

- Vedtak om avslag på søknaden om etablering av ny lokalitet på Gjerdneset er etter vårt syn et "nødvendig vedtak". Etter vår oppfatning vil et avslag på en økning av biomasse i et geografisk område der bestanden av vill laksefisk er utsatt for høgt smittepress av lakselus, hindre en ytterlegare forverring av situasjonen for bestander av villaks og sjøørret i området.